ÝZTO'dan Ekonomi mezunlarýna AB kapýsý

Cuma, 12 Ocak 2007 10:48
Ýzmir Ticaret Odasý (ÝZTO), üniversitelerin ekonomi bölümlerinden mezun Ýzmirli gençlere Avrupa Birliði (AB) kapýlarýný açacak bir proje baþlattý.

ÝZTO Yönetim Kurulu Baþkaný Ekrem Demirtaþ, AB tarafýndan desteklenen, Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan tarafýndan ortaklaþa hazýrlanan, iþ hayatýna atýlmak isteyen yeni mezunlar ve iþsiz gençleri giriþimcilik konusunda bilgilendirmeyi amaçlayan "Eðitim ve Bilgi Alýþveriþi Vasýtasýyla Genç Giriþimcilerin Rekabet Gücü, Ýþ Becerileri ve Performansýnýn Arttýrýlmasý (COMPETE)" projesi hakkýnda bilgi verdi.

 

Projeden yararlanmak isteyen gençler için müracaat süresinin baþladýðýný belirten Demirtaþ, projeyle gençlerin giriþimcilik konusunda bilgilendirileceðini ve iþ Ýngilizcelerinin geliþtirileceðini söyledi. 3 Mayýs 2006 tarihinde kabul edilerek yürürlüðe giren proje, AB tarafýndan finanse ediliyor. Toplam bütçesi 500 bin Euro olan ve 18 ay sürecek proje kapsamýnda iþ hayatýna atýlmak isteyen yeni mezunlar ve iþsiz gençler giriþimcilik konusunda bilgilendirilecek, Ýngilizce bilgileri geliþtirilecek ve iþ hayatýna hazýrlanacak.

 

Demirtaþ, "Katýlýmcý gençler, projeye dahil olarak düzenlenecek eðitimler çerçevesinde iþ kurmanýn inceliklerini öðrenecek. Ayrýca giriþimcilikle ilgili AB müktesebatýný tanýyacak ve proje sonunda Ýzmir'de açýlacak Gençlik Ýþ Merkezi bünyesinde iþ kurma konusunda danýþmanlýk hizmeti alabilecekler" dedi.

 

Proje için son müracaat tarihi 22 Ocak pazartesi olarak belirlendi. Proje çerçevesinde Yunanistan'ýn Midilli adasýnda "Yeni Baþlayanlar Ýçin Ýngilizce", "Ýþ Ýngilizcesi", "Ýþ Kurma Eðitimi" ve "AB'de Giriþimcilik", Ýzmir'de ise "Kümeleþme" semineri düzenleneceðini ve Gençlik Ýþ Merkezi açýlacaðýný kaydeden Demirtaþ, ayrýca Yunanistan'ýn Selanik þehrinde "Selanik Ticaret ve Sanayi Odasý'na Çalýþma Ziyareti" faaliyetleri gerçekleþtirileceðini söyledi.

 

Bu projeden yararlanmak isteyen, üniversitelerin ekonomiyle ilgili bölümlerinden yeni mezun ve giriþimci Ýzmirli gençler baþvurabilecek. "Yeni Baþlayanlar Ýçin Ýngilizce" hariç diðer baþvurular için Ýngilizce yeterlilik belgesi (TOEFL, KPDS vb.) gerekiyor. Yeterlilik belgesi olmayan baþvuru sahipleri, ÝZTO'da yapýlacak deðerlendirme sýnavýnda baþarýlý olmalarý durumunda projeye katýlabilecek. Ýlk olarak Midilli'de 5 -11 Þubat tarihleri arasýnda "Yeni Baþlayanlar Ýçin Ýngilizce" ve "Ýþ Ýngilizcesi" seminerleri düzenlenecek. Baþvurularýn 22 Ocak 2007 pazartesi günü saat 17.30'a kadar ÝZTO Dýþ Ekonomik Ýliþkiler Müdürlüðü AB Masasý'na þahsen yapýlmasý gerekiyor.

Resim Galerisi

ekrem-demirtas.jpg

Facebook