Enerjimizi Yeni Anayasa İçin Harcayalım

Salı, 28 Haziran 2011 11:12
Yeni anayasa sürecinin hep beraber hazýrlanmasý gerektiðini belirten Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu, önümüzdeki dönemde hem Meclis'teki vekillerin hem de sivil toplum kuruluþlarýnýn sorumluluklarý olduðunu söyledi.

Yeni anayasa sürecinin hep beraber hazýrlanmasý gerektiðini belirten Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu, önümüzdeki dönemde hem Meclis'teki vekillerin hem de sivil toplum kuruluþlarýnýn enerjilerini topraða deðil, daha faydalý çalýþmalara harcamasý gerektiðini ifade etti.


Ýktisadi Kalkýnma Vakfý'nýn (ÝKV) 49. Olaðan Genel Kurulu TOBB'un Levent'teki merkezinde yapýldý. Kurulun açýlýþýnda konuþan Hisarcýklýoðlu, yeni Meclis'in öncelikli olarak Avrupa Birliði ve yeni bir anayasaya odaklanmasý gerektiði çaðrýsýnda bulundu. Türkiye'nin ihtiyacý olan yapýsal reformlarda Meclis çatýsý altýndaki partilerin yeniden bir birlik ortaya koymalarý gerektiðini aktaran Hisarcýklýoðlu, yapýlacak yeni bir anayasanýn Türkiye Cumhuriyeti'nde yaþayan her vatandaþýn önünü açacaðýný söyledi. TOBB Baþkaný, Türkiye'nin dýþ pazarlarda Meksika, Çin ve Hindistan gibi AB standartlarýnýn üzerinde 400 milyon insanýn yaþadýðý ülkelere odaklanmasý gerektiðini belirtti. ÝKV genel kuruluna ÝSO Baþkaný Tanýl Küçük, MÜSÝAD Baþkaný Ömer Cihad Vardan, ÝTKÝB Baþkaný Hikmet Tanrýverdi ve birçok iþadamý katýldý.

Resim Galerisi

rifat-hisarciklioglu.20110628091311..jpg

Facebook