İhracat Artışa Devam Ediyor

Salı, 02 Ağustos 2011 11:14
Temmuz ayında ihracat kur desteğiyle otomotiv ve hazırgiyim sektörünün liderliğinde yüzde 23 artışla 11.5 milyar dolara çıktı. 7 aylık toplam ihracat ise 77.2 milyar dolar oldu

Ýhracat Hýz Kesmedi, Yedi Ayda 77 Milyar Dolarý Aþtý

Türkiye’nin ihracatý kurda ihracatçý lehine oluþan dengenin desteðiyle otomotiv ve hazýrgiyim sektörü liderliðinde temmuzda geçen yýlýn ayný ayýna göre yüzde 23.02 artýþla 11.5 milyar dolara çýktý. Analistler, ihracatýn TL’deki deðer kaybý ile daha rekabetçi hale geldiðini ancak, Ortadoðu ve Kuzey Afrika’daki belirsizliklerin yaný sýra Avrupa’daki borç krizinin önümüzdeki dönemde ihracatý negatif yönde etkileyebileceðine dikkat çekti.

Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi Baþkaný Mehmet Büyükekþi, ihracatçýlarýn çok hassas olduðu döviz kurlarýnýn bugünkü seviyede kalmasý için gerekli tedbirlerin alýnmasýný beklediklerini vurgulayarak, ilk 7 aydaki toplam ihracatýn geçen yýlýn ayný ayýna göre yüzde 20.05 artýþla 77.2 milyar dolar olduðunu söyledi. Temmuzda geriye dönük bir yýllýk dönemde ise yüzde 15.61 artýþla 126.8 milyar dolarlýk ihracat yapýldý.

Büyükekþi, ihracattaki artýþýn ithalattaki artýþ rakamlarýnýn gölgesinde kaldýðýný ve Türkiye’deki cari açýðýn temel sebebinin dýþ ticaret açýðýndan kaynaklandýðýný belirterek cari açýðýn, kredi  piyasasýný daraltarak çözülemeyeceðinin anlaþýldýðýný söyledi. Büyükekþi, “Bunun yerine üretim ve katma deðeri ivmelendiren yeni bir ekonomik modelin ortaya konulmasý gerekiyor” dedi.

Almanya’ya % 24 artýþ

Türkiye’nin en büyük ihracat pazarý Almanya ’ya ihracat temmuzda yüzde 24 arttý. Ýkinci pazar Ýngiltere’ye yüzde 25, üçüncü sýrada yer alan Ýtalya’ya yüzde 38, dördüncü sýrada yer alan Irak’a yüzde 25 arttý. Ekonomik olarak zor bir dönem geçiren Yunanistan’a olan ihracat da temmuzda yüzde 3 Ýspanya’ya ise yüzde 19 arttý.

Resim Galerisi

nemrut1-ihracat-web.20110802091503..jpg

Facebook