ÝZELTAÞ'tan, teknik eðitime büyük destek

Çarşamba, 14 Mart 2007 22:00
3 yýl boyunca 300 meslek lisesinde yaklaþýk 15 bin öðrenciye eðitim verilecek ve 7 bin 500 öðrencinin bir yýllýk ferdi kaza sigortasý yapýlacak

Ýzmir'in en büyük sanayi kuruluþlarýndan biri olan ÝZELTAÞ, Milli Eðitim Bakanlýðý ile nitelikli iþ gücü sorununun çözümüne yönelik “Eðitimde Ýþbirliði Protokolü” imzaladý. Milli Eðitim Bakaný Hüseyin Çelik ile imzalanan anlaþma ile 3 yýl boyunca 300 meslek lisesinde yaklaþýk 15 bin öðrenciye eðitim verilecek ve 7 bin 500 öðrencinin bir yýllýk ferdi kaza sigortasý yapýlacak.

 

Milli Eðitim Bakanlýðý'nda (MEB) gerçekleþtirilen "Eðitimde Ýþbirliði Protokolü imza töreninde ilk olarak MEB Teknik Eðitim Genel Müdürü Hüseyin Acar konuþtu. Teknik eðitimin önemine deðinen Acar, bu güne kadar 82 kuruluþla iþbirliði anlaþmasý yapýldýðýný belirterek, ÝZELTAÞ Yönetim Kurulu Baþkaný Ender Yorgancýlar'a teþekkür etti. Acar'ýn konuþmasýnýn ardýndan ÝZELTAÞ'ý tanýtan kýsa bir film izlendi.

 

TÜRK MUCÝZESÝ

Film gösterisinin bitiminde söz alan ÝZELTAÞ Yönetim Kurulu ve Ege Bölgesi Sanayi Odasý (EBSO) Meclis Baþkaný Ender Yorgancýlar, "1968 yýlýnda Türkiye'de toplu iðne bile yapýlmadýðý bir süreçte babam beraberindeki müteþebbislerle el aletleri üreten bir fabrika kurmak için Almanya'ya inceleme yapmaya gitmiþ. Almanlar babama, 'Siz Türkiye'de domates üretin, el aletlerini de bizden alýn' demiþ. Bugün ÝZELTAÞ, baþta Almanya olmak üzere Avrupa'nýn pek çok ülkesine satýþ yapýyor. Ýþte Türk mucizesi budur" dedi.

 

ARA ELEMAN SORUNU

Türk sanayisinin en büyük sorununun nitelikli iþ gücü olduðunu belirten Yorgancýlar, bu iþ gücünün oluþmasý için yaptýklarý çalýþmalarý anlattý.

 

Milli Eðitim Bakaný Hüseyin Çelik ise, nitelikli iþ gücünün önemine deðinerek, "En modern fabrikalarý da yapsanýz, nitelikli eleman yoksa, çalýþtýracak insan bulamazsýnýz. Bugün yaþanan iþsizliðin nedeni nitelikli ara eleman olmamasýdýr. Herkes beyaz yakalý kalem efendisi olmak istiyor ve ara eleman sýkýntýsý yaþanýyor. Bunun çözümü için bu protokolü imzalýyoruz" diye konuþtu.

 

Teknik eðitimde sanayinin ihtiyacýnýn gözetilmesi gerektiðini kaydeden Bakan Çelik þunlarý söyledi: "Sektörün önceliklerini ve ihtiyacýný gözeterek bir mesleki eðitim verilmezse bu eðitim boþa kürek çekmektir. Bugün sanayiye teorik eðitimi almýþ ve bu eðitimi, becerisiyle pratiðe dönüþtürerek sektörün ihtiyacýný karþýlayan ara elemanlar lazým. Ýzeltaþ ile imzaladýðýmýz protokolle 300 okulumuzun donanýmý saðlanacak ve öðretmen ile öðrencilerin eðitiminde iþbirliði yapýlacak" dedi.

 

EÞÝ BENZERÝ YOK

Ýzeltaþ ile yapýlan protokolden memnuniyetini dile getiren Bakan Çelik, "Ender, eþi benzeri olmayan demektir. Bizim Ender beyin de eþi benzeri yok. Firmasýnýn eðitime destek vermesi, takdir edilmesi gereken bir olay. Sizinle iþbirliði yapmaktan mutluluk duyuyorum" dedi. Konuþmalarýn ardýndan anlaþma imzalandý.

 

YERLÝ SERMAYE

Türkiye'nin ilk yüzde 100 yerli sermaye ile el aletleri üreten firmasý olan Ýzeltaþ, proje için 100 bin YTL kaynak ayýrdý. Yýllardýr yaptýðý çalýþmalarla her zaman eðitimin yanýnda olan Ýzeltaþ, sektörde kuruluþunun 40'ýncý yýlýnda Milli Eðitim Bakanlýðý'na baðlý teknik liselere yönelik yeni bir projeye imza attý. Ýmzalanan protokolle Ýzeltaþ, 300 teknik okulda eðitim gören 2 bin öðrenciye el aletlerinin doðru kullanýmýna yönelik eðitim verilecek. Öðretmenlere de ayný konuda eðitici seminerler verecek. Yine proje kapsamýnda 300 okula el aletleri çeþitleri ve takým panolarý hediye edilecek ve bu okullarda okuyan 7 bin 500 öðrenciye ferdi kaza sigortasý yapýlacak.

 

ANLAÞMA ÇERÇEVESÝNDE NELER YAPILACAK?

* Proje Türkiye'deki 300 meslek lisesini kapsýyor.

* Yaklaþýk 15 bin öðrenciye eðitim verilecek.

* 7 bin 500 öðrenciye ferdi kaza sigortasý yapýlacak.

* Proje için 100 bin YTL'lik kaynak ayrýldý.

* Öðrencilere el aletlerinin doðru kullanýmý ile ilgili seminerler verilecek.

* Okullara eðitim panolarý daðýtýlacak.

* Broþür ve kataloglar bastýrýlarak daðýtýlacak.

* Laboratuarlar yenilenecek.

* El aletleri ihtiyaçlarý karþýlanacak.

* Branþ öðretmenlerine eðitimi verilecek.

* Öðrencilere staj ve iþ imkaný saðlanacak.

* Proje; Milli Eðitim bakanlýðý bünyesinde Erkek Teknik Öðretim Genel Müdürlüðü ve Ýzeltaþ tarafýndan yürütülecek.

Resim Galerisi

izeltas.gif

Facebook