Anatolive Fuarý 25 Ocak'ta baþlýyor

Perşembe, 18 Ocak 2007 22:09
Türkiye’de Ýlk Kez Zeytin ve Zeytinyaðýna Özel düzenlenen Anatolive Fuarý TÝM Baþkaný Oðuz SATICI tarafýndan 25 Ocak 2007 Perþembe günü saat 12.30’da Yeþilköy- Ýstanbul Fuar Merkezinde açýlýyor.

Türkiye’de Ýlk Kez Zeytin ve Zeytinyaðýna Özel düzenlenen Anatolive Fuarý TÝM Baþkaný Oðuz SATICI tarafýndan açýlýyor. Uluslararasý Zeytinyaðý Konseyi (IOOC) Baþkaný Mr. Habib Essid’in de yer alacaðý açýlýþ, 25 Ocak 2007 Perþembe günü saat 12.30’da Yeþilköy- Ýstanbul Fuar Merkezi 11 Numaralý Salonda gerçekleþtirilecek. 

 

Zeytin ve Zeytinyaðý sektörünün sivil inisiyatiflerinin baþýnda gelen Zeytindostu derneði, Anatolive Fuarý ile ilgili þu açýklamayý yayýnladý:  

 

"Bilindiði üzere, zeytin ve zeytinyaðý tüketimi konusunda son yýlarda küresel düzeyde hýzlý bir geliþim görülmekte ve pazarýn hýzla büyüdüðü gözlemlenmektedir. Ancak 130 milyon adetten fazla zeytin aðacý varlýðý ile dünya zeytin üretiminde Ýspanya’dan sonra ikinci olan ülkemizde ,zeytinyaðý  tüketiminin kiþi baþýna 1 kg.dan az bir rakamla hayli düþük olduðu dikkat çekmektedir. 

 

Bununla birlikte, ülkemizin sahip olduðu zeytin ve zeytinyaðý kalitesi ile ulusal ve uluslararasý pazarlarda lider ülke konumuna gelebilecek ciddi bir potansiyeli olmasýna raðmen, bu potansiyel gerektiði kadar deðerlendirilememektedir. 

 

Bu kapsamda, gerek ülkemizdeki zeytin ve zeytinyaðý tüketiminin arttýrýlmasý gerekse de Türk üreticisinin ulusal ve uluslararasý arenada yerini saðlamlaþtýrarak kendi kimliði ve vizyonunu ortaya koyabilmesi amacýyla sektörün bir Sivil Toplum Kuruluþu olmayýþý eksikliðinden hareketle doðan Zeytindostu Derneði :
* Türkiye’de Zeytin ve Zeytinyaðý Tüketimini arttýracak kültürü oluþturmak,


* Uluslar arasý Piyasalarda Türk Zeytin ve Zeytinyaðýna hak ettiði deðeri kazandýrmak ve


* Sektöre özlenen birlik ve beraberliði getirmek amaçlarý ile kurulmuþtur.


Zeytindostu Derneði, ülkemizde bir ilke imza atarak Dýþ Ticaret Müsteþarlýðý DTM, Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi TÝM ve Ege Zeytin ve Zeytinyaðý Ýhracatçýlarý Birliði EZZÝB’in desteði ile Türkiye’de ilk kez yalnýzca zeytin ve zeytinyaðýna özel “Anatolive -1.Avrasya Zeytin, Zeytinyaðý ve Prosesleri Fuarý & Kongresi” ni Ezgi Ajans Organizasyonu ile düzenliyor.  


25-26-27 Ocak 2007 tarihlerinde Ýstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek fuar ve kongre; bugüne kadar þarap, gýda, içecek ve yiyecek fuarlarýnýn içerisine sýkýþtýrýlmýþ “Türk Zeytin ve Zeytinyaðý Sektörü”nün dünya pazarýna açýlan penceresi olacak ve ayný zamanda uluslararasý pazarlarda Türk zeytin ve zeytinyaðýnýn markalaþtýrýlmasýna yönelik önemli katkýlar saðlayacak.  


Anatolive -1.Avrasya Zeytin, Zeytinyaðý ve Prosesleri Fuarý çerçevesinde 27 Ocak 2007 Cumartesi günü de Uluslararasý Zeytin ve Zeytinyaðý Konseyi Baþkaný (IOOC) Mr. Habib Essid ve Devlet Bakaný Sn. Kürþad Tüzmen’in konuþmacý olarak yer alacaðý “Geleceðin Bereketi Türk Zeytin ve Zeytinyaðý” konulu iki kongre düzenleniyor. Fuar ve kongre kapsamýnda IOOC’un desteði ile ayrýca Ýtalyan ve Filistinli uzmanlar tarafýndan Tadým Paneli aktivitesi gerçekleþtiriliyor.  


Bu yýl özel tanýtým ülkesi olan Yunanistan’dan gelecek Ahçýlar Birliði Bn. Georgina Kofinas yönetiminde, Türk Ahçýlar Birliði ise Sn. Ahmet Yavuz yönetiminde her iki ülke mutfaðýndan zeytinyaðlý yemek örneklerini, fuar alanýna Öztiryakiler firmasý tarafýndan kurulacak özel mutfakta katýlýmcý ve ziyaretçilerin beðenisine sunuyorlar. 


Anatolive  Fuarýnýn  kongre etkinliklerinde yer alacaðýný bildiren Dýþ Ticaretten Sorumlu Devlet Bakaný Kürþad Tüzmen’in katkýlarýyla Dýþ Ticaret Müsteþarlýðý koordinasyonunda ve Ege Zeytin ve Zeytinyaðý Ýhracatçýlarý Birliði organizasyonunda Çeþitli Ülkelerden  Dýþ Alým Heyeti geliyor. 


Kanada, Amerika, Hindistan’dan Derneðimiz davetlisi olarak gelecek üç yabancý Gazeteci fuar ve kongremizi izleyecek. Anatolive 2007 Fuar ve Kongremize Davetlimiz olarak katýlan IOOC Baþkaný Sn. Habib Essid ve 3 yabancý gazetecimiz için ayrýca 26 Ocak Cuma günü Manisa-Akhisar zeytin Plantasyon alanlarýna bir inceleme gezisi de yapýlacaktýr. Sektörün bu en önemli ve ilk birlikteliðinde bir arada olmak dileði ile. 


Saygýlarýmýzla, 


Yeþim Beyla,


Zeytindostu Derneði
Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurumsal Ýletiþim Sözcüsü


Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir


www.zeytindostu.org


GSM: 0.542.656 61 00


Fuar Programý için týklayýn

Resim Galerisi

zeytindostu-anatolive.jpg

Facebook