ÝTO'da Ýzmir Turizmi için beyin fýrtýnasý

Pazartesi, 19 Mart 2007 11:09
Ýzmir’in vizyonunda turizme büyük önem veren Ýzmir Ticaret Odasý (ÝTO), kent turizminin sorunlarý ve geliþtirilmesi için neler yapýlabileceðini düzenlediði arama konferansýnda masaya yatýrdý.

Ýzmir’in vizyonunda turizme büyük önem veren Ýzmir Ticaret Odasý (ÝTO), kent turizminin sorunlarý ve geliþtirilmesi için neler yapýlabileceðini düzenlediði arama konferansýnda masaya yatýrdý. “Ýzmir’de Turizmin Geliþtirilmesi için Neler Yapýlabilir” baþlýklý beyin fýrtýnasýnda sektörün bütün taraflarý bir araya geldi.

 

ÝTO tarafýndan Crown Plaza Oteli’nde düzenlenen ve moderatörlüðünü Eski Turizm Bakaný Týnaz Titiz’in yaptýðý toplantýya ÝTO Yönetim Kurulu Baþkaný Ekrem Demirtaþ, Çeþme Belediye Baþkaný Faik Tütüncüoðlu, Bergama Belediye Baþkaný Raþit Ülper, ÝTO Yönetim Kurulu Üyesi Nemci Çalýþkan, TÜRSAB Bölgesel Yürütme Kurulu Baþkaný ve ÝTO Meclis Üyesi Yavuz Onur, ÝTO Meclis Üyesi Levent Ürkmez, Meclis Üyesi Mustafa Kaya, Meclis Üyesi Veysi Öncel, ÝTO Konaklama Tesisleri Meslek Komitesi Baþkaný Turabi Çelebi, Ýzmir Rehberler Odasý Baþkaný Yalçýn Ulukaya, Ege Seyahat Acenteleri Derneði Baþkaný Alex Baltazzi, Crowne Plaza Genel Müdürü Faik Alsaç, Swissotel Grand Efes Genel Müdürü Andre Mühleman, ÝTO Kent Danýþmaný Hitay Baran, Öðretim Üyeleri Prof. Dr. Turgut Var, Prof. Dr Baybars Tek, Prof. Dr. Çýnar Atay, Prof. Dr. Füsun Soykan, Dr, Raziye Oban Çakýcýoðlu, Prof. Dr. Ýge Pýnar, Eski THY Fransa Müdürü Fatma Atay, Akþam Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Nedim Atilla, Milliyet Gazetesi Temsilci Yardýmcýsý ve Köþe Yazarý Deniz Sipahi, ÝEÜ Turizm Meslek Yüksekokulu Öðrencileri Serkan Yeþilay ile Oya Oran katýldý.

 

16 YIL ÖNCENÝN GERÝSÝNDEYÝZ

Toplantýnýn açýlýþýnda konuþan ÝTO Yönetim Kurulu Baþkaný Ekrem Demirtaþ, 2001 yýlýnda da turizmle ilgili benzer bir toplantý yaptýklarýný hatýrlatýrken, Ýzmir’in turizmdeki konumuyla ilgili oluþan tablonun çok vahim olduðunu söyledi. Demirtaþ, 1990 yýlýnda Türkiye’ye 5 milyon 389 bin turist gelirken, Ýzmir’e 519 bin turist geldiðini, bunun da toplam turist içindeki payýnýn yüzde 9.64 olduðunu kaydetti. 2006 yýlýnda ise Türkiye’ye gelen turist sayýsýnýn 19 milyon 819 bin olduðunu aktaran Demirtaþ, sözlerini þöyle sürdürdü:

 

 “Buna karþýlýk kentimize gelen turist sayýsý 777 bin. Bunun 200 binden fazlasý da Odamýzýn çabalarý sonucu ile gelen kruvaziyer turistler. Buna raðmen toplam turist içinde Ýzmir’in payý yüzde 3.92 ki 16 yýl öncesinin çok çok gerisindeyiz. Bu yýl kruvaziyer yoluyla gelen turist sayýsý 400 bine yükselecek ama buna raðmen 2007 yýlýnda 16 yýl öncesini býrakýn yakalayabilmemiz, yaklaþabilmemiz bile söz konusu deðil. Bu tablo, ne kadar vahim bir durum olduðunu ortaya koyuyor.

 

Bundan hepimiz sorumluyuz. Ama, Ticaret Odasý tek baþýna ne yapabilir, nereye kadar gidebilir ki? Sadece bizim katkýmýzla deðiþebilecek bir durum deðil. Hepimizin üzerine düþen görevler var. Oda olarak Ýzmir için belirlediðimiz vizyonda turizmin çok önemli bir payý var, o nedenle bu beyin fýrtýnasýný düzenledik, ilgili bütün taraflarý bir araya getirdik.  Akþama kadar bu salona kapanýp, kentimizde turizmin geliþtirilmesi için neler yapýlabileceðini tartýþacaðýz. Eminim ki çok önemli sonuçlar, yeni yollar ortaya çýkacaktýr. Sonuçlarý en kýsa sürede kamuoyu ile paylaþýp, Ýzmir turizminin geliþtirilmesi için neler yapýlabileceði konusunda yeni yollarý Ýzmirlilere sunacaðýz.”

Resim Galerisi

ito-turizm.jpg

Facebook