Ýzmir'in geleceði için yol haritasý

Cumartesi, 23 Aralık 2006 23:01
Ýzmir ekonomisine ivme kazandýrmak ve kentin potansiyellerini harekete geçirmek için kurulan Ýzmir Kalkýnma Ajansý, 'Ön Bölgesel Geliþme Planý' adý verilen yol haritasý ile yoluna devam edecek.

Pazartesi günü Necip Kalkan baþkanlýðýnda toplanacak olan Kalkýnma Ajansý, kentin nasýl þekillenmesi gerektiði konusunda uzlaþmaya varacak

Ýzmir ekonomisine ivme kazandýrmak ve kentin potansiyellerini harekete geçirmek için kurulan Ýzmir Kalkýnma Ajansý, 'Ön Bölgesel Geliþme Planý' adý verilen yol haritasý ile yoluna devam edecek.


Pazartesi günü Necip Kalkan Baþkanlýðý'nda toplanacak olan Ýzmir Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Kurulu, Yönetim Kurulu tarafýndan kabul edilen 'Ön Bölgesel Geliþme Planýný' oylayacak. Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Meclis Salonu'nda bir araya gelecek olan Kalkýnma Kurulu Üyeleri geleceðin Ýzmir'inin nasýl þekillenmesi gerektiði konusunda uzlaþmaya varacaklar.

 

Üçüncü toplantý

Kalkýnma Kurulu'nun üçüncü toplantýsýný yapacaklarýný ifade eden Ýzmir Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Kurulu Baþkaný Necip Kalkan, bu toplantýda Ýzmir'in yol haritasýný belirleyeceklerini söyledi. Toplantýda daha önce Yönetim Kurulu tarafýndan kabul edilen Ön Bölgesel Geliþme Planý'nýn oylanacaðýný açýklayan Kalkan, "Bu planda Ýzmir'in gelecek stratejisi yer alýyor. Bu strateji doðrultusunda Ýzmir'in büyümesi ve kalkýnmasý gerçekleþtirilecek. Bu ajansýn yol haritasý olacak. Bu yol haritasýna göre yatýrýmcýlar yönlendirilecek" dedi.  


Turizm canlanacak
Kalkýnma Kurulu'nun gündeminde Ýzmir Ticaret Odasý tarafýndan sunulan Ýzmir tarihi kent merkezinin UNESCO'nun dünya mirasý listesine alýnmasýnýn da yer aldýðýný dile getiren Kalkan, bir çok uygarlýða ev sahipliði yapan Ýzmir'in bu sayede tarihi deðerlerinin ortaya çýkarýlmasýnýn saðlanacaðýný kaydetti.


UNESCO listesine alýnacak Ýzmir ile tarihi ve kültürel yapýlarýn saðlanacak kaynak ile restore edileceðini anlatan Kalkan þu bilgileri verdi: “Ýzmir 8 bin 500 yýllýk tarihe sahip. 3 dinin eserleri bu kentte yan yana yer alýyor. Havralar, Kiliseler, Camileri ile inanç turizmi için ideal bir kent. Agora bile baþlý baþýna dünya kültürünün önemli bir eseri. Ancak Ýzmir'e gelen turist Ýzmir kent merkezine hiç uðramadan, Selçuk'a Kuþadasý'na ve Bergama'ya gidiyor. Kent merkezindeki tarihi güzelliklerin ortaya çýkarýlarak kente daha çok turist getirilmesi gerekiyor. Ýzmir Kalkýnma Ajansý bu þekilde de Ýzmir ekonomisinin geliþmesine katký saðlamak istiyor."


Kurulda ayrýca son yýllarda çok göç alan Ýzmir'de göç yönetiminin da tartýþýlacaðýný anlatan Kalkan, göçün kent için yýkýcý etkilerinin en aza indirilmesi için yapýlacak çalýþmalarýn deðerlendirileceðini kaydetti.  


Gündemde görüþülmesi beklenen konular neler?
* Ýzmir Ön Bölgesel Geliþme Planý'nýn görüþülerek kabul edilmesi.
* Ýzmir'in tarihi kent merkezinin UNESCO'nun dünya mirasý listesine alýnmasý

* Göç yönetimi


Bölgesel Geliþme Planý hangi konularý içeriyor?

* Ýzmir'in doðal, tarihi, kültürel ve insan kaynaklarýný yenilikle bütünleþtirerek, rekabet gücüne sahip, yaþam kalitesi yüksek bir dünya kenti haline getirilmesi

* Ýnsan kaynaklarý ve sosyal sermayenin geliþtirilmesi

* Ýþletmelerin rekabet güçlerinin artýrýlmasý

* Tarýmsal ve kýrsal kalkýnmanýn saðlanmasý


Yapýlacak iþlerden bazýlarý

* Kent markasýnýn geliþtirilecek.

* Ýþ ve yatýrým imkanlarý, ulusal ve uluslararasý düzeyde etkili bir þekilde tanýtýlacak.

* Yerli ve doðrudan yabancý yatýrýmlar bölgeye çekilecek.

* Ýzmir'in lojistik merkez özellikleri, baþta liman faaliyetleri olmak üzere geliþtirilecek.

* Özgün tarihi ve doðal deðerler korunarak mevcut turizm faaliyetlerinin katma deðeri artýrýlacak.

* Saðlýk, kent, kültür ve fuar turizmi olmak üzere farklý turizm faaliyetleri teþvik edilecek.

* Yaþam kalitesini artýran kentsel çevre ve ulaþým altyapýlarý geliþtirilecek.

* Bölgesel ve yöresel ürünler teþvik edilecek, tanýtýlacak ve tescil edilecek.

* Alternatif ürünlerle tarýmsal üretim faaliyetleri çeþitlendirilecek.

Resim Galerisi

necip-kalkan-kalkinma-ajansi.jpg

Facebook