Ýzmir Kalkýnma Ajansý resmen açýldý!

Pazar, 14 Ocak 2007 13:51
Ýzmir ekonomisine ivme kazandýrmak ve kentin potansiyellerini harekete geçirmek için yasayla kurulan Ýzmir Kalkýnma Ajansý, 13 Ocak Cumartesi günü Devlet Bakaný Abdüllatif Þener tarafýndan resmen açýldý

Ýzmir ekonomisine ivme kazandýrmak ve kentin potansiyellerini harekete geçirmek için yasayla kurulan Ýzmir Kalkýnma Ajansý, 13 Ocak Cumartesi günü Devlet Bakaný Abdüllatif Þener tarafýndan resmen açýldý.


Aliaða'dan Kalkýnma Kurulu Üyeleri Aliaða Kaymakamý Emir Osman Bulgurlu ve Aliaða Ticaret Odasý Baþkaný Adnan Saka'nýn da katýldýðý açýlýþta, Kalkýnma Ajansý'nýn kurdelesini Ýzmir Valisi ve Ajansýn Yönetim Kurulu Baþkaný Oðuz Kaðan Köksal, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Hakký Berksü, Devlet Bakaný Abdülkadir Þener, Büyükþehir Belediye Baþkaný Aziz Kocaoðlu, DPT Müsteþarý Ahmet Týktýk ve Kalkýnma Ajansý Meclis Baþkaný Necip Kalkan kesti. 


Ýzmir Kalkýnma Ajansý'nýn açýlýþý için Ýzmir'e gelen Devlet Bakaný Abdüllatif Þener, kalkýnma ajanslarýnýn ana felsefesinin “sev ve kazandýr” olduðuna dikkat çekerek, Ýzmir sevgisini gösterenlerin bundan sonra karþýlýðýný alacaðýný söyledi. Sevginin, emek ve fedakarlýk istediðini belirten Þener, “Ýzmir'i seviyorum, demek yetmez. Ýzmir'i sevenler, Kalkýnma Ajansý'na proje getirecekler. Projelerinin de karþýlýðýný alacaklar. Sevgisini bu þekilde belli edenler, parasýný alacak. Formül budur. Ajans ile bölge insanýnýn giriþimcilik ruhu geniþlemiþ olacak. Ýzmir'i Ajans yönlendirecek ve ayaða kaldýracak" dedi.  


VÝZYON ELEÞTÝRÝSÝ
Bakan Þener, Türkiye'ye örnek olacak Ýzmir Kalkýnma Ajansý fýrsatýnýn iyi deðerlendirilmesi gerektiðini vurgulayarak, Ýzmirlilerin vizyon ve misyonunu daha geniþ tutmasý gerektiðini kaydetti. Ýzmir'in, dünya ticaretinden daha fazla pay almasý için projeler üretmesi gerektiðine iþaret eden Þener, þunlarý söyledi:


“Ýzmir, bazen küçük þeylere takýlarak bir taþra ilinden beklenebilecek taleplerle karþýmýza geliyor. Bir kamu binasýnýn yapýlmasý çok mu önemlidir? Bu bina tamamlansa, ülke ekonomisine ne katký saðlayacak? Bunun gibi onlarca bina var. Herkes o binayý söylüyor. Vizyon ve misyonunuz büyük olsun. Bu küçük talepleri biraz da sivil toplum örgütleri tetikliyor, bunu da açýkça söyleyeyim. Mesela Ýzmir Limaný ile ilgili bir proje talebi hiç duymadým. Buradaki vizyon, tüm Türkiye'ye yetmelidir” 


BÜTÇEDEN 23 MÝLYON YTL
Kalkýnma ajanslarýnýn iyi bir kurumsal yapý kurulmasý ve insan unsurunun dinamik hale getirilmesini saðlayacak mekanizmalara sahip olduðunu söyleyen Þener, konuþmasýnda ajansýn çalýþma þekli ve yapýsý hakkýnda ayrýntýlý bilgiler verdi. Ýzmir Kalkýnma Ajansý'na 2007 bütçesinden 22.9 milyon YTL kaynak ayrýldýðýný belirten Þener, þu açýklamalarda bulundu:


"Bölge olarak Ýzmir, diðer tüm bölgelerde kurulacak ajanslara örnek olacaktýr. Hedef yerel potansiyeli harekete geçirmektir. Kalkýnma ajanslarýnýn ana felsefesi aslýnda 'sev ve kazan'dýr. Diðer bir ifadeyle artýk sevmenin karþýlýðý var. Kalkýnma ajansý, Ýzmir'deki iþletmecilik kapasitesini, bölge insanýnýn giriþimcilik ruhunu geliþtirecektir; tüm Ýzmir'i yönlendirecek ve ayaða kaldýracaktýr." 


BAÞARILI PROJELERE ÖDÜL
Ýzmir'deki yerel yönetimler, özel kesimdeki tüm vatandaþlarýn ili kalkýndýrýcý projeler hazýrlayarak ajansa sunacaðýný ifade eden Þener, ajansýn bunlarý objektif ve þeffaf bir þekilde deðerlendirerek kaynak aktaracaðýný söyledi. Ýzmir Kalkýnma Ajansý'nýn baþarýlý olacaðýna inandýðýný belirten Þener, "1 yýl sonra en baþarýlý projeyi üretene ödül vermek üzere Ýzmir'e gelmeyi umuyorum. Ajansýn baþarýlý olmasý için, yabancý sermayeyi tek tek kovalamak lazým. Burada oturarak olmaz. Adam adama, firma firma yakýn markaj yapýlmalý" diye konuþtu.

Resim Galerisi

necip-kalkan-kalkinma-ajansi.jpg

Facebook