ÝTO, 25 bin üyesi ile EXPO lobisi yapacak

Cuma, 12 Ocak 2007 16:05
ÝTO Baþkaný Ekrem Demirtaþ, üyelere mektup göndererek, yazýþmalarda “EXPO 2015 Ýzmir Logosu” ve “ÝZMÝR IS THE OFFICIAL CANDIDATE TO EXPO 2015/ÝZMÝR EXPO 2015 RESMÝ ADAYIDIR” ifadesini kullanmalarýný istedi

Ýzmir Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Ekrem Demirtaþ, ihracat – ithalat yapan 25 bin üyeye mektup göndererek, yurtdýþý bütün yazýþmalarýnda “EXPO 2015 Ýzmir Logosu” ve “ÝZMÝR IS THE OFFICIAL CANDIDATE TO EXPO 2015/ÝZMÝR EXPO 2015 RESMÝ ADAYIDIR” ifadesini kullanmalarýný istediklerini söyledi.

 

Demirtaþ, “Odamýz tarafýndan yapýlan bütün yazýþmalarda da bu ifadeler ve logo kullanýlacak. Ýzmir’in Milano ile girdiði zorlu yarýþtan baþarý ile çýkmasý için bütün Ýzmirlilerin katký koymasý büyük önem taþýyor” dedi.

 

Ýzmir Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Ekrem Demirtaþ, ithalat – ihracat yapan, yurtdýþýndaki þirketler ile devamlý temasta olan 25 bin üyesine gönderdiði mektupla, Ýzmir’in EXPO 2015 adaylýðý için yapýlan lobi çalýþmalarýna destek olmalarýný istedi. Demirtaþ, üyelere gönderdiði mektupta, Ýzmir’in “Dünya Kenti olma hedefine” odaklandýðýný belirterek, bu hedefe giden yolda BIE (Uluslararasý Sergiler Bürosu) tarafýndan organize edilen EXPO’ya  aday olunmasý fikrinin, ilk kez 1992 yýlýnda Ýzmir Ticaret Odasý tarafýndan hazýrlanan “Ýzmir Stratejik Planý”nda yer aldýðýný ifade etti.

 

EXPO 2015’e ada olunmasý süreciyle ilgili bilgi veren Demirtaþ, “Adaylýðýnýn ardýndan hazýrlýk çalýþmalarýný yoðun bir tempoda ve etkin olarak sürdüren “Güzel Ýzmirimiz”, Milano karþýsýnda “Daha Ýyi Bir Dünya Ýçin Yeni Yollar ve Herkes Ýçin Saðlýk“ temasý ile EXPO 2015’in en güçlü adayýdýr. 2008 yýlý Þubat ayýnda BIE Delegeleri arasýnda yapýlacak oylama ile EXPO 2015’i düzenlemeye hak kazanan kent belli olacaktýr” diyerek oylamanýn tarihi hakkýnda bilgi verdi.

 

TÜM ÝZMÝRLÝLER KATKI YAPMALI

Milano ile yürütülecek rekabette, tüm Ýzmirlilerin katkýsý ve desteði olmasý gerektiðini kaydeden Demirtaþ, bütün ÝTO üyelerinin ve Ýzmirlilerin birer elçi gibi çalýþýp Ýzmir’in ev sahipliði yapma hakkýný kazanmasý ve ipi göðüslemesi için azami çabayý göstermesi gerektiðini ifade etti. Demirtaþ, “Bu çerçevede, Üyelerimizden ve Ýzmirlilerden, Ýzmir adýna dileðimiz, 2008 Þubat’ýndaki oylamaya dek yurt dýþý ile yaptýklarý tüm yazýþmalarda; "ÝZMÝR IS THE OFFICIAL CANDIDATE TO EXPO 2015/ÝZMÝR EXPO 2015 RESMÝ ADAYIDIR." ibarelerini kullanarak kentimizin adaylýðýný duyurmaya katký saðlanmasýdýr” sözleriyle bütün üyelerini ve Ýzmirlileri ÝTO’ya destek olmaya çaðýrdý.

 

ÝTO DA BÜTÜN YAZIÞMALARINDA KULLANACAK

Üyelere mektupla birlikte kullanmalarý için EXPO 2015 Ýzmir Logosu ile BÝE üyesi 98 ülkenin de listesini gönderdiklerini kaydeden Demirtaþ, EXPO’nun kazanýlmasý için sadece hükümete, yerel yönetimlere, odalara ve kuruluþlara deðil bütün Ýzmirlilere çok önemli görevler düþtüðünü, bütün Ýzmirlilerin EXPO’ya katký koymasý gerektiklerini söyledi. Demirtaþ, “EXPO heyecanýný bütün Ýzmir’e yaymamýz gerekiyor. Bu hareket büyük bir yurttaþ inisiyatifi þeklinde geliþmeli. Bu giriþim ile amacýmýz hem üyelerimizi odamýzýn yýllardýr sürdürdüðü bu büyük projeye ortak etmek, hem de EXPO heyecanýný bütün Ýzmir’e yaymak” dedi. Demirtaþ, ayrýca ÝTO tarafýndan yapýlan bütün yazýþmalarda da bundan sonra EXPO 2015 Logosu ve Ýzmir’in adaylýðýný belirten ifadeyi kullanacaðýný sözlerine ekledi.

Resim Galerisi

izto-expo.gif

Facebook