Geza Dologh'dan Karamsar tablo

Çarşamba, 27 Aralık 2006 10:49
DTO Ýzmir Þubesi Aralýk ayý olaðan meclis toplantýsýnda konuþan Dologh, 2006 yýlýnda 2004 ve 2005 yýlýnýn ilk yarýsýndaki kadar parlak bir dönemin yaþanmadýðýný söyledi.

DTO Ýzmir Þubesi Yönetim Kurulu Baþkaný Geza Dologh, “Navlun ve gemi kiralarýnda belli oranlarda düþmeler olabilir” dedi.

 

DTO Ýzmir Þubesi Aralýk ayý olaðan meclis toplantýsýnda konuþan Dologh, 2006 yýlýnda 2004 ve 2005 yýlýnýn ilk yarýsýndaki kadar parlak bir dönemin yaþanmadýðýný söyledi. Dologh, denizcilik sektöründe 2004 ve 2005 yýllarýndaki canlýðýnýn oluþmasýnda Çin'in yüksek talebinin etkili olduðunu belirterek, “Ancak 2006 yýlýndaki gerileme 1990'lý yýllarda yaþanan gerileme kadar olmadý. Çünkü bu yýl yeni gemiler piyasaya girdi ve gemi arzý arttý. Yaþanan hareketliliðin uzun yýllar sürmesi en büyük dileðimiz. Ancak 2007 yýlýndan sonra pazarda belli bir duraklama yaþanacak. Bu yýldan sonra navlun ve gemi kiralarýnda belli oranlarda düþmeler olabilir. Umarým bu durum geçtiðimiz yýllarda olduðu gibi büyük sýkýntý yaratmaz" dedi.

 

ÝZMÝR KRUVAZÝYER ATAÐI

Türkiye'nin denizcilikte kruvaziyer turizminin önemine fark ettiðine dikkat çeken Dologh, bu alanda büyük yol katedildiðini ifade etti. Türkiye'nin en büyük konteynýr limaný Alsancak Limaný'nýn kruvaziyer turizminde son iki yýlda ataða geçerek yüzde 10 civarýnda pay almaya baþladýðýný dile getiren Dologh, “2003 yýlýnda Ýzmir'e yýlda yalnýzca 8 kruvaziyer gemisi gelirken, DTO Ýzmir þubesinin, Türkiye ve Ýtalya ile gerekli giriþimlerde bulunarak armatörlerin programlarýna Ýzmir'i almalarýný saðlamasý, Ýzmir Ticaret Odasý'nýn da her turist için 2 dolar ayakbastý ücreti ödemesiyle bu rakam artýþ gösterdi. 2004 yýlýnda 32, 2005 yýlýnda 26 kruvaziyer gemisi, yaklaþýk 135 bin turisti Ýzmir'e getirdi. Yýl sonunda oluþan rakam ise 87 kruvaziyer gemisi ve 150 bin turist” diye konuþtu.

 

Türkiye'nin kruvaziyer turizmi açýsýndan önemli bir bölgede olduðunu hatýrlatan Dologh, bunun yanýnda iklim, kültürel deðerleri ile kruvaziyer turizminin parlayan yýldýzý olabileceðini dile getirdi. Dologh, "2007 yýlýna ait kruvaziyer turizminin rakamlarýnýn daha iyi olacaðýný tahmin ettiklerini belirterek, þunlarý söyledi:

“Costa'nýn ardýndan sektördeki diðer dünya devi MSC'nin uðrak limanlarý arasýnda girmeyi baþaran Ýzmir'in kruvaziyer turizminde önemli atýlýmlar yapacaðýna inanýyorum. Bunun yanýnda kruvaziyer turizminin geliþimi konusunda hükümetlere büyük görevler düþüyor. Havalimanlarý ve yol inþaatlarýna yapýlan katkýlarýn yaný sýra kruvaziyer turizm ile ilgili projelere de önem verilmesi gerekiyor”

 

TUDEV KAPTAN YETÝÞTÝRÝLECEK

Türkiye Denizcilik Eðitim Vakfý (TUDEV)'e baðlý Çeþme Yat Okulu'nun eðitime baþlamasý nedeniyle meclis toplantýsýnda sunum yapan Okul Müdürü Ýbrahim Saatli de þu anda okul bünyesinde 40 öðrenciye eðitim verildiðini söyledi. 10 haftalýk eðitim programý kapsamýnda 20 kiþilik iki sýnýfta toplam 510 saatlik eðitimin verileceðini belirten Saatli, amaçlarýnýn profesyonel yat kaptanlarý yetiþtirmek olduðunu kaydetti. Saatli, ayrýca eðitim kapsamýnda 3 aylýk stajýn da zorunlu olduðunu sözlerine ekledi.

 

 

Resim Galerisi

geza-dologh-gesa.jpg

Facebook