YÖK Baþkaný Oda Baþkanlarý ile Buluþtu

Salı, 21 Haziran 2011 17:08
YÖK Baþkaný Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, Ýzmir’de Dokuz Eylül Üniversitesi’nin ev sahipliðinde geçtiðimiz günlerde düzenlenen toplantýda yükseköðretimde Ýzmir’in Ýstanbul’a rakip olmasýný istediklerini söyledi. Özcan, "Ýzmir, Ýstanbul kadar cazip bir yer.

DEÜ Rektörlüðü’nde gerçekleþen, Ýzmir’de yükseköðretim potansiyelinin deðerlendirilmesi amacýyla yapýlan toplantýya Ulaþtýrma Bakaný Habib Soluk, Ulaþtýrma Eski Bakaný ve AKP Ýzmir Milletvekili Binali Yýldýrým, AKP Ýzmir Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Tekelioðlu, Ýzmir Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Ekrem Demirtaþ, Ýzmir’deki üniversitelerin rektörleri ile Aliaða Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Adnan Saka ve bazý çevre ilçelerin oda baþkanlarý katýldý.

 

Ekrem Demirtaþ, toplantýnýn açýlýþýnda ilçelerin taleplerini içeren, ’Ýzmir çevre ilçelerinin üniversite kurulmasýna iliþkin sorun ve çözüm önerileri’ baþlýklý raporunu YÖK Baþkaný Özcan’a iletti.

 

Özcan, "Toplantýda, yabancý öðretim görevlisi ve yabancý öðrenci sayýlarýnýn artýrýlmasý, saðlýk turizminin geliþtirilmesi, Ýngilizce öðretimin durumu, üniversite sanayi iþbirliði gibi konularý görüþtük. Bu alanlarda çalýþmalarýmýzý sürdüreceðiz. Daha sonra tekrar toplantý düzenleyerek çalýþmalarýmýzýn ne aþamada olduðunu deðerlendireceðiz" diye konuþtu.

 

Önümüzdeki süreçte, kendilerine iletilecek plan çerçevesinde talepleri karþýlayacaklarýný belirten Özcan, doðru bölümleri ve doðru fakülteleri açmayý hedeflediklerini belirtti.

 

SOFÝSTÝKE VE RAFÝNE FAKÜLTELER AÇALIM

 

Ýlçe Ticaret Odalarýnýn taleplerini de deðerlendiren Özcan, orman, ziraat, veterinerlik fakültelerinin sayýsýnýn çok olduðunu, o nedenle bu taleplerin karþýlanmayacaðýný söyledi. Ýzmir’e daha çok yakýþacak, sofistike fakülteler açýlmasý gerektiðini savunan Özcan, Ýzmir’deki ilçe nüfuslarýnýn da yeni fakülteler açýlmasýna uygun olduðunu kaydetti.

 

Aliaða Ticaret Odasý Baþkaný Adnan Saka üniversite rektörlerinden ve YÖK Baþkanlýðý’ndan sadece þu fakülte veya bu yüksekokul kurulsun diye bir talepte bulunmadýðýný, çünkü Aliaða’nýn yüksek eðitim kurumlarý konusunda epey geride kalmýþ durumda olduðunu belirtti. Daha sonra Aliaða’nýn ekonomisini ve sanayisini anlatan Saka, Aliaða’da büyük enerji yatýrýmlarýnýn olduðunu, Türkiye’nin %45 demir çelik ihtiyacýnýn bölgeden karþýlandýðýný, hýzla geliþen yýlda 40-50 milyon ton yükleme boþaltma yapan iskele ve limanlarýn olduðunu, ayný zamanda Petkim, Rafineri, Gemi-söküm, Organize Sanayi Bölgesi ve diðer sanayi kuruluþlarýnýn bulunduðunu söyledi. Bunlarýn her birinin personel ihtiyaçlarý olduðundan bahsetti. Ortaya çýkan çözümün, Yerel Yönetimler, Sivil Toplum Örgütleri, Ticaret Odalarý, Üniversiteler hep birlikte planlý bir çalýþmayla, olabileceðini vurguladý.

 

Konu Ýle Ýlgili FOTO

 

Adnan Saka FOTO

Resim Galerisi

dsc_0007.jpg

Facebook