Borçlu iþletmeler fýrsatý kaçýrmasýn

Cuma, 05 Ocak 2007 10:58
Ýzmir Ticaret Odasý Baþkaný Ekrem Demirtaþ, “Finansal sýkýntý içindeki firmalar için Anadolu Yaklaþýmý 2007'nin müjdesi oldu. Borçlu olan küçük iþletmeler bu fýrsatý iyi deðerlendirmeli" dedi

Ýzmir Ticaret Odasý Baþkaný Demirtaþ, “Finansal sýkýntý içindeki firmalar için Anadolu Yaklaþýmý 2007'nin müjdesi oldu" dedi

 

Ýzmir Ticaret Odasý (ÝTO) Baþkaný Ekrem Demirtaþ, kamuoyunda “Anadolu Yaklaþýmý” olarak da bilinen ve küçük iþletmelerin finans kuruluþlarýna olan borçlarýnýn yeniden yapýlandýrýlmasýn saðlayan kanunun yayýnlanmasýnýn son derece sevindirici olduðunu söyledi. Demirtaþ, “Bu küçük iþletmelerimiz için gerçek anlamda bir 2007 yýlý müjdesi oldu. Borçlu olan küçük iþletmeler bu fýrsatý iyi deðerlendirmeli" dedi.

 

KÝMLER YARARLANACAK?

Demirtaþ, bankalarla, leasing, faktoring, tüketici finansman ya da varlýk yönetim þirketleriyle, 31 Ekim 2006 itibariyle, ödeme sorunu bulunan bütün küçük iþletmeler için, yeniden yapýlandýrma yolunu açan yasanýn, 30 Aralýk 2006'da Resmi Gazete'de yayýnlandýðýný anýmsattý. Demirtaþ, çalýþan sayýsý 250'den az olan, cirosu veya bilançosu 25 milyon YTL'den büyük olmayan küçük iþletmelerin bu yasadan yararlanabileceðini söyledi.

Demirtaþ, bu þartlarý taþýyan küçük iþletmelerin, donuk, þüpheli borçlarýnýn bulunduðu banka veya finans kuruluþlarý ile çeþitli alternatifler üzerinden anlaþmalar yapabileceðini söyledi.

 

BÝLEÞÝK FAÝZ YOK

Demirtaþ, “Sorunlu kredi vadesinin uzatýlmasý, sorunlu kredinin yenilemesi, sorunlu krediye ek kredi verilmesi, borcun alacaklýnýn iþtirakine çevrilmesi, faiz indirimi gibi alternatifler var” dedi.

Sözü edilen türde sorunlu mali borçlarý bulunan küçük iþletmelerin takibe uðramýþ enerji, vergi, SSK ve Bað-Kur borçlarýnýn da, teminatsýz olarak, 24 aya kadar tecil edileceðini, varsa hacizlerinin kaldýrýlacaðýný kaydeden Demirtaþ, "Bu yasa kapsamýndaki kredilere bileþik faiz uygulanamayacak, iþlemler, damga vergisinden, harçlardan, banka muamele vergisinden ve Kaynak Kullanýmý Destekleme Fonu kesintisinden muaf olacaklar" diye konuþtu.

 

BÜYÜK KOLAYLIK

Yasanýn küçük iþletmelere büyük kolaylýk saðlayacaðýný belirten Demirtaþ, "Ayrýca yeniden yapýlandýrma ile ilgili kredilerde ihracat taahhüt süreleri sözleþme süresi kadar uzamýþ sayýlacak. Görüldüðü gibi yasa, küçük iþletmelerimiz için büyük kolaylýk saðlýyor.

Geçtiðimiz yýllarda büyük þirketler için çýkarýlan Ýstanbul Yaklaþýmý'nýn ardýndan, en sonunda sýra ekonominin gerçek lokomotifi olan küçük iþletmelere geldi" dedi.

Resim Galerisi

ekrem-demirtas.20061219110302.jpg

Facebook