KOBÝ’ler için Tek Hedef: Biliþim

Pazartesi, 12 Şubat 2007 23:47
Tek Hedef Biliþim Projesi, KOSGEB ve Türk Telekom öncülüðünde baþlatýldý. Sistem Anadolu’da yapýlacak bir dizi etkinlikle KOBÝ’lere anlatýlacak.

Tek Hedef Biliþim Projesi, KOSGEB ve Türk Telekom öncülüðünde baþlatýldý. Sistem Anadolu’da yapýlacak bir dizi etkinlikle KOBÝ’lere anlatýlacak. Ýlk aþamada KOSGEB’e üye 57 binden fazla küçük ve orta boy iþletmenin teknolojik yönden kalkýnmalarýný saðlayacak.

 

ÝZMÝR Ticaret Odasý’nda KOBÝ temsilcilerine yönelik gerçekleþtirilen toplantýda Tek Hedef Biliþim projesinin ayrýntýlarý ve KOBÝ’lere saðlayacaðý yararlar aktarýldý. Etkinliklere KOSGEB Baþkaný Vekili Dr. Mehmet Küçükçirkin, Ýzmir Ticaret Odasý Baþkaný Ekrem Demirtaþ ve Tek Hedef Biliþim Projesi Sözcüsü Görkem Gürbüz de katýldý.

 

REKABET GÜCÜ KAZANACAK

TOPLANTIDA Intel Türkiye Genel Müdür Yardýmcýsý Çiðdem Ertem, Microsoft Türkiye Ankara KOBÝ Satýþ Müdürü Emre Teker ve Casper Genel Müdür Yardýmcýsý Koray Kurhan da hazýr bulundu. Ýlk aþamada KOSGEB’e üye 57 binden fazla küçük ve orta boy iþletmenin teknolojik yönden kalkýnmalarýný saðlayacak. Tek Hedef Biliþim projesi, KOBÝ’lerin dünya ortalamalarýna göre düþük olan biliþim ve iletiþim altyapýlarýnýn dünya standartlarýný yakalamasý, verimlilik, rekabet gücü, ekonomik güç, e-ticaret, ihracat konularýnda ölçülebilir geliþme kaydetmeleri ve rekabetçi e-KOBÝ’ler haline dönüþmeleri amacýyla geliþtirildi.

 

‘TEK HEDEF BÝLÝSÝM’ KOBÝ’LERE CAN KATACAK

PROJE ilk aþamada KOSGEB veri tabanýnda bulunan 57 bin KOBÝ’yi kapsayacak þekilde baþladý. Tek Hedef Biliþim, ilerleyen aþamalarla bu iþletmelerin tamamýnýn mutlaka bilgisayarlý sisteme, internet baðlantýsýna ve bir web sitesine sahip, internet üzerinden iþ baðlantýlarý tesis eden, elektronik ticaret yapan, tüm müþteri iliþkilerini ve iþ süreçlerini bilgisayar ortamýnda yöneten, hareket ve iþ geliþtirme kabiliyeti yüksek e-KOBÝ’lere dönüþtürülmesi doðrultusunda þekillendi.

 

BÖYLECE Türk KOBÝ’lerinin hem AB’ye girmeden AB ve dünya standartlarýnda teknolojik altyapýya sahip olmasý hem de yükselen rekabet ortamýnda daha güçlü hale gelmeleri amaçlanýyor. Alýnan tüm teknik donanýmlarýn kurulumlarý ücretsiz yapýldýðý gibi, Türk Telekom tarafýndan 2 ay boyunca ücretsiz sýnýrsýz internet eriþimi hediye ediliyor. Proje kapsamýnda krediden yararlanan tüm KOBÝ temsilcilerine ayrýca ücretsiz biliþim eðitimi de veriliyor.

Resim Galerisi

kobi-kosgeb-bilisim.jpg

Facebook