Müsteþarlýðýn Bürokrasi Savaþý

Cuma, 02 Mart 2007 22:11
Deniz Ticaret Odasý Ýzmir Þubesi ile yeni bir uygulamaya daha start veriyor. Uygulamayla Bölge Müdürlüðü’ne baþvuran vatandaþlara istedikleri takdirde evraklarý, kargo ile teslim edilebilecek.

Bürokrasinin önünü kesmek ve denizcilerin zamandan tasarruf etmeleri amacý ile çeþitli çalýþmalarý devreye sokan Denizcilik Müsteþarlýðý Ýzmir Bölge Müdürlüðü, Deniz Ticaret Odasý Ýzmir Þubesi ile  yeni bir uygulamaya daha start veriyor. Uygulamayla Bölge Müdürlüðü’ne baþvuran vatandaþlara istedikleri takdirde evraklarý, kargo ile teslim edilebilecek.

 

Denizcilik sektöründe bürokrasinin azalmasý adýna çeþitli çalýþmalarý yerine getiren Denizcilik Müsteþarlýðý Ýzmir Bölge Müdürlüðü, Deniz Ticaret Odasý Ýzmir Þubesi ile yeni bir çalýþmanýn içerisinde.

 

Denizcilik Müsteþarlýðý Ýzmir Bölge Müdürü Selçuk Sert, zamandan tasarruf etmek amacý ile kendilerine baþvuru yapan denizcilerin gemi adamý cüzdaný, yeterlilik belgesi yenileme ve denize elveriþlilik belgesi gibi evraklarýn kargo yolu ile kendilerine ulaþtýrýlabileceðini söyledi.

 

Sert, konu ile ilgili olarak þunlarý dile getirdi:

“Vatandaþa verdiðimiz hizmetlerde kaliteyi artýrmak için çalýþmalar yapýyoruz. Son olarak isteyen vatandaþ gemi adamý cüzdaný, yeterlilik belgesi yenileme, denize elveriþlilik belgesi gibi  evraklarýný kargo ile elden teslim alabilecek. Çünkü, pek çok vatandaþýmýz bu tür evraklar için þehir dýþýndan geliyor ve iþlemlerin tamamlanmasýnýn ardýndan tekrar Ýzmir’e gelmeleri mecburiyetini ortadan kaldýrmak için bu yöntemi uygulamaya baþladýk. Eðer isterlerse iþlemler tamamlandýktan sonra evraklarýný kendilerine kargo ile ulaþtýrýyoruz. Bizim amacýmýz, adeta zaman ile yarýþan denizcilerimiz, vatandaþlarýmýz için bürokrasiyi azaltmak."

 

Sert, gemi adamý cüzdanlarý, yeterlilik belgeleri gibi iþlemlerin daha önce 16 günde tamamlanýrken þimdi 1 gün içerisinde tamamlandýðýný, bunun yanýnda zabitan sýnýfýnýn yeterliliðine yönelik olarak yenileme ve kayýp gibi iþlemler için belgelerin Ankara’ya gönderilmeden Bölge Müdürlüðü’nde düzenlendiðinin altýný çizdi.  “Artýk yavaþ yavaþ bölgeden yani yerinden hizmet verme anlayýþý yerleþti” diyen Sert ayrýca,  denizcilerin Bölge Müdürlüðü tarafýndan oluþturulan interaktif ortam sayesinde iþlemlerini internet üzerinden takip edebileceklerini sözlerine ekledi. 

 

Deniz Ticaret Odasý Ýzmir Þubesi Yönetim Kurulu Baþkaný Géza Dologh, deniz ve denizcilik ile ilgili bütün etkinliklere destek verdiklerini belirterek, “Denizcilik Müsteþarlýðý Ýzmir Bölge Müdürlüðü’nden gelen bu teklifi memnunlukla kabul ettik. Oda olarak çalýþtýðýmýz kargo þirketini Müsteþarlýðýn Bölge Müdürlüðü’ne yönlendirdik.  Çalýþmayý birlikte yürüteceðiz” þeklinde konuþtu. 

Resim Galerisi

selcuk-sert-geza-dologh.jpg

Facebook