"Küresel olmazsan ayakta kalamazsýn"

Pazartesi, 26 Mart 2007 20:27
Eczacýbaþý Holding Yönetim Kurulu Baþkaný Bülent Eczacýbaþý, sadece Türkiye'de ve Türkiye pazarýnda üstünlük saðlamaya çalýþarak ve buna güvenerek ayakta kalmanýn mümkün olmadýðýný kaydetti.

Eczacýbaþý Holding Yönetim Kurulu Baþkaný Bülent Eczacýbaþý, küresel oyuncu olmadan, sadece Türkiye'de ve Türkiye pazarýnda üstünlük saðlamaya çalýþarak ve buna güvenerek ayakta kalmanýn mümkün olmadýðýný kaydetti.

 

Eczacýbaþý Holding Yönetim Kurulu Baþkaný Bülent Eczacýbaþý, küresel oyuncu olmadan, sadece Türkiye'de ve Türkiye pazarýnda üstünlük saðlamaya çalýþarak ve buna güvenerek ayakta kalmanýn mümkün olmadýðýný kaydetti.

 

Eczacýbaþý'nýn, Villeroy&Boch Karo Bölümünün çoðunluk hisselerini almasý nedeniyle Ýstanbul Modern Sanat Müzesinde düzenlenen imza töreninde konuþan Bülent Eczacýbaþý, Eczacýbaþý Yapý Grubu ve VitrA'nýn son dönem çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdi.

 

Eczacýbaþý, geçtiðimiz yýl toplam 833 milyon dolar ciro elde eden Yapý Grubu'nun, bu tutarýn 380 milyon dolarýný yurt dýþýndan elde ettiðine dikkat çekerek, yýlbaþýnda gruba dahil edilen Alman karo seramik üreticisi Engers'in ardýndan bu yýlýn ilk yarýsýnda Rusya'da bir seramik saðlýk gereçleri üretim tesisinin inþaatýna baþlanacaðýný duyurdu. Bülent Eczacýbaþý anlaþmayla ilgili olarak þunlarý kaydetti: ''Anlaþma kapsamýnda Villeroy&Boch Karo Bölümünün yüzde 51'i Eczacýbaþý'na devrediliyor. Anlaþma sonrasýnda Villeroy&Boch Karo Bölümünün tüm üretim ve pazarlama faaliyetleri Eczacýbaþý tarafýndan yürütülecek. Bu iþbirliði ile Eczacýbaþý'nýn Karo Seramik Bölümünün toplam 8 üretim tesisine sahip olacaðýný ve yýllýk üretim kapasitesinin 35 milyon metre kareye, karo seramik net satýþlarýnýn 300 milyon avroya yükseleceðini kaydeden Eczacýbaþý, ''Tüm dünyada toplam 5 bin 500 satýþ noktasýna ulaþacak olan Eczacýbaþý, Almanya'daki karo seramik pazar payýný yüzde 10'a, Orta Avrupa'da ise yüzde 5'e çýkaracak'' dedi.

 

 Toplantý sonunda gazetecilerin sorularýný yanýtlayan Eczacýbaþý, bu satýn almanýn deðerine iliþkin bir soru üzerine, Villeroy&Boch'un Almanya'da borsada iþlem gören bir þirket olmasý nedeniyle bu rakamý henüz açýklayamayacaklarýný söyledi. Eczacýbaþý, saðlýk gereçleri alanýnda iþbirliði yapýlmamasýnýn nedenine iliþkin olarak ise baþlangýçta Villeroy&Boch'un kendilerinden saðlýk gereçlerini satýn almayý ve kendilerine karo seramik bölümünü satmayý planladýðýný, ancak sonrasýnda saðlýk gereçlerinde iki tarafýn da ayrý þekilde yoluna devam etmek istediðini belirterek, bu alanda rakip olmaya devam edeceklerini ve ilginç bir rekabet düzeni ortaya çýkacaðýný dile getirdi.

 

''HEDEFÝMÝZ ÝLK 3'TE YER ALMAK''

Eczacýbaþý'nýn Rusya'daki yatýrýmlarý ve Villeroy&Boch'un da saðlýk gereçleri ile Asya'ya açýlma planlarý olduðunun hatýrlatýlmasý üzerine Bülent Eczacýbaþý, þu an için bu alanda iþbirliði yapmayý düþünmediklerini ancak rekabetin özüne aykýrý olmamak kaydýyla iþbirliði imkanlarýný deðerlendirmeye devam edeceklerini kaydetti. Eczacýbaþý Yapý Grubu'nun geleceði hakkýnda bir soru üzerine bu gruptaki markalarýn çok daha güçlü konumlara gelebileceðini düþündüklerini belirten Eczacýbaþý, ''Küresel oyuncu olmadan sadece kendi ülkemizde ve kendi pazarýmýzda üstünlük saðlamaya çalýþarak ve buna güvenerek dünyada ayakta kalmak pek mümkün görünmüyor'' görüþünü aktardý. Bülent Eczacýbaþý, yapý grubunda stratejik anlaþma ve satýn almalar yaparak faaliyetleri geniþletme planlarý yaptýklarýný ifade etti. Karo seramikte Eczacýbaþý'nýn küresel hedefine iliþkin bir soru üzerine Eczacýbaþý, ''Þu anda da bulunduðumuz ve daha güçlü olarak girmeye çalýþtýðýmýz Avrupa, Rusya, komþu ülkeler ve Amerika pazarlarýnda markalar sýralamasýnda, kullanýmda ve ilk akla gelen markalar arasýnda ilk 3 arasýna girmeyi hedefliyoruz'' diye konuþtu.

 

''TÜRKÝYE'YÝ ASYA'YA AÇILAN BÝR KÖPRÜ OLARAK GÖRÜYORUZ''

Villeroy&Boch AG Yönetim Kurulu Baþkaný Wendelin von Boch ise iki kurum arasýnda bazý ortak noktalar bulunduðunu vurgulayarak, bunlarý, ''seramiðe olan sevgi, pazarlama stratejileri, marka deðerleri, kalite ve hizmet anlayýþlarý konusunda benzer düþünceler ile aile þirketleri olma'' olarak tanýmladý. Boch, Eczacýbaþý'nýn Fransa ve Almanya'daki üretim tesislerini koruyarak buradaki 1.000 çalýþaný koruma taahhüdünün kendileri için ayrýca sevindirici olduðunu kayderek, ''Biz Türkiye'yi, Asya'ya açýlan bir köprü olarak görüyoruz. Almanya ve Fransa'daki Villeroy&Boch ortaklýðý ile siz de Avrupa'nýn kapýsýný ardýna kadar açtýnýz'' görüþünü aktardý. Türkiye'deki genç nüfusa dikkat çekerek, Almanya'da durumun tam tersi olduðunu ve gençlerle ileri yaþlarda olanlarýn tüketim alýþkanlýklarýnýn farklýlýk gösterdiðini belirten Boch, büyüyen pazarlarýn Asya'ya doðru geniþlediðini ve kendilerinin de bu yöne geniþlemesi gerektiðini dile getirdi. Boch, sofra gereçleri ve saðlýk gereçleri alanlarýnda küresel faaliyet gösterme özelliðine sahip olduklarýný, karo seramik alanýnda ise bu özelliklerini yitirmeye baþladýklarýný söyleyerek, Eczacýbaþý ile iþbirliðinin bu alanda önemli bir eþiði atlamalarýna yardýmcý olacaðýný ifade etti. Geçen yýl Amerika'da 3 yeni saðlýk gereçleri üretim tesisi satýn alarak burada geliþme kaydetmeyi planladýklarýný dile getiren Von Boch, Asya'da da benzer bir þekilde büyümeyi düþündüklerini kaydetti.

 

ECZACIBAÞI'NIN RUSYA YATIRIMI

Eczacýbaþý Topluluðu Üst Düzey Yöneticisi (CEO) Dr. Erdal Karamercan ise Rusya'daki yatýrýmlara iliþkin olarak, burada kurulacak saðlýk gereçleri tesisi için gerekli arsa ve inþaat izinlerinin tamamlandýðýný, þimdi yapýlacak ihale sonrasýnda inþaatýn baþlayacaðýný ve 2008 yýlýnda tesisin devreye alýnacaðýný belirtti. Bunun, küreselleþme anlayýþlarýnýn bir parçasý olduðunu vurgulayan Karamercan, bu üretimle birlikte özellikle Rusya pazarýný hedefleyen bir pazarlama stratejisi içerdiklerini ve bu yatýrýmý büyük ihtimalle Rusya'da yapýlacak karo seramik yatýrýmlarýnýn izleyeceðini söyledi. Karamercan, Rusya'daki yeni tesisin açýlmasýyla birlikte üretim kapasitesinin 6,5 milyon adet olacaðýný belirtti. Konuþmalarýn ardýndan Bülent Eczacýbaþý, Wendelin von Boch, Erdal Karamercan ve Villeroy&Boch AG Denetleme Kurulu Baþkaný Peter Prinz Wittgenstein tarafýndan hisse satýþý anlaþmasý imzalandý.

Resim Galerisi

bulent-eczacibasi.jpg

Facebook