1. Türk-Yunan Kültür ve Sanat Festivali

Perşembe, 23 Haziran 2011 11:06
Odamız Yönetim Kurulu Üyeleri ve Meclis Üyelerinden oluşan bir heyetle Midilli’de düzenlenen 1. Türk Yunan Kültür ve Sanat Festivali'ne katılarak bölgeler arası ticaretin geliştirilebilmesi adına yapılan çalışmalar hakkında izlenimlerde bulundu.

Festivale çevre ticaret odalarýndan, baþta Ýzmir Ticaret Odasý olmak üzere Balýkesir, Aydýn, Edremit, Ayvalýk, Tire ve Bayýndýr Ticaret Odalarý da destek verdi.


Festivale ev sahipliði yapan Midilli Ticaret Odasý Baþkaný Orfanos, Türk-Yunan dostluðunu önemsediklerini ve Yunanistan Baþbakaný Papandreou'nun Dýþ Ýsleri Bakaný olduðu dönemlerde dönemin Türk Dýþ Ýþleri Bakaný Ýsmail Cem ile karþýlýklý baþlatýlan dostluk ve ekonomik iþbirliði köprüsünün halen devam etmesinden duyduðu memnuniyeti ifade etti.


Ýki ülke halkýný bir araya getirebilecek kültürel ve sanatsal her turlu organizasyona destek verdiklerini kaydeden Orfanos, "Bu çalýþmalarda görüyoruz ki, Yunanistan ve Midilli'de daha çok Türk mallarý ve ürünleri raðbet görüyor. Biz ticari iliþkilerde her iki tarafýn da ayný kazançlarý saðlamasýnýn söz konusu ticari iþbirliklerini güçlendireceðine inanýyoruz. Þu anda olduðu gibi sadece bir tarafýn lehine geliþen ticari hareketlilik takdir edersiniz ki ticari kazanç anlamýnda iyi geliþme olarak deðerlendirilemez" diye konuþtu.


Vize uygulamasý engel


Turizm alanýnda yeþil pasaporta sahip olanlarýn dýþýnda Türklere uygulanan vize uygulamasýnýn, Yunan Adalarýný gezip görmek isteyen Türk turistlerin önünde büyük bir engel teþkil ettiðinin altýný çizen Orfanos, "Eðer bu sorun ortadan kaldýrýlýrsa, inanýyorum ki, her iki ülkenin turizmcileri ile ortaklaþa yapýlacak çalýþmalarla Ege'nin iki yakasý arasýndaki firmalar tarafýndan oluþturulacak paketlerle bölgenin dünya genelinde tanýtýmý yapýlmasý ve böylelikle her iki ülkeye de dünya genelinden turist çekilmesi saðlanýlabilir" dedi.


Önümüzdeki Dönemde Ýþbirliði Artacaktýr.


1. Türk Yunan Kültür ve Sanat Festivali’ne iliþkin görüþlerini ifade eden Aliaða Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Adnan Saka “Bu sene ilki gerçekleþen organizasyon, eksiklikleri olmasýna raðmen iki yaka arasýndaki ticaretin geliþmesi adýna çok önemli bir adým. Önümüzdeki yýllarda yapýlacak organizasyonlarla iþbirliði artacaktýr. Biz de Aliaða Ticaret Odasý olarak üzerimize düþen görevi yerine getireceðiz” dedi.


Festivale katýlan Ýzmir Ticaret Odasý Baþkaný Ekrem Demirtaþ, Midilli Ticaret Odasý'nda yapýlan toplantýda, Allah'ýn coðrafik olarak birlikte yaþamayý uygun gördüðü Ege'nin iki yakasýndaki halklarýn barýþ ve dostluk içerisinde kurulacak ekonomik iþbirlikleriyle kalkýnmaya mecbur olduklarýný söyledi.


Geçmiþte Ýsmail Cem ile Papandreou’nun baþlattýklarý çalýþmalar sýrasýnda iki ülke arasýndaki ticari hacmin 200 milyon dolarken, günümüzde bu rakamýn 4 milyar dolara yükseldiðini vurgulayan Ýzmir Ticaret Odasý Baþkaný Ekrem Demirtaþ, 'Geçmiþe nazaran artýk iki ülkenin insanlarý olarak kafalarýmýzda ki bariyerleri kaldýrmýþ durumdayýz. Artýk karþýlýklý kültürel ve sanatsal organizasyonlarýn yaný sýra turizm ve ticari alanlarda da iþbirliði halindeyiz. Bu durum her iki ülke için çok önemli bir geliþmedir" dedi.


Türk-Yunan ticari iliþkilerinde gerek vize, gerekse laboratuar eksiklikleri gibi sorunlarýn karþýlýklý yapýlan toplantýlarda her defasýnda dile getirildiðini belirten Demirtaþ, Baþbakan Erdoðan ile Yunanistan Baþbakaný Papandreou’nun kýsa bir süre önce yaptýklarý zirve toplantýsýnda, Türkiye ile Yunanistan arasýnda geçiþlerin önündeki en büyük engel olan vize sorununun çözümü noktasýnda 1 günlük geçiþlerde vize olmamasý için Avrupa Birliði’ne gereken baþvurularýn yapýlmasý kararýnýn çýkmasýndan duyduðu memnuniyeti ifade etti.


Demirtaþ, 'Yunanistan bugün bir ekonomik krizin içinde. Ben göreve geldiðim süre içerisinde 1992 yýlýndan 2001 yýlýna kadar tam 10 kez ekonomik krize þahit oldum. Krizler gelir geçer. Aslýnda her kriz yeni bir fýrsatýn baþlangýcýdýr. Yunanistan bu krizden alýnan önlemlerle kýsa sürede kurtulacaktýr. Önemli olan krizden az yara alarak kurtulmaktýr. Ama Türk-Yunan ticari iliþkileri açýsýndan Ege’nin iki yakasýnda yasamaya mahkum iki ülke ticari ve ekonomik iþbirliðine mecburdur. Ege’nin iki yakasý ancak bu iþbirlikleri sayesinde kalkýnabilecektir" diye konuþtu.


MÝDÝLLÝ FOTO 1


MÝDÝLLÝ FOTO 2

Resim Galerisi

dsc_0194.jpg

Facebook