Hannover fuarýnda partner ülkeyiz

Pazartesi, 09 Nisan 2007 12:41
Dünyanýn en büyük ’sanayi fuarý’ olan Hannover Sanayi Fuarý’na ’partner ülke’ olarak katýlacak Türkiye’nin sanayicileri, 9.980 metrekare stand kiraladý.

Dünyanýn en büyük ’sanayi fuarý’ olan Hannover Sanayi Fuarý’na ’partner ülke’ olarak katýlacak Türkiye’nin sanayicileri, 9.980 metrekare stand kiraladý. 


ÝTO Baþkaný Murat Yalçýntaþ, “1985’te Özal’ýn çabasýyla partner ülke olmuþtuk, o partnerlik Türk sanayisinin global ekonomiye yelken açýþýnýn miladýydý. Þimdi de Almanya ve AB sanayisiyle ortaklýðýn miladý olacak” dedi. 


TÜRK sanayisi sembolik de olsa ikinci miladýný ’en büyük üretim ve ticaret ortaðý’ Almanya’da ilan edecek. 70 ülkeden yaklaþýk 7 bin firmanýn katýlýmýyla bu yýl 562 bin 595 metrekarelik alanda gerçekleþecek dünyanýn en büyük ve en önemli ’sanayi fuarý’ niteliðindeki ’Hannover Sanayi Fuarý’na ’partner ülke’ olarak katýlýyoruz. Türkiye’nin sanayicileri fuarda toplam 9.980 metrekarelik stand kiraladý. Fuara Türkiye’nin milli katýlýmýný organize eden ve 22 yýl aradan sonra bir kez daha ’partner ülke olmasý için özel çaba harcayan’ Ýstanbul Ticaret Odasý (ÝTO) Baþkaný Murat Yalçýntaþ, "Türkiye bu önemli fuara 1985’te rahmetli Turgut Özal’ýn çabasýyla partner ülke olarak katýlmýþtý. O katýlým Türk sanayisinin global ekonomiye yelken açýþýnýn da miladý olmuþtu. Aradan 22 yýl geçti. Þimdi bir kez daha dünya sanayisinin vitrini olan bu dev organizasyonda partner ülke oluyoruz. Hem Avrupa Birliði (AB) ülkelerine Türkiye’nin geri kalmýþ bir ülke olmadýðýný göstereceðiz, hem de en büyük ticaret ve sanayi partnerimiz Almanya ile Avrupa sanayisiyle köklü ortaklýklarýn baþlangýcý için bir milat baþlayacak" dedi.  


ERDOÐAN VE MERKEL AÇACAK

ÝTO Baþkaný Murat Yalçýntaþ, Hannover Fuarý’nýn dünya için sanayinin en son noktasýný gösteren bir vitrin niteliði taþýdýðýný belirtti ve "2007’de sanayide yeni ne varsa orada olacak. Biz partner ülkeyiz ve çok aðýrlýklý bir katýlým gerçekleþtiriyoruz. Ülkemizin sanayide teknolojide nereye geldiðini dünyaya göstereceðiz" dedi. Yalçýntaþ, partner ülke olmanýn bir gereði olarak Hannover Sanayi Fuarý’ný Almanya Baþbakaný Angela Merkel ile Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan’ýn birlikte açacaðýný söyledi ve þöyle konuþtu: "Partnerlik de iki ülkenin baþbakanýn onayý ile gerçekleþti. Þimdi 15 Nisan akþamý bir açýlýþ kokteyli ve yemeði olacak. Sayýn Erdoðan ve Sayýn Merkel katýlacak. 16 Nisan’da da birlikte kurdela keserek açýlýþý yapacaklar. Sayýn Erdoðan daha sonra stantlarý dolaþacak ve ardýndan Türkiye’ye dönecek."  


ÝTO Baþkaný Yalçýntaþ, "Bu fuarýn bizim için önemi, hep birlikte Avrupalýlara, sanayimizi, kültürümüzü kýsaca ülkemizi en doðru þekilde tanýtabileceðimiz bir platform olmasý. 270 firmamýz fuara katýlýyor ki, bu son fuara katýlýmýn üç misli. Yaklaþýk 10 bin metrekarelik bir alana yayýlýyoruz. Üstelik biz önceki partner ülkeler gibi belli bir alana toplanmýyoruz. Bütün salonlarda Türk firmalarý olacak ve Türk adalarý bulunacak. Workshop’lar, paneller, seminerler düzenliyoruz ve ülkemizdeki fýrsatlarý, yatýrým olanaklarýný anlatacaðýz." 


4 MÝLYON ÝÞ BAÐLANTISINDAN BÜYÜK PAYI BÝZ ALMALIYIZ

AVRUPALI Türk Ýþadamlarý Derneði (BTEU) Baþkaný Ahmet Güler, fuara Türkiye’nin damgasýný vurmasý gerektiðini, bunun için çeþitli toplantýlarla giriþimlerini sürdürdüklerini söyledi. Hannover Sanayi Fuarýna 2005 yýlýnda Rusya Federasyonu’nun, 2006’da ise Hindistan’ýn partner ülke olarak katýldýðýný, sýranýn Türkiye’de olduðunu anlatan Güler, "Dikkatler ülkemize çekilmeli. Çünkü bu fuarda 4 milyon dolayýnda iþ baðlantýsýnýn yapýlmasý bekleniyor. Neden bunun büyük payýný biz almayalým" diye konuþtu.  


ÝTÜ’DEN GÜNEÞ ARABASI DA GÝDÝYOR

TÜRKÝYE’nin sanayide ve teknolojide geldiði noktayý göstermek için Hannover Sanayi Fuarý’nda bazý ilginç etkinliklere de katýlacaklarýný söyleyen ÝTO Baþkaný Murat Yalçýntaþ bu kapsamda, Boðaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliði Bölümü’ne baðlý Yapay Zeka Laboratuvarý’nýn 4 ayaklý (köpek) futbol takýmý ’Cerberus’un da Robocup German Open 2007’ye katýlacaðýný söyledi. Yalçýntaþ ayrýca, TÜBÝTAK’ýn Ýstanbul Park’ta düzenlediði ’Güneþ Arabalarý Yarýþmasý Türkiye Birincisi’ Ýstanbul Teknik Üniversitesi (ÝTÜ) Güneþ Arabasý ’Ariba 1’in de araþtýrma ve teknoloji pavyonunda sergileneceðini belirtti. Yalçýntaþ, Hannover Sanayi Fuarý’na Türkiye’den katýlýmcý firmalar dýþýnda çok sayýda üniversiteden mühendislik fakültesi öðrencisini de ÝTO olarak götüreceklerini anlattý. 


FUARA KATILAN BAZI ÞÝRKETLER

ARÇELÝK, Vestel, BOTAÞ, Ford Otomotiv, Hema Endüstri, ÝGDAÞ, Kale Kilit, Mesa Makina, Otokar, TAV, Tofaþ gibi çok sayýda firmanýn yanýnda, ticaret ve sanayi odalarý, üniversiteler fuara katýlýyor.

Resim Galerisi

hannover-messe.jpg

Facebook