Türk Mermerciler Ýtalya’da

Perşembe, 05 Ekim 2006 17:49
Mermer, doðaltaþ ve makinalarý ihracatçýsý 63 firma ve 285 firma temsilcisi dünyanýn sektöründeki en büyük fuarý olarak görülen Verona Marmomacc Fuarý’na katýldý.

Mermer, doðaltaþ ve makinalarý ihracatçýsý 63 firma ve 285 firma temsilcisi dünyanýn sektöründeki en büyük fuarý olarak görülen Verona Marmomacc Fuarý’na katýldý.

 

Ege Ýhracatçý Birlikleri organizasyonuyla Ýzmir’den kalkan özel uçakla Verona kentine gelen, aðýrlýðý Ege Bölgesi’nde mermer sektörünün yoðunlaþtýðý 4 ilden vali, belediye baþkaný ve iþadamlarýndan oluþan heyet, bugün açýlan 41. Marmomacc fuarýna geldi. Fuarda ÝZFAÞ tarafýndan düzenlenen milli katýlým organizasyonu kapsamýnda 63 Türk firmasý 2 bin metrekare üzerinde kurulu Türkiye milli katýlým alanýnda stand açtý. Türkiye, rakipleri konumundaki Ýtalya, Çin, Ýspanya, Brezilya, Hindistan ve Yunanistan arasýndan en büyük milli katýlýmý saðlayan ülke oldu.

 

Heyette bulunan Muðla Valisi Temel Koçaklar, Aydýn Valisi Mustafa Malay, Muðla Belediye Baþkaný Osman Gürün, Denizli milletvekilleri Osman Nuri Filiz, Salih Erdoðan, Mehmet Yüksektepe, Mustafa Gazalcý, Bilecik milletvekili Yaþar Tüzün, Ýzmir Milletvekili Hakký Ülkü, Manisa milletvekili Ýsmail Bilen, Mimarlar Oda Baþkaný Bülend Tuna ve çeþitli ilçelerden kaymakam ve belediye baþkanlarý, fuardaki Türkiye pavyonu ve Türk firmalarýnýn standlarýný gezerek bilgi aldý.

 

Ege Maden Ýhracatçýlarý Birliði Baþkaný Arslan Erdinç, burada yaptýðý açýklamada Türkiye’nin çok yakýn bir dönemde sektörde dünyanýn en büyüðü olan Ýtalya’yý geçebileceðini söyledi. Geçen  yýl 9 milyar dolar olan dünya mermer sektörünün bu yýl 10 milyar dolara yükseleceðini, pastadan 2.3 milyar dolar alan Ýtalya’nýn ardýndan 1.2 milyar dolarla Türkiye’nin geldiðini dile getiren Erdinç, ‘’ ’Dünyanýn en büyük pazarý olan ABD’de Ýtalya’yý geçtik, hedefimiz 2-3 yýl gibikýsa bir sürede dünya lideri olmak. Þu anda ABD’nin yaptýðý kalsiyum karbonatlý taþ ithalatýnýn yüzde 65’ini Türkiye karþýlýyor. Ýhracatýmýz heryýl yüzde 30 civarýnda artýþ gösteriyor. Bu artýþ oranlarýyla kýsasürede Ýtalya’yý geçebileceðimizi düþünüyoruz. Tüm planlarýmýzý buna göre yapýyoruz’’ dedi.

 

Fuara Türkiye’da þu ana kadar düzenlenmiþ en geniþ heyetle katýldýklarýna dikkat çeken Erdinç, ziyaretçi firmalar arasýnda daha önce hiç yurtdýþý fuarlarýna katýlmamýþ firma temsilcilerinin de bulunduðunu aktardý. Sektörün mermer ve doðaltaþta yeni trendleri takip edebilmesi ve rakibimiz konumundaki Ýtalya’yý iyi irdeleyebilmesi için kapsamlý bir katýlým saðladýklarýný dile getirdi. Marmomacc fuarýna Türkiye’nin her yýl en iddialý ülke olarak katýldýðýný hatýrlatan Erdinç, bunun bu yýl da deðiþmediðini anlattý.

 

Heyette çok sayýda idari temsilci ve meslek örgütü liderlerinin de bulunduðunu kaydeden Erdinç, firmalarýn ihracat çabalarýnda en büyük yardýmý gördükleri yöneticilerin de dünyadaki geliþmeleri yerinde görmesi ve Türkiye’nin yeri ve hedeflerini saptayabilmesi açýsýndan önemli sonuçlar beklediklerini dile getirdi.

 

Ýtalya’nýn “mermer baþkenti” olarak bilinen Verona’da 70 bin metrekare alanda düzenlenen fuara, 52 ülkeden bin 500 firma katýlýyor. Mermer sektöründe en büyük Pazar olan ABD pazarýnda, Ýtalya’yý geçerek ilk sýraya yerleþen Türk firmalarý fuarda “Turkish Stone” markasýnýn tanýtýmýný yapýyorlar.

Resim Galerisi

mermer-italya.jpg

Facebook