EIB’nde Hedef 2007’de 7 Milyar Dolar

Cuma, 05 Ocak 2007 13:17
Ege Ýhracatçý Birlikleri Genel Sekreterliði tarafýndan kayda alýnan ihracat deðeri 2006 yýlýnda 2005 yýlýna göre % 15’lik artýþla 5 milyar 946 milyon 971 bin 487 dolar olarak gerçekleþti.

Ege Ýhracatçý Birlikleri Genel Sekreterliði tarafýndan kayda alýnan ihracat deðeri 2006 yýlýnda 2005 yýlýna göre % 15’lik artýþla 5 milyar 946 milyon 971 bin 487 dolar olarak gerçekleþti. Aralýk ayýnda ise, Ege Ýhracatçý Birlikleri bünyesindeki 12 ihracatçý birliðine üye firmalar tarafýndan geçtiðimiz yýlýn ayýn ayýna göre %12,5 oranýnda artýþla 589 milyon 382 bin 860 $ tutarýnda ihracat gerçekleþtirildi.

 

2006 yýlýný Ege Ýhracatçý Birlikleri’nin baþarýlý bir þekilde bitirdiðini ifade eden Ege Ýhracatçý Birlikleri Baþkanlar Kurulu Baþkaný Mustafa Türkmenoðlu, “2006 yýlýnda tüm olumsuz ekonomik koþullara raðmen ihracatýmýzý 6 milyar dolara çýkardýk. 2007 yýlýnda hedefimiz 7 milyar dolar, 2023 yýlýnda Cumhuriyetimizin kuruluþunun 100. yýldönümünde ise 85 milyar dolar” diye konuþtu.

 

Ege Ýhracatçý Birlikleri bünyesindeki sanayi ürünleri ihraç eden Birlikler Aralýk ayýnda yüzde 43,7’lik artýþa ulaþýrken, Tarým ürünleri ihracatý yüzde 15,6 oranýnda geriledi. Madencilik ihracatýndaki aylýk artýþ ise yüzde 43,5 olarak gerçekleþti. Yýllýk dönemde ise, sanayi ürünlerindeki artýþ yüzde 19,7, tarýmdaki artýþ yüzde 8, madencilikteki artýþ ise %24 oldu.

 

REKOR DEMÝR-DEMÝRDIÞI METALLERDE…

 

2006 yýlýnda en fazla ihracat gerçekleþtiren sektör 1,2 milyar $’ýn üzerindeki ihracatý ile Ege Demir ve Demirdýþý Metaller Ýhracatçýlarý Birliði olurken, yýllardýr en fazla ihracat yapan Birlik olma ünvanýna sahip olan Ege Hazýrgiyim ve Konfeksiyon Ýhracatçýlarý Birliði’nin yýllýk ihracatý %2,6 artýþla 1,151 milyar dolar olarak gerçekleþti.

 

2006 yýlýnda ihracatýnda en fazla artýþ görülen ilk 3 Birlik Ege Demir ve Demirdýþý Metaller Ýhracatçýlarý Birliði (% 42,7), Ege Hububat, Bakliyat, Yaðlý Tohumlar ve Mamulleri Ýhracatçýlarý Birliði (%32,5) ile Ege Maden Ýhracatçýlarý Birliði (%24) olurken, yýllýk bazda ihracatýnda gerileme kaydedilen iki Birlik Ege Zeytin ve Zeytinyaðý Ýhracatçýlarý Birliði (%35,6) ile Aðaç Mamulleri ve Orman Ürünleri Ýhracatçýlarý Birliði (%1,5) oldu.

 

TÜRKMENOÐLU: KUR VE GÝRDÝ MALÝYETLERÝ TEMEL SORUNLAR

 

Ege Ýhracatçý Birlikleri Baþkanlar Kurulu Baþkaný Mustafa TÜRKMENOÐLU, 2006 yýlýnda Ege Ýhracatçý Birlikleri ihracat kayýtlarýndaki artýþýn Türkiye geneli ihracattaki  %16,77 oranýndaki artýþýn gerisinde kalýnmasýnda EÝB bünyesindeki Birliklerin çoðunluðunun iþtigal alanlarýnýn tarým ve gýda olmasýnýn büyük rolü bulunduðunu söyledi.

 

Tarým-gýda sektörleri ile maden ve doðaltaþ, tekstil, deri ve hazýrgiyim gibi sektörlerimizin aðýrlýklý olarak yerli girdi kullanan sektörler olmalarýndan dolayý YTL’deki deðerlenmeden ve hammadde, iþçilik, enerji girdilerindeki artýþtan olumsuz anlamda en fazla etkilenen sektörler olduðunu ifade eden Türkmenoðlu, “Kurlarýn nisbeten olumlu düzeylerde olduðu 2003 ve 2004 yýllarýnda ihracatýmýzdaki artýþ %30’larýn üzerinde iken, bir yandan YTL’nin deðer kazandýðý, bir yandan da üretim girdilerindeki artýþýn kendisini hissettirmeye baþladýðý 2005 yýlýndan itibaren ihracatýmýzdaki artýþ %10’lu seviyelere düþmüþ, kimi aylarda ise gerileme sinyalleri vermiþtir. Bunun tek istisnasý, geçtiðimiz Mayýs aylarýnda dýþ piyasalardaki geliþmeler sonucunda kurlardaki kýsa süreli yukarý yönlü geliþmenin sonucunda Haziran – Aðustos döneminde ihracatýmýzda görülen kýsa süreli yüksek oranlý artýþtýr. Eðer ABD Dolarý cinsinden kur en azýndan 1,55-1,60 YTL düzeylerinde korunabilseydi, bugün için % 25’in de üzerinde bir ihracat artýþýndan söz ediyor olurduk” þeklinde konuþtu.

 

Türkiye’de ihracat sektörünün ithalata baðýmlý olduðu, ihracat artýþý için ithalat artýþýnýn zorunlu olduðu yönünde yanlýþ bir düþünce olduðuna iþaret eden Ege Ýhracatçý Birlikleri Baþkanlar Kurulu Baþkaný Mustafa Türkmenoðlu, Türkiye’nin ihracatýnda kullanýlan ara mamul ve hammaddenin ithalatla karþýlanan kýsmýnýn toplam ithalatýmýz içerisinde küçük bir dilimi temsil ettiðini kaydetti.

 

Mevcut ekonomik programýnýn eksik ayaklarýný ihracat ve istihdamýn oluþturduðunu belirten Türkmenoðlu þöyle devam etti: “Cari açýk ülkemiz tarihindeki en yüksek düzeyine 2006 yýlý sonunda ulaþtý, yerli girdi kullanýmý aðýrlýkta olan sektörler baþta olmak üzere, ihracatýn desteklenmesi yönündeki tedbirlerin alýnýp hayata geçirilmesinin gecikmesi durumunda 2007 yýlý ülkemiz ekonomisi ve dýþ ticareti açýsýndan kayýp bir yýl olacaktýr.”

 

Son yýllarda ülkemizin OECD ülkeleri arasýnda ihracat artýþýnda ilk sýrada yer almasýna raðmen, ithalat artýþýnda ve istihdam üzerindeki vergilerde de OECD ülkeleri arasýnda ilk sýralarda, rekabet edebilirlikte ise son sýralarda yer almasýnýn özellikle dikkat çekici olduðunu vurgulayan Türkmenoðlu, “Ýhracatýmýzýn ithalata baðýmlýlýðýnýn giderilmesi öncelikli konular arasýnda yer almalýdýr. Bunun için ihracatýmýzýn artýþý için yerli üretimin desteklenmesi gerekir. Bu konuda Dýþ Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanýmýz Sayýn Kürþad Tüzmen’in yerli üretimin destekleneceðini belirten açýklamalarýný 2007 yýlýnýn ilk müjdeli haberi olarak memnuniyetle karþýladýðýmýzý ifade etmek isterim” diye konuþtu.

 

Türkiye’de geniþ kitleleri ilgilendiren, istihdamýn yükünü çeken ve net döviz girdisi yüksek olan tarým, tekstil, konfeksiyon, deri gibi sektörlerimizin ihracatlarýnýn yerinde saydýðýný veya ortalamanýn altýnda olduðunu vurgulayan Türkmenoðlu þöyle konuþtu: “Bunun nedeni aþýrý deðerli YTL, istihdam üzerindeki yüksek kamu yükleri, dünya fiyatlarýnýn çok üzerindeki enerji maliyetleridir. Bu sektörlerimizdeki ihracatçýlarýmýz uzun yýllardan beri elde ettikleri pazarlarý ve müþterilerini kaybetmemek adýna çok düþük kar marjlarýyla ihracat yapmak durumunda kaldýlar. Döviz kurlarý uzun zamandan bu yana yerli üretim girdisi ve katmadeðeri  yüksek olan sektörlerimiz açýsýndan ister istemez cezalandýrýcý bir enstrüman görevi üstlenmiþtir. YTL’nin aþýrý deðerli oluþu ihracatçýlarýmýzý dýþ pazarlarda rekabetçi olma konusunda zorlamaktadýr.”

 

Öte yandan AB ülkelerine yapýlan TIR taþýmacýlýðýnda TIR þoförlerine daha önce 90 gün için verilen vizelerin sürelerinin 45 güne çekilmesinin tarife dýþý engel olarak nitelendirilebileceðini belirten TÜRKMENOÐLU, uygulamanýn ülkemizin AB ile imzaladýðý ve taraflar arasýnda mallarýn serbest dolaþýmýna imkan veren Gümrük Birliði Anlaþmasý’nýn ruhuna aykýrý olduðunu ve uygulamanýn devamýnýn ülkemiz ihracatçý ve taþýmacý firmalarý açýsýndan karþýlanmasý mümkün olmayan ek külfetler getirdiðini sözlerine ekledi. 

 

 

EÝB 2006 Yýlý Ýhracat Kayýt Rakamlarý tablosu için týklayýn: 

Resim Galerisi

eib-mustafa-turkmenoglu.jpg

Facebook