2007 kent’S Fuarlarý baþlýyor

Salı, 16 Ocak 2007 18:17
Ýlki 2005 yýlýnda Ýzmir’de düzenlenen kent’S Fuarlarý, 2007’de Türkiye’de 3 bölgede düzenlenecek. Fuarlarýn büyük ilgi görmesi bekleniyor

Ýlk olarak 2005 yýlýnda Ýzmir’de düzenlenen ve büyük bir baþarýyla geçen Kent’S Fuarlarý, 2007’de Türkiye’de 3 bölgede düzenlenecek.

Fuarlar;

Ege Bölgesi – Ýzmir  (22-25 Þubat 2007 / Kültürpark Fuar Merkezi),

Orta Anadolu Bölgesi – Ankara (15-18 Mart 2007 / Altýnpark Fuar Merkezi)

Akdeniz Bölgesi – Antalya (26 – 29 Nisan 2007 /Antalya  Expo Center)

Da gerçekleþtirilecek.            

 

Marmara Fuarcýlýk’tan yapýlan açýklamada fuarlarýn aþaðýdaki alt baþlýklarda düzenlendiði belirtildi:

 

belediye fuarý:  Belediye Ekipmanlarý ve Ýhtiyaçlarý Fuarý

kent fuarý :Kent Mobilyalarý, Park ve Bahçe Düzenleme Ekipman ve Donanýmlarý Fuarý

arýtma fuarý :  Arýtma Sistemleri, Ekipmanlarý, Çevre Teknolojileri ve Geri Dönüþüm Fuarý

spor fuarý: Spor Malzemeleri, Spor Tesisi Ekipman ve Donanýmlarý Fuarý

emlak fuarý : Gayrimenkul Yatýrým Ort., Proje Tanýtým, Finansman ve Aracýlýk Hizm. Fuarý

peyzaj fuarý :  Bahçe-Süs Bitkileri, Peyzaj Donatýlarý ve Ekipmanlarý Fuarý

 

kent’S Fuarlarý organize edildiði ilk yýldan itibaren Türkiye’de en çok ses getiren ve yerel yönetimler tarafýndan en çok ziyaret edilen sektörel fuar olma özelliðini koruyor. kent’S, bu yýldan itibaren sadece belediyelerin ziyaret ettiði bir fuar olmayacak. Belediyelerin örnek projelerini anlattýklarý, sorunlarýný çözümledikleri ve seslerini duyurduklarý bir platforma da dönüþecek.

 

Bu amaçla ilki Ýzmir’de düzenlenecek kent’S Sempozyumu’nda, tüm Türkiye’den davet edilecek belediye baþkanlarý, akademisyenler, meslek odalarý ve sivil toplum kuruluþlarýndan konuþmacýlar yer alacak. Bir seri halinde devam edecek olan kent’S sempozyumu, kent’S Fuarlarý’nýn düzenlendiði diðer bölgelerde de devam edecek.

 

Sadece belediyeler tarafýndan deðil, kapsadýðý tüm sektörlerin profesyonelleri tarafýndan ziyaret edilen fuarlar için ücretsiz online davetiye almak isteyenler www.kentsfuarlari.com web sitesinden edinebiliyor

Resim Galerisi

kents.gif

Facebook