TOBB'tan Kobilere 18,5 Milyon Euro Destek

Çarşamba, 06 Temmuz 2011 11:38
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB), Anadolu’daki KOBÝ’lerin ve odalarýn Avrupa Birliði (AB) uyum sürecine hazýrlanmasýna katkýda bulunmak amacýyla AB’den toplam 18.5 milyon Euro fon saðladý.

TOBB, AB’den 18.5 milyon Euro aldý, KOBÝ’lere kullanacak

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB), Anadolu’daki KOBÝ’lerin ve odalarýn Avrupa Birliði (AB) uyum sürecine hazýrlanmasýna ve küresel ekonomideki deðiþimlere ayak uydurmasýna katkýda bulunmak amacýyla AB’den toplam 18.5 milyon Euro fon saðladý.

 

Kapsamý üç yýl olarak belirlenen 8.5 milyon Euro’luk proje kapsamýnda Türkiye-AB Ýþ Geliþtirme Merkezlerinin (ABÝGEM) Sivas, Antakya, Batman ve Van illerinde de kurulacaðý, ABÝGEM’in bu illerdeki KOBÝ’lerin rekabet güçlerinin artýrýlmasýna destek saðlamak amacýyla bölgelerdeki tüm firmalara bilgi, eðitim, danýþmanlýk ve proje yazma hizmetleri sunacaðý kaydedildi.

 

500 KOBÝ’ye ulaþýlacak

TOBB’dan yapýlan açýklamada, projenin önemine dikkat çekilirken þu bilgilere yer verildi:

En az 500 KOBÝ’ye danýþmanlýk hizmeti verilecek.

En az 1250 kiþinin katýlýmýyla 50 eðitim programý düzenlenecek.

Odalarýn KOBÝ’lere hizmet verme kapasitesi artýrýlacak.

150’si kadýn olmak üzere en az 300 kiþinin katýlýmýyla 30 giriþimcilik programý düzenlenecek.

Türkiye’deki ABÝGEM sayýsý ise 19’u ulaþacak.

 

Hedef, þirketlerin büyümesi

Projelerin KOBÝ’ler için önemli faydalar saðlayacaðýný vurgulayan TOBB Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu, þunlarý kaydetti: “Türkiye bir KOBÝ deryasýdýr. Ýnsanlarýmýz müteþebbistir. Her yýl mevcut þirket sayýsýnýn yüzde 10-12’si civarýnda yeni þirket kurulmaktadýr. Bu oran AB ortalamasýnýn neredeyse iki katýdýr. Hedefimiz, bugünün KOBÝ’lerini yarýnýn küresel ölçekte iþ yapabilen, Türk þirketleri haline getirmek.”

 

Projeler Eylül 2011’de baþlayacak

TÜRKÝYE-AB Oda Forumu projesi kapsamýnda da TOBB ile Eurochambers arasýndaki iþbirliði ve AB katýlým sürecindeki rollerinin pekiþtirileceði belirtilen açýklamada, þöyle denildi: “Türkiye’nin AB’ye katýlým yolunda kaydettiði ilerleme ve bu ilerlemenin iþ dünyasý üzerindeki etkisinin politika yapýcýlarý arasýnda tartýþýlmasýna imkan saðlanacak. Bu proje kapsamýnda TOBB bünyesindeki yaklaþýk 20 oda ile Avrupa’daki odalar arasýnda ortak projeler yapýlacak 50-150 bin Euro hibe saðlanacak projeler, Eylül 2011’de baþlayýp 2013 yýlýnda tamamlanacak.”

Resim Galerisi

tobb-baskani-rifat-hisarciklioglu.jpg

Facebook