2007 iç ve dýþ Fuar takvimi açýklandý

Cuma, 29 Aralık 2006 14:35
2006 yýlýný geride býrakarak 2007 yýlýna girdiðimiz bu günlerde, yeni yýlda düzenlenecek olan yurt içi ve yurt dýþý fuarlara iliþkin takvimler açýklandý.

2006 yýlýný geride býrakarak 2007 yýlýna girdiðimiz bu günlerde, yeni yýlda düzenlenecek olan yurt içi ve yurt dýþý fuarlara iliþkin takvimler açýklandý.

 

Belirli bir zaman zarfýnda mal ve hizmetlerin ticari amaçla sergilendiði, satýcýlarla alýcýlarýn karþý karþýya geldiði ve yeni iþ baðlantýlarýnýn kurulduðu mekanlar olan fuarlar 2007’de de iþ dünyasýnýn kendini gösterdiði yerler olacak.

 

Yurt içi ve Yurtdýþý fuarlara iliþkin dosyalarý bilgisayarýnýza indirebilirsiniz

 

2007 Yurtiçi Fuarlarý   http://www.alto.org.tr/bultenfoto/2007-yurtici-fuar-takvim.xls  

 

2007 Yurtdýþý Fuarlarý   http://www.alto.org.tr/bultenfoto/2007-yurtdisi-fuar-takvim.xls   

Resim Galerisi

fuar-fair.jpg

Facebook