Arkas Lojistik’te Ahmet Tamtekin görevde

Pazartesi, 19 Haziran 2006 14:16
Arkas Lojistik’te Ahmet Tamtekin görevde ALTO
Uluslararasý taþýmacýlýk ve liman iþletmeciliði sektörünün önde gelen isimlerinden Arkas, geliþen yapýsý içerisinde yeni bir Grup Baþkanlýðý oluþturdu.

Uluslararasý taþýmacýlýk ve liman iþletmeciliði sektörünün önde gelen isimlerinden Arkas, geliþen yapýsý içerisinde yeni bir Grup Baþkanlýðý oluþturdu. Deniz, kara, demiryolu ve hava taþýmacýlýðýnýn bir araya getirileceði “Lojistik Hizmetleri Grup Baþkanlýðý”na Ahmet Tamtekin atandý. 19 yýllýk uluslararasý deneyimiyle, Türkiye’ye tersine beyin göçü sayýlabilecek Ahmet Tamtekin’in atamasý, Anadolu’nun lojistik altyapýsýna önemli katkýlar saðlamayý hedefliyor. Türkiye koþullarýna has çözümler üretmeyi hedefleyen Tamtekin, küresel düþünüp lokal hareket etme stratejisi güdeceðini belirtti.

 

Arkas’ýn kombine taþýmacýlýðý Anadolu’ya yayma misyonu doðrultusunda çalýþmalar geliþtirecek olan Tamtekin, yeni görevi ile ilgili olarak “Arkas’ýn 100 yýlý aþkýn süredir devam eden taþýmacýlýk birikimini, Anadolu'nun geliþen kentlerine götürmeyi hedefliyoruz. Tüm taþýma modlarýný kullanarak kapýya teslimatý saðlayan bu proje, Anadolu'ya deniz ve demiryolu taþýmacýlýðýnýn yararlarýný sunacak ve bölge ekonomilerinin kalkýnmasýnda kilit rol oynayacak” dedi.

 

1961 doðumlu olan Tamtekin, 1987 yýlýnda Boðaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliði Bölümü’nden mezun olduktan sonra, Cooper & Lybrand’da Asistan Danýþman olarak baþladýðý iþ hayatýna, yine ayný firmanýn Londra ofisinde Yönetim Danýþmanlýðý ile sürdürdü. Ardýndan Exel Logistics Europe’da (Milton Keynes – Ýngiltere) Kýdemli Danýþman olarak çalýþan Tamtekin, ayný þirkette Operasyon Müdürlüðü görevini yürüttü. 1997 – 1998 yýllarý arasýnda Sabena Airlines’da (Brüksel – Belçika) Operasyon Kontrol ve Lojistik Müdürlüðü görevinde bulunan Tamtekin, 1998 – 2000 yýllarý arasýnda Tenneco Automotive Europe’da (Brüksel – Belçika) Avrupa Lojistik Direktörü olarak çalýþtý. 2000 yýlýnda Mattel’de (Amsterdam–Hollanda) Avrupa Lojistik Direktörü olarak baþladýðý görevini 2002’den 2006 yýlýna kadar Avrupa Kýdemli Lojistik Direktörü olarak sürdüren Tamtekin, ayrýca 2003 - 2006 yýllarý arasýnda da Borusan Lojistik’te Yönetim Kurulu Üyeliði görevinde de bulundu.

 

Evli olan Ahmet Tamtekin iyi derecede Fransýzca ve Ýngilizce bilmektedir.

Resim Galerisi

ahmet-tamtekin.jpg

Facebook