ÝTO, Anadolu Yaklaþýmý’ný anlatacak

Pazartesi, 09 Nisan 2007 14:58
Ýzmir Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Ekrem Demirtaþ, KOBÝ’lerin borçlarýnýn yeniden yapýlandýrýlmasýna imkan tanýyacak olan Anadolu Yaklaþýmý’nýn 4 Nisan’dan itibaren uygulamaya geçtiðini söyledi.

Ýzmir Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Ekrem Demirtaþ, KOBÝ’lerin borçlarýnýn yeniden yapýlandýrýlmasýna imkan tanýyacak olan Anadolu Yaklaþýmý’nýn 4 Nisan’dan itibaren uygulamaya geçtiðini belirterek, “12 Nisan Perþembe günü odamýzda düzenleyeceðimiz geniþ katýlýmlý bir toplantý ile, konunun uzmanlarý üyelerimize Anadolu yaklaþýmý hakkýnda bilgi verecek. Bu konuda bilgi edinmek isteyen bütün üyelerimizi toplantýya bekliyoruz” dedi.

 

2001 krizi ile sarsýlan ve o günden bu yana mali açýdan doðrulmakta zorluk çekin KOBÝ’ler için Anadolu Yaklaþýmý’nýn bir umut olduðunu belirten ÝTO Yönetim Kurulu Baþkaný Ekrem Demirtaþ, “30 Aralýk 2006 tarih ve 5569 sayýlý Kanun’un yayýmlanmasý ile baþlayan süreçte son olarak Bankalar Birliði Çerçeve Anlaþmayý yayýmlayarak 20 Mart 2007’de imzaya sunmuþtu. BDDK 4 Nisan 2007 tarihinde yaptýðý açýklama ile Çerçeve Anlaþmasý’ný onayladýðýný ve Anadolu Yaklaþýmý’nýn baþladýðýný duyurdu” diye koþutu.

 

4 NÝSAN’DA UYGULAMA BAÞLADI

Türkiye Bankalar Birliði tarafýndan hazýrlanan Çerçeve Anlaþmasý’nýn Akbank, HSBC Bank, Þekerbank,   Ziraat Bankasý, Garanti Bankasý, Türkiye Halk Bankasý, Türkiye Ýþ Bankasý, Vakýflar Bankasý, Yapý ve Kredi Bankasý, Eximbank, Türkiye Kalkýnma Bankasý, Türkiye Sýnai Kalkýnma Bankasý, Albaraka Türk Katýlým Bankasý, Asya Katýlým Bankasý ve Kuveyt Türk Katýlým Bankasý tarafýndan imzalandýðýný belirten Demirtaþ, “Ayrýca 7 banka dýþý mali kuruluþ olan Fiba Faktoring Hizmetleri, Giriþim Faktoring, Kredi Garanti Fonu Ýþletme ve Araþtýrma A.Þ., Vakýf Deniz Finansal Kiralama, Vakýf Finansal Kiralama, Yapý Kredi Finansal Kiralama ve Yapý Kredi Faktoring imza koydu” dedi.  33 mevduat bankasýndan sadece 9 tanesinin, 13 kalkýnma ve yatýrým bankasýndan ise sadece 3 tanesinin anlaþmayý imzaladýðýný kaydeden Demirtaþ, “4 katýlým bankasýndan 3 tanesinin ve 175 banka dýþý mali kuruluþtan 7 tanesinin sözleþmeyi imzalamasý düþündürücü. Sözleþmeyi halen imzalamamýþ kuruluþlara BDDK tarafýndan iki aylýk ek süre verildi. Umarýz ve dileriz ki imzalayan kuruluþlarda çerçeve antlaþmayý imzalar ve en kýsa sürede sisteme dahil olur” dedi.

 

Çerçeve Anlaþma’nýn onaylanmasý ile Anadolu Yaklaþýmý’nýn 4 Nisan 2007’de uygulamaya geçtiðini kaydeden Demirtaþ, “Henüz banka ve diðer mali kuruluþlara borcu olmayan ancak vergi ve prim borcu bulunan iþletmelerin borçlarýnýn nasýl yapýlandýrýlacaðýna iliþkin bir netlik yok. Önümüzdeki on günlük süre içinde gerek bu konuda netliðin saðlanacaðýný gerekse alacaklý kuruluþlarýn kendi içlerindeki hazýrlýk çalýþmalarýný tamamlayarak sözleþmeleri kabul etmeye baþlayacaklarýný umuyoruz” diye konuþtu.  

 

ÝLGÝLÝ BÜTÜN UZMANLAR KATILIYOR

Oda olarak bu konuyu en baþýndan bu yana çok yakýndan takip ettiklerini ve devamlý geliþmeler hakkýnda bilgilendirdiklerini kaydeden Demirtaþ, bu konuda önemli bir bilgi açýðý olduðunu söyledi. Demirtaþ, sözlerini þöyle sürdürdü:

“Bu nedenle Üyelerimizin uygulamayý birebir öðrenebilmeleri için 12 Nisan 2007 tarihinde saat 14:00’te Odamýz Meclis Salonu’nda ilgili kurumlarýn katýlýmý ile “Anadolu Yaklaþýmý KOBÝ’lere Neler Getiriyor?” konulu bir bilgilendirme toplantýsý düzenleyeceðiz. Toplantýya          

 

- Türkiye Bankalar Birliði Finansal Yeniden Yapýlandýrma Çalýþma Grubu Baþkaný ve Türkiye Garanti Bankasý A.Þ. Genel Müdür Yardýmcýsý Sayýn Adnan Memiþ,

 

- Türkiye Bankalar Birliði Genel Sekreteri Sayýn Ekrem Keskin,

 

- Ýzmir Vergi Dairesi Baþkanlýðý Gelir Ýdaresi Baþkaný Sayýn Mustafa Bulut,

 

- T.C. Sosyal Sigortalar Kurumu Ýzmir Ýl Müdürü Sayýn Ali Ýhsan Yeþilçimen,

 

- T.C. Bað-Kur Genel Müdürlüðü Ýzmir Ýl Müdürü Sayýn Necati Çetiner ve

 

- Odamýz Finans Danýþmaný Sayýn Halit Soydan gibi konunun çok deðerli uzmanlarý katýlacak. Borçlarýnýzý yeniden yapýlandýrmak isteyen üyelerimizin bu toplantýyý kaçýrmamalarýný tavsiye ederiz. Ayrýca üyelerimiz, 498 41 07 ve 498 42 38 numaralý telefonlardan odamýz uzmanlarýndan bilgi alabilirler.”

Resim Galerisi

anlasma-toka-sozlesme.jpg

Facebook