Paris’te Expo 2015 Ýzmir Rüzgarý

Salı, 19 Aralık 2006 13:02
Ýzmir Ticaret Odasý’nýn hazýrlattýðý “Expo Tanýtým Filmi”, bugün Paris’te yapýlan BÝE Genel Kurulu’nda ilk kez gösterildi. 6 dakikalýk EXPO 2015 Ýzmir Tanýtým filmi, Uluslararasý Sergiler Bürosu delegelerine Ýzmir’i an

Ýzmir Ticaret Odasý’nýn hazýrlattýðý “Expo Tanýtým Filmi”, bugün Paris’te yapýlan BÝE Genel Kurulu’nda ilk kez gösterildi.

Son teknoloji ile hava ve yer çekimleri yaparak helikopterle 40 saat uçuþla ve 16 mm kameralarla hazýrlanan 6 dakikalýk EXPO 2015 Ýzmir Tanýtým filmi, Uluslararasý Sergiler Bürosu delegelerine Ýzmir’i anlattý.

EXPO 2015 için Neden Ýzmir sorusuna cevap verildiði filimde, ayrýca “Daha iyi bir dünya için yeni yollar ve herkes için Saðlýk” temasýnýn altý çizilerek Ýzmir’de tarih ve saðlýk konusu iþlendi.

Medeniyetler ve dinler arasýnda yaþanan çatýþmalarýn yarattýðý endiþe ortamýnda tüm inançlarýn yüzyýllardýr dostça yaþadýðý Ýzmir’in EXPO'ya ev sahipliði yapmaya aday olduðunun vurgulandýðý filimde, ilk kez Doðu Akdeniz'de EXPO düzenleme fýrsatýyla tüm dünyaya bir barýþ ve hoþgörü mesajý verildi.  Ýzmir EXPO Filmi “Feel Alive in Ýzmir (Ýzmir’de yaþadýðýnýzý Hissedin)” sloganýyla son buldu. 

 

Yönetmenliðini Türkiye tanýtým filmiyle ödül alan yönetmen Kerem Çakýroðlu ve Volkan Duran’ýn yaptýðý EXPO filminin özgün müziðini ise müzisyen Tamer Çýray tarafýndan bestelendi ve Dokuz Eylül Senfoni Orkestrasý tarafýndan seslendirildi.

EXPO 2015 ÝZMÝR tanýtým filmi, EXPO için yapýlacak lobi faaliyetlerinde, uluslararasý organizasyonlarda, fuarlarda gösterilecek.

 

Ýzmir’in EXPO 2015’e aday olmasýnýn ardýndan yurtdýþý tanýtým ve lobi faaliyetlerinin önem kazandýðýna dikkat çeken ÝTO Yönetim Kurulu Baþkaný Ekrem Demirtaþ, “Ýzmir’in zenginliklerini anlatmak için görsel ve yazýlý metaryallerin tam olmasý gerekiyor. Bu anlamda BIE Genel Kurulu’nda gösterilen film önemli bir amaca hizmet etti EXPO’nun 2015’de yapýlacaðý yeri belirleyecek olan genel kurul delegelerine Ýzmir’i anlatmak ve “Neden Ýzmir?” sorusuna cevap bulmalarýný saðlamak çok önemli. Bu amacýmýzý baþarýyla yerine getirdiðimize inanýyorum” diye konuþtu.

 

Ýzmir ve Ege Bölgesi’nde tarih boyunca saðlýðýn özel bir konu olduðunu söyleyen Ýzmir Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Ekrem Demirtaþ, “Antik Allianoi yerleþimi ve Saðlýk ve Hekimlik Tanrýsý Asklepios'un þifa merkezi anlamýna gelen Asklepion Ýzmir Bergama'da bulunmaktadýr. Antik çaðda psikiyatri ve psikoterapinin anayurdu sayýlan Bergama, tarihte jeotermal tedavi yöntemlerinin uygulandýðý ilk merkezlerden biridir. Homeros'un destanlarýnda yer alan Agamennon Kaplýcalarý da 8500 yýllýk bir geçmiþe sahip olan Ýzmir kentindedir. Jeotermal kaynaklarý ve kaplýcalarý açýsýndan dünyanýn en zengin noktalarýndan biri olan Ýzmir'de deniz ve kaplýcalar buluþmaktadýr. Ender rastlanan bir doða olayý olan bu buluþma ile Ýzmir bir saðlýk turizmi merkezi kimliðine kavuþmuþtur. Ýþte tüm bu özellikler, Ýzmir’in görsel zenginlikleri de kullanýlarak Genel Kurul’da gösterilen EXPO filmi oluþturuldu” dedi.

 

EXPO FÝLMÝNDE “NEDEN ÝZMÝR” SORUSUNA VERÝLEN CEVAPLAR…

* Ýzmir, fuarlar ve kongreler kentidir. 75 yýllýk deneyimiyle her yýl 40'ý aþkýn fuar gerçekleþtirmektedir.

* Ýzmir, bir sanayi, ticaret ve liman kentidir.

* Ýzmir, beþ üniversitesiyle çaðdaþ dünyanýn ritmini yakalamýþtýr.

* Ýzmir, zengin bir kent dokusuna, güzler yüzlü insanlara sahiptir.

* Ýzmir, geçmiþle bugünün ahenkle kucaklaþtýðý bir mozaiktir.

* Ýzmir, Ege ve Akdeniz'in zengin doðasýnda yetiþmiþ yüzlerce ürünüyle saðlýk ve neþeyi buluþturan mükemmel sofralarýn sahibidir.

Resim Galerisi

ekrem-demirtas.20061219110302.jpg

Facebook