Petrol Ofisi Windsurf Þampiyonasý

Pazartesi, 19 Haziran 2006 14:19
Petrol Ofisi Windsurf Þampiyonasý alto
Türkiye Yelken Federasyonu otoritesi altýnda 10 Haziran’dan bugüne kadar Alaçatý’da düzenlenen Petrol Ofisi Avrupa Windsurf Þampiyonasý muhteþem bir finalle sona erdi.

Uluslararasý Yelken Federasyonu ISAF, RS:X Sýnýf Birliði ve IWA iþbirliðinde, Türkiye Yelken Federasyonu otoritesi altýnda 10 Haziran’dan bugüne kadar Alaçatý’da düzenlenen Petrol Ofisi Avrupa Windsurf Þampiyonasý muhteþem bir finalle sona erdi.

 

Petrol Ofisi Olimpik Windsurf Þampiyona'sýna katýlan 27 ülkeden 94 erkek 38 bayan sporcu arasýndan baþarýlý 10 finalist final yarýþlarýnda hem Avrupa Þampiyonasý için madalya mücadelesi verdi hem de dünya sýralamasý için puan topladýlar.

 

Dünyanýn en iyi windsurfçülerinin kýyasýya mücadelesine sahne olan Erkekler Final yarýþý sonunda Avrupa Þampiyonlarý belli oldu. ilk sýrayý þampiyona’nýn favori ismi Ýngiliz Sporcu Nick Demsey elde etti. 2.liði Hollanda’dan Joeri Van Dijik kazanýrken 3. sýrada Fransýz Nicolas Hugue yer aldý. Avrupa Þampiyonlarý Açýk kategorisinde de ayný sýralama ile yer aldýlar. Ülkemizi 2 kez Olimpiyatlarda temsil eden Ertuðrul Ýçingir Avrupa Þampiyonasý’nda 10.sýrada yer aldý.

 

Kadýnlar kategorisinde yaþanan mücadele sonunda Avrupa Þampiyon’luðunu Ýspanyol sporcu Blanca Dominguez Manchon elde ederken, tecrübeli Ýngiliz sporcu Bryony Shaw 2.ciliði kazandý. 3. sýrada ise Fransýz sporcu Pauline Perrin yer aldý. Kadýnlar Açýk kategorisinde ise 1.ve 2. sýralamasý deðiþmezken 3.cülüðü Antonia Frai elde etti.

 

2004 Olimpiyat Oyunlarý sonrasýnda olimpik windsurf sýnýfýnda yapýlan malzeme deðiþikliði sonrasýnda yapýlan ilk kýtasal Þampiyona olma özelliðini taþýyan Petrol Ofisi Olimpik Windsurf Avrupa Þampiyonasý birçok Dünya ve Olimpiyat Þampiyonu’nu Alaçatý’da aðýrladý.

 

Ülkemiz ve Alaçatý tabii güzelliði ve tüm sporculardan büyük övgü alýrken, Organizasyon’da hem uluslar arasý teknik heyetten tam puan aldý. Daha öncede Dünya Olimpik Windsurf þampiyonasý’ný baþarýyla düzenleyen TYF ve SportWorks bu þampiyonada da olumlu sonuç alarak Olimpiyat adayý ülkemizin puanýný yükseltmiþ oldu.

 

Akaryakýt daðýtým ve madeni yað sektörünün lider ismi Petrol Ofisi;Türkiye algýsýný güçlendirmek, uluslararasý söylemini pekiþtirmek inancý ile sosyal sorumluluk üstlenerek Türkiye’nin uluslararasý organizasyonlarda baþarýsýnýn artmasý için çalýþmaktadýr

 

Petrol Ofisi Olimpik Windsurf Avrupa Þampiyonasý Sonuçlarý:

 

Erkekler Açýk Kategori 

1- Nick Dempsey / Ýngiltere

2- Joeri Van Dijik / Hollanda

3- Nicolas Huguet / Fransa

4- Maksym Obeeremko / Polonya

5- Piotr Myszka / Polonya

6- Prezemek Miarczynski / Polonya

7- Nicolas Gal Le / Fransa

8- Tom Ashley / Yeni Zelanda

9- Jon–Paul Tobin / Yeni Zelanda

10 – Yin King Chan / Hong Kong

 

Erkekler Avrupa Þampiyonasý 

1- Nick Dempsey / Ýngiltere

2- Joeri Van Dijik / Hollanda

3- Nicolas Huguet / Fransa

4- Maksym Obeeremko / Polonya

5- Piotr Myszka / Polonya

6- Nicolas Gal Le / Fransa

7- Prezemek Miarczynski / Polonya

8- Samuel Launay / Fransa

9- Nikos Kaklamanakis / Yunanistan

10 – Ertuðrul Ýçingir / Türkiye

 

Kadýnlar Açýk Kategori 

1- Blanca Dominguez Manchon / Ýspanya

2- Bryony Shaw / Ýngiltere

3- Antonia Frai / Yunanistan

4- Pauline Perin / Fransa

5- Kei Wai Chan / Hong Kong

6- Flavia Tartaglini / Ýtalya

7- Olga Maslivets / Ukrayna

8- Maayan Davidovich / Ýsrail

9- Zofia Kelpacka / Polonya

10 – Lise Vidal / Fransa

 

Kadýnlar Avrupa Þampiyonasý 

1-Blanca Dominguez Manchon / Ýspanya

2- Bryony Shaw / Ýngiltere

3- Pauline Perin / Fransa

4- Antonia Frai / Yunanistan

5- Flavia Tartaglini / Ýtalya

6- Olga Maslivets / Ukrayna

7- Maayan Davidovich / Ýsrail

8- Zofia Klepacka / Polonya

9- Lise Vidal / Fransa

Resim Galerisi

poas-sorf.jpg

Facebook