Kocaeli ÇET Fuarýna Ev Sahipliði Yapacak

Çarşamba, 07 Mart 2007 19:18
ÇET’07 1.Çevre Teknolojileri Fuarý ve “Uluslararasý Çevre Yatýrým Ve Ýþbirliði Konferansý” 05-09 Haziran 2007 tarihleri arasýnda Kocaeli Kongre ve Fuar Merkezi'nde düzenlenecek.

ÇET’07 1.Çevre Teknolojileri Fuarý ve “Uluslararasý Çevre Yatýrým Ve Ýþbirliði Konferansý” 05-09 Haziran 2007 tarihleri arasýnda Kocaeli Kongre ve Fuar Merkezi-KOCAELÝ’nde FORZA FUARCILIK ve ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIÐI iþbirliði ile düzenleniyor.

 

Kocaeli, bu yýl bir dünya fuarýna ev sahipliði yapacak. Çevre teknolojilerinin yaratýcýsý firmalar ile kullanýcýlarýn ortak bir platformda bir araya geleceði ÇET’07, 5-9 Haziran 2007 tarihlerinde ülke gündeminde yerini almaya hazýrlanýyor.

 

Fuar, Forza Fuarcýlýk ve Organizasyon Hizmetleri A.Þ., ile Çevre ve Orman Bakanlýðý iþbirliðiyle gerçekleþtirilecek. Fuar kapsamýnda ayrýca, “Uluslararasý Çevre Yatýrým ve Ýþbirliði Konferansý” düzenlenecek.

 

Kapsamý nedeniyle geniþ bir hedef kitlesi bulunan ÇET’07, uluslararasý yatýrým ve iþbirliði olanaklarýnýn araþtýrýldýðý bilimsel toplantýlarý ile kendi alanýnda bir ilki gerçekleþtirerek. Çevre iyileþtirme sistemleri ve sektörle ilgili diðer ürün ve servisleri üreten uluslararasý kurumlarý ve yerli iþ ortaklarýný, kamu ve özel sektör temsilcilerini, bilim adamlarýný ve çevre teknolojilerindeki geliþmeleri izleyen herkesi ayný randevuda buluþturacak.

 

Uluslararasý Çevre Yatýrým ve Ýþbirliði Konferansý, Türkiye'nin sayýlý bilim adamlarýndan oluþan bilim kurulunun tespit ettiði program doðrultusunda, yerli ve yabancý bilim adamlarý, sanayi kuruluþlarý temsilcileri, belediye baþkanlarý ve yetkililerinin katýlýmýyla gerçekleþtirilecek.

 

Organizasyonlarla, bir yandan çevre sorunlarýnýn masaya yatýrýlarak çevreye yönelik yatýrým ve iþbirliði olanaklarýnýn tartýþýlmasý, diðer yandan da bu yatýrýmlarý yapacak kurum-kuruluþlar ile bu alanda proje, teknoloji ve danýþmanlýk hizmeti veren firma ve kuruluþlarýn bir araya getirilmesi hedefleniyor.

 

KAPSAMLI ÝÞBÝRLÝÐÝ…

Fuar, Ýçiþleri Bakanlýðý, Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðý, Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý, Ýller Bankasý, Kocaeli Valiliði, Kocaeli Büyükþehir Belediyesi, Kocaeli Sanayi Odasý, Ýzmit Ticaret Odasý, Gebze Ticaret Odasý, Körfez Ticaret Odasý, Çevre Mühendisleri Odasý, T.C. Marmara ve Boðazlarý Belediyeler Birliði, Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Kimya Sanayicileri Ýþverenleri Sendikasý, Tema Vakfý, Çekül Vakfý, TURÇEV, Türk Tabiatýný Koruma Derneði, ilçe belediyeleri, kamu kurumlarý, meslek örgütleri, diðer sivil toplum kuruluþlarý, üniversiteler ile sektörün önde gelen firmalarý tarafýndan destekleniyor.

 

www.cevrefuari.com 

Resim Galerisi

cet-fuari.jpg

Facebook