Hazýr Giyimde Trend Paket Ürün Dönemi

Pazartesi, 26 Mart 2007 20:22
Dünyada geliþen yeni pazarlama yöntemlerini yakýndan takip eden Egeli hazýrgiyim ihracatçýlarý, müþterilerden gelen yeni talepler doðrultusunda paket ürün modeline geçti.

Dünyada geliþen yeni pazarlama yöntemlerini yakýndan takip eden Egeli hazýrgiyim ihracatçýlarý, müþterilerden gelen yeni talepler doðrultusunda paket ürün modeline geçti. Ege Hazýr Giyim ve Konfeksiyon Ýhracatçýlarý Birliði’nin 2006 yýlý Olaðan Genel Kurul Toplantýsý’nda konuþan Ege Hazýr Giyim ve Konfeksiyon Ýhracatçýlarý Birliði Baþkaný Jak Eskinazi, müþteri taleplerinin paket ürün modeline doðru kaydýðýný söyledi.

 

Türkiye’nin paket ürün hizmeti konusunda önemli bir avantaj sahip olduðunu belirten Eskinazi, “Bu sayede 2-3 haftada müþterilerin sipariþlerini teslim edebilecek konuma geldik. Paket ürün modeli ile 2007 yýlý ihracat rakamýmýzýn 1 milyar 250 milyon dolarý geçeceðini  tahmin ediyoruz” diye konuþtu. 

 

Hazýrgiyim müþterisinin bir ülkeden A’dan Z’ye bütün ürünleri alarak gitme yöntemini tercih ettiðini, müþteri beðenisinin bu yöne kaydýðýný ve Türkiye’nin bu altyapýya sahip olduðuna dikkat çeken Eskinazi, 02-03 Ekim 2007 tarihlerinde Londra’da Ýstanbul Tekstil ve Konfeksiyon Ýhracatçý Birlikleri tarafýndan düzenlenen London Fashion Fabric Exhibition Fuarý ile eþzamanlý olarak Turkish Fashion Break organizasyonu gerçekleþtirileceklerini ve yeni konseptle müþterilerinin karþýsýna çýkacaklarýný ifade etti. 

Avrupa’daki büyük alýcýlarýn, kumaþ, boyama, nakýþ ve aksesuara kadar bütün hizmeti ayný ülkeden almayý tercih ettiklerini anlatan Eskinazi þöyle konuþtu: “Bu uygulama özellikle zaman konusunda büyük avantaj saðlýyor. Ayrýca uygulama fiyatlara da yansýyor.”

 

Paket ürün hizmeti kararýný geçtiðimiz yýl Ýtalya’dan Ýzmir’e gelen Ýtalyan Heyeti’nin yönlendirmesiyle verdiklerini anlatan Eskinazi, Türkiye’nin kumaþ, aksesuar, nakýþ, etiket gibi birçok unsuru ayný anda sunabilme avantajýna sahip olduðunu hatýrlattý. Eskinazi, “Dünyadaki yeni konsept bu” dedi. 

 

TÜRKÝYE PAKET ÜRÜN UYGULAMASI ÝLE VAZGEÇÝLMEZ OLUYOR

Ege Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði Yönetim Kurulu Baþkaný Sabri Ünlütürk de özellikle Ýstanbul’daki konfeksiyon firmalarýnýn 2-3 haftalýk süreçte paket ürün teslimi yapabildiðine dikkat çekti. Ünlütürk, “Firmalar Çin ve Hindistan’dan daha ucuza alabilecek iken, Türkiye paket ürün uygulamasý ile vazgeçilmez oluyor. Bu uygulamada müþteri fiyattan çok zaman tasarrufuna bakýyor. Ayný uygulamada Egeli hazýrgiyim ve konfeksiyon firmalarýnýn da baþarýlý olabilecek altyapýya sahip.” diye konuþtu. 

 

ÖZBEKÝSTAN’I TANIMAK GEREKÝYOR

Ege Hazýrgiyim ve Konfeksiyon Ýhracatçýlarý Birliði Yönetim Kurulu Baþkaný Jak Eskinazi, Türkiye’nin tekstil ve konfeksiyon sektöründe dünya pazarýndaki rakiplerini tanýmak amacýyla yaptýklarý çalýþmalarýn devam ettiðini belirterek, gelecekteki rakiplerini baþta Özbekistan olmak üzere Hindistan ve Pakistan olarak sýraladý. Eskinazi, “Biz Çin’i rakip olarak görüyorduk. Ancak rakiplerimiz deðiþiyor. Özellikle Özbekistan pamuk üretimi ve pamuk ipliði üretiminde kaliteli üretimiyle dikkat çekiyor. Gelecekte de rakibimiz Özbekistan. Bu kapsamda Dýþ Ticaret Müsteþarlýðý ile birlikte Özbekistan’a inceleme gezisi yapacaðýz. Rakiplerinizi tanýyamadýðýnýz takdirde rekabet edemezsiniz” dedi. 

Resim Galerisi

jak-eskinazi-eib.jpg

Facebook