Pasaport Polisi DTO Meclisinde

Çarşamba, 29 Kasım 2006 12:42
Deniz Ticaret Odasý (DTO) Ýzmir Þubesi Yönetim Kurulu Baþkaný Geza Dologh, Aliaða'da, “Deniz Hudut Kapýsý ve Pasaport Polisi” kurulmasý yolunda mutabakata varýldýðýný bildirdi.

Deniz Ticaret Odasý (DTO) Ýzmir Þubesi Yönetim Kurulu Baþkaný Geza Dologh, Ýzmir'in Aliaða Ýlçesinde, “Deniz Hudut Kapýsý ve Pasaport Polisi” kurulmasý yolunda mutabakata varýldýðýný bildirdi.  


Dologh, DTO Ýzmir Þubesi aylýk meclis toplantýsýnda yaptýðý konuþmada, yaklaþýk 20-30 yýldýr gündeme gelen ve denizcileri uðraþtýran bir sorunun çözümü yolunda adým atýldýðýný belirtti. 


Yýlda dört bin geminin giriþ çýkýþ yaptýðý Aliaða'da pasaport polisi bulunmadýðýndan, acentalarýn pasaport iþlemleri için Ýzmir'e gelmek zorunda kaldýðýný anlatan Dologh, Aliaða Kaymakamý Emir Osman Bulgurlu baþkanlýðýnda bir toplantý düzenlendiðini hatýrlattý.  


Emniyet Genel Müdürlüðü Yabancýlar Hudut Ýltica Daire Baþkanlýðý Þube Müdürü Murat Yasul ve beraberindeki heyet ile yapýlan görüþmeler sonucunda, Aliaða'da geçici ''Deniz Hudut Kapýsý ve Pasaport Polisi'' kurulmasý yolunda mutabakata varýldýðýný ifade eden Dologh, “Nemrut ve Aliaða limanlarýna giriþ çýkýþ yapan gemilerin pasaport iþlemleri bundan sonra Ýzmir yerine Aliaða'da yapýlacak. Pasaport polisi iþlemleri, Nemrut bölgesinde planlanan ana binanýn yapýmý tamamlanýncaya kadar PETKÝM Limaný içerisinde bir yapýda gerçekleþecek” dedi.   

Resim Galerisi

geza-dologh-gesa.jpg

Facebook