Ýhracat 25 yýlda yüzde 1462 arttý

Cuma, 08 Aralık 2006 14:39
Türkiye ihracatý son 25 yýlda yüzde 1462 oranýnda artarak, 4 milyar 703 milyon dolardan 73 milyar 476 milyon dolara yükseldi.

Türkiye ihracatý son 25 yýlda yüzde 1462 oranýnda artarak, 4 milyar 703 milyon dolardan 73 milyar 476 milyon dolara yükseldi.

1980 yýlýnda 2 milyar 910 milyon dolar olarak gerçekleþen Türkiye ihracatý, ihracata dayalý sanayileþme stratejisinin benimsenmesiyle önemli bir sýçrama yaparak 1981 yýlýnda 4 milyar 703 milyon dolara yükseldi.

Yüzde 61,6'lýk oransal artýþa tekabül eden bu ihracat artýþýna, ihracatta önem arz eden ulaþým, haberleþme ve diðer altyapý yatýrýmlarýnýn hýz kazanmasý, ihracatçýlýðýn saygýn bir meslek haline gelmesi ve ihracat seferberliði baþlatýlmasýnýn önemli katkýsý oldu.

Dýþ ticaret rejiminin liberalleþtirilmesi, koruma oranlarýnýn giderek düþürülmesi, tescil, lisans ve ruhsat uygulamalarý yürürlükten kaldýrýlarak ihracat serbestisi prensibinin benimsenmesi, finansman desteði uygulamalarý, Türk ihracatçýlarýn dýþ pazarlarda rekabet gücünü artýrmak ve ihracata yönelik stratejinin desteklenmesi için Türk Eximbank'ýn kurulmasý sonrasýnda Türkiye ihracatý, 1990 yýlýnda 12 milyar 959 milyon dolara yükseldi.

Türkiye ihracatý 1991-2000 döneminde dünya ekonomisinde yaþanan durgunluk ve Körfez Krizi gibi dýþ nedenler yanýnda 5 Nisan Kararlarýnýn alýnmasýna neden olan ekonomik krizlerden olumsuz etkilendi.

Ýhracatta 2001 ve 2002 yýllarýnda saðlanan artýþ 2003 yýlýnda hýzlandý ve 2003 yýlýnda ihracat, bir önceki yýla göre yüzde 31,04'lük artýþ gösterdi. Bu ihracat rakamý 2003 yýlý itibarýyla Türkiye'yi dünyanýn en büyük 24. ihracatçý ülkesi yaptý. Ýhracat, 2004 yýlýnda ise 2003 yýlýna göre yüzde 33,7 oranýnda artýþ gösterdi.

2000'li yýllarda ihracatta saðlanan artýþta ''komþu ve çevre ülkelerle ticareti geliþtirme stratejisinin'' baþarýyla uygulanmasýnýn payý büyük oldu.

Resim Galerisi

cin-ihracat.jpg

Facebook