Çalýþma Hayatýnýn Denetiminde Yeni Dönem

Cuma, 17 Haziran 2011 16:11
Aliaða Ticaret Odasý’nda T.C. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý ve Aliaða Ticaret Odasý iþbirliðinde, çalýþma hayatýnýn denetiminde yeniliklerin anlatýldýðý bir toplantý düzenlendi.

Aliaða Ticaret Odasý’nda T.C. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý ve Aliaða Ticaret Odasý iþbirliðinde, çalýþma hayatýnýn denetiminde yeniliklerin anlatýldýðý bir toplantý düzenlendi.

Toplantýya Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý Ýzmir    Ýþ Teftiþ Grup Baþkaný Hasan Hüseyin Kurt, Baþkan Yardýmcýsý Kadri Kabak, Ýþ Müfettiþi Proje Koordinatör Yardýmcýsý Günay Yavaþoðlu, Aliaða Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Adnan Saka,  Aliaða’da faaliyet gösteren ticaret ve sanayi kuruluþlarý katýldý.

Toplantýda açýlýþ konuþmasýný yapan Aliaða Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Adnan Saka, iþ hayatýndaki sektörel sorunlarýn tespit edilerek bunlara çözüm üretilecek bir denetim sistemine geçiþin ülkedeki iþ verimliliðini artýracaðýna inandýðýný söyledi.

Aliaða Ticaret Odasý’nda düzenlenen toplantýda Ýþ Teftiþ Kurulu Baþkanlýðý bünyesinde bulunan Ýþ Teftiþ Ýzmir Grup Baþkanlýðýnca Ege Bölgesi’nde bulunan altý ilde (Ýzmir, Manisa, Uþak, Aydýn, Muðla, Denizli) teftiþ, inceleme ve soruþturma faaliyetlerinin sürdürüleceði vurgulandý. 

Yeni dönem denetim çerçevesinde bölgemizde, Ýþ Teftiþ Ýzmir Grup Baþkanlýðý’nca 2011 yýlýnda gerek iþyeri sayýsý, gerekse istihdam edilen iþçi sayýsý bakýmýndan aðýrlýk taþýyan “Metal Ýþkolunda Proje Teftiþi” gerçekleþtirileceði belirtildi.

Gerçekleþtirilecek olan proje teftiþleri ile endüstri iliþkilerinde yaþanan deðiþim paralelinde geleneksel denetim anlayýþýndan uzak bir denetim modelinin uygulanmasýnýn planlandýðý, proje teftiþlerinde “pro-aktif denetim modeli” olarak adlandýrýlan denetim anlayýþý ile salt cezalandýrýcý denetim sistemi yerine; insan ve risk odaklý, eðitici, bilgilendirici, yol gösterici bir denetim modelinin benimseneceði kaydedildi.

Toplantýda konuþan Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý Ýzmir Ýþ Teftiþ Grup Baþkan Yardýmcýsý Kadri Kabak, “ Yeni uygulamalarla, cezalandýrmak yerine eksiklerin giderilerek daha verimli, risklerin daha az olduðu, çözüm önerilerine dayalý bir denetim süreci hedefliyoruz” dedi.

Bu yeni denetim modeli ile; çalýþma hayatýnýn ana aktörleri olan iþveren ve iþçi örgütleri ile olan diyalogun geliþtirilmesinin, sosyal taraflarýn denetim uygulamalarýnda aktif rol almalarýnýn saðlanmasýnýn, çalýþma hayatýnda ve özel olarak sektörlerde karþýlaþýlan sorunlarýn tespit edilmesinin, tespit edilen sorunlara iliþkin çözüm önerilerinin geliþtirilmesinin, yürütülecek teftiþ dýþý faaliyetler ile çalýþma hayatýnýn ana aktörleri olan iþçi ve iþverenlerin dýþýnda kamuoyunda çalýþma ortamý ve koþullarýnýn iyileþtirilmesinin önemi konusunda farkýndalýk yaratýlmasýnýn hedeflendiði belirtildi.

Foto – A.Saka Konuþmasý

Foto – Bþk. Yrd(Kadir Kabak) Konuþmasý

Foto – Konuk Resim

Resim Galerisi

dsc_0006.jpg

Facebook