Anadolu Yaklaþýmý'nda sona doðru

Salı, 27 Mart 2007 19:23
Ýzmir Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Ekrem Demirtaþ, Anadolu Yaklaþýmý’nýn hayata geçirilmesinde, çerçeve anlaþmanýn hazýrlanmasýyla son aþamaya gelindiðini söyledi.

Ýzmir Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Ekrem Demirtaþ, Anadolu Yaklaþýmý’nýn hayata geçirilmesinde, çerçeve anlaþmanýn hazýrlanmasýyla son aþamaya gelindiðini söyledi. Demirtaþ, “Geliþmeleri çok yakýndan izliyoruz. Odamýzýn iki personeli bu konuda üyelerimizin sorularýný yanýtlamakla görevlendirildi, ayrýca gelecek ay bu konuda çok geniþ kapsamlý bir toplantý düzenliyoruz” dedi.  


ÝTO Yönetim Kurulu Baþkaný Ekrem Demirtaþ, Anadolu Yaklaþýmý’nýn hayata geçmesine kýsa bir süre kala, üyeleri bu konuda bilgilendirmek için çalýþmalarýný hýzlandýrdýklarýný söyledi. Demirtaþ, 30 Aralýk 2006 tarihinde Kanun’u ve 31 Ocak 2007 tarihinde yönetmeliði yayýmlanan Küçük ve Orta Büyüklükteki Ýþletmelerin Mali Sektöre Olan Borçlarýnýn Yeniden Yapýlandýrýlmasý Hakkýndaki 5569 Sayýlý Kanun’un devreye girebilmesi için Türkiye Bankalar Birliði (TBB) tarafýndan yürütülen Çerçeve Anlaþma’nýn tamamlanmasý gerektiðini söyledi. Demirtaþ, “TBB, 20 Mart 2007 tarihinde yaptýðý duyuru ile hazýrlýklarý son aþamasýna getirdiðini ve Çerçeve Anlaþma’nýn alacaklý kuruluþlarýn imzasýna açýldýðýný duyurdu” dedi.  


20 Mart’tan itibaren 10 günlük süre içinde ülkemiz bankalarý ve diðer finansal kuruluþlarýn bu anlaþmayý imzalamalarý gerektiðini kaydeden Demirtaþ, “Bankalarýmýzýn bu süre içinde Çerçeve Anlaþmayý imzalamamasý süreyi iki aya kadar uzamasýna yol açabilecek. Ancak biz bütün bankalarýn süresi içinde imzalayacaðýna inanýyoruz. Büyük bir sabýrsýzlýkla uygulamanýn hayata geçmesini bekliyoruz” diye konuþtu. Demirtaþ, Anadolu Yaklaþýmý’ný kanun hazýrlýklarýndan itibaren yakýndan takip ettiklerini ve her aþamasýný üyelere duyurduklarýný hatýrlatarak, kanunun hayata geçmesine az bir süre kala bu konudaki çalýþmalarýný da hýzlandýrdýklarýný söyledi. Demirtaþ, sözlerini þöyle sürdürdü: “Anadolu Yaklaþýmý hakkýnda bilgi almak, hazýrlýk yapmak isteyen üyelerimiz Araþtýrma ve Meslekleri Geliþtirme Müdürlüðümüzün 498 41 07 ve 498 42 38 no’lu telefonlarýndan uzmanlarýmýzdan bilgi alabilirler.  


Bankalarýn imzalarý tamamlamasý, kamu kuruluþlarýnýn hazýrlýklarýný bitirmesi ile gerçek uygulamanýn 15 Nisan civarýnda baþlayacaðýný tahmin ediyoruz. Bu nedenle 12 Nisan Perþembe günü saat 14.00’de odamýzda, Anadolu Yaklaþýmý hakkýnda üyelerimizi bilgilendireceðimiz geniþ kapsamlý bir toplantý düzenleyeceðiz. Toplantýya odamýz uzmanlarýnýn yaný sýra Türkiye Bankalar Birliði, Ýzmir Vergi Dairesi Baþkanlýðý ile SSK Ýzmir Sigorta Ýl Müdürlüðü yetkilileri de katýlacak. Üyelerimiz þimdiden ajandalarýna not etsin. Odamýz, Anadolu Yaklaþýmý’ndan yararlanmak isteyen üyelerine her aþamada, gereken her türlü desteði vermeye devam edecektir.”

Resim Galerisi

ekrem-demirtas.20061219110302.jpg

Facebook