TOBB: Toplumun Anayasa Talebi Karþýlanmalý

Salı, 14 Haziran 2011 11:28
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu, “Önümüzdeki süreçte yeni Meclis’e tarihi görevler düþmektedir.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu, “Önümüzdeki süreçte yeni Meclis’e tarihi görevler düþmektedir. Bunlarýn baþýnda da toplumumuzun yeni bir anayasa talebinin karþýlanmasý geliyor” dedi.

 

Hisarcýklýoðlu þunlarý kaydetti: “Tüm partilerimizin uzlaþmaya açýk olmasý, sivil toplumla birlikte toplumda genel kabul gören bir Anayasa’yý hazýrlamasý son derece önemli. Toplumumuz ve meclisimiz ortak hedeflerimiz etrafýnda bu kenetlenmeyi saðlayabildiði ölçüde Türkiye büyüyecek.”

 

Yeni Anayasa sürecinin yaný sýra Türkiye’yi yoðun bir ekonomi ve dýþ politika gündeminin beklediðine iþaret eden Hisarcýklýoðlu, Türkiye açýsýndan 2023’de dünyanýn ilk 10 ekonomisi arasýnda yer almanýn önemli olduðunu, bu hedefe ulaþabilmek için reformlarýn hayata geçmesi gerektiðini bildirdi.

 

Rifat Hisarcýklýoðlu, Avrupa’da ve Ortadoðu’da ciddi siyasi ve ekonomik sorunlarýn yaþandýðý bir ortamda iktisadi konumunu güçlendiren bir Türkiye’nin bölgede önemli bir istikrar unsuru olacaðýný kaydetti.

Resim Galerisi

web.jpg

Facebook