EÝB ve EGÝAD Ýþbirliði Sinerji Yaratacak

Perşembe, 13 Temmuz 2006 12:42
EÝB ve EGÝAD Ýþbirliði Sinerji Yaratacak Ege Ýhracatçý Birlikleri
Ege Ýhracatçý Birlikleri ve Ege Genç Ýþadamlarý Derneði, Ýzmir’in ekonomik hayatýnýn daha aktif hale gelmesi için ortak projeler geliþtirecek.

Ege Ýhracatçý Birlikleri ve Ege Genç Ýþadamlarý Derneði, Ýzmir’in ekonomik hayatýnýn daha aktif hale gelmesi için ortak projeler geliþtirecek. Ege Genç Ýþadamlarý Derneði Yönetim Kurulu Baþkaný Fatih Dalan, EGÝAD Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte, Ege Ýhracatçý Birlikleri Baþkanlar Kurulu Baþkaný Mustafa Türkmenoðlu’nu ziyaret etti. Ziyarette, bugüne kadar verimli bir iþbirliði yürüten iki kurumun bundan sonra iþbirliðini arttýrarak devam ettirmesi ve sinerji yaratýlmasý benimsendi.

Son dönemde Ýzmir’in ekonomik anlamda geri kaldýðý yönündeki iddialara deðinen Ege Ýhracatçý Birlikleri Baþkanlar Kurulu Baþkaný Mustafa Türkmenoðlu, “Ýzmir’e ivme kazandýrmalýyýz. Burada görev dinamik yapýsýyla Ege Genç Ýþadamlarý baþta olmak üzere sivil toplum kuruluþlarýna düþüyor. Ýzmir’in ekonomik canlýlýða eriþmesini saðlayacak dinamikler bu þehirde mevcut, bizim görevimiz bunlarý harekete geçirmek” diye konuþtu.

EGÝAD Baþkaný Fatih Dalan ise, Ege Ýhracatçý Birlikleri ile iþbirliði yapmaktan büyük bir mutluluk duyduklarýný belirtti. Dalan, þöyle devam etti: “Hemen hemen her konuda ayný görüþleri savunuyor olmamýz çok güzel. Ege Ýhracatçý Birlikleri Baþkanlar Kurulu üyeleri, sektörlerinde konulara hakim, konularýnýn erbabý kiþilerden oluþuyor. Ýzmir hakkýnda en doðru görüþleri ifade edebilecek bir kurul.”

 

ÝZMÝR LÝMANI ÖZELLEÞTÝRMESÝ HIZLANMALI

EGÝAD’ýn ziyareti sýrasýnda, Ýzmir Limaný’nýn özelleþtirme süreci konuþuldu. Ýzmir Limaný’nýn özelleþtirme sürecinin, Mersin ve Ýskenderun limanlarýnýn özelleþtirmesinin tamamlanamamasý nedeniyle 3 kez ertelendiðini hatýrlatan Ege Ýhracatçý Birlikleri Baþkanlar Kurulu Baþkaný Mustafa Türkmenoðlu, þöyle konuþtu: “Ýzmir Limaný’nýn özelleþtirme ihalesinin sürekli ertelenmesi limanýn deðerini düþürüyor. Limanýn deðeri düþtüðü gibi ihracatçýlar açýsýndan sorunlarýn çözümü gecikiyor, bugün mermer ihracatçýlarýmýz büyük gemilerin Ýzmir Limana girememesi nedeniyle konteyner baþýna 1000 dolar fazla nakliye ücreti ödemek zorunda kalýyorlar. Benzer maliyet artýþlarý hemen hemen her sektörde karþýmýza çýkýyor”

EGÝAD olarak Ýzmir Limaný Çalýþma Komitesi kurduklarýný hatýrlatan EGÝAD Baþkaný Fatih Dalan, “Liman Komitemizin çalýþmasý sonucunda gördüðümüz, Devlet Ýzmir Limaný’ndan kazandýðý paranýn bir kýsmýný limana harcamalý. Ýzmir Limaný’na gerekli yatýrýmlar yapýlmadýðý takdirde, limana gereðinden fazla para harcayan sanayicimizin, ihracatçýmýzýn maliyetleri daha da artacaktýr” dedi.

Ege Ýhracatçý Birlikleri’nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi Genel Kurulu’nda TÝM Baþkanlýk seçimi sýrasýndaki tutumunu takdir ettiklerini de belirten Dalan, TÝM Baþkan Vekili olmasý beklenen Mahmut Özgener’in, bu göreve son derece layýk bir isim olduðunu, Ýzmir ve Ege Bölgesi’ni baþarýlý bir þekilde temsil edeceðine inandýklarýný sözlerine ekledi.

Resim Galerisi

eib.jpg

Facebook