Dünya denizciliði Ýstanbul'da buluþacak

Salı, 06 Mart 2007 17:08
Exposhipping Europort Eurasia Uluslararasý Denizcilik Fuarý, 25-29 Nisan 2007 tarihleri arasýnda Ýstanbul Dünya Ticaret Merkezi'nde gerçekleþtirilecek.

Exposhipping Europort Eurasia Uluslararasý Denizcilik Fuarý, 25-29 Nisan 2007 tarihleri arasýnda Ýstanbul Dünya Ticaret Merkezi'nde gerçekleþtirilecek.

 

NTSR Fuarcýlýk ve AHOY Rotterdam ortaklýðýyla organize edilen, Deniz Ticaret Odasý tarafýndan desteklenen fuara, 29 ülkeden 233'ü yabancý olmak üzere 336 firmanýn katýlacaðý bildirildi.

 

Fuara, armatörlük, gemi iþletmeciliði, brokerlýk, gemi kiralama, gemi acentesi, gemi alým satýmý, tersane iþletmeciliði, yeni gemi inþa-bakým onarým, gemi inþa yan sanayii, yük taþýmacýlýðý, konteyner taþýmacýlýðý, lojistik hizmetleri ve gemi inþa yan sanayii firmalarý ile ilgili bankacýlýk, finans, sigortacýlýk ve eðitim kurumlarý katýlacak.

Resim Galerisi

europort-eurasia.jpg

Facebook