Hisarcýklýoðlu: Ýstihdam hýzla artacak

Pazar, 23 Mayıs 2010 01:08
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði Baþkaný Hisarcýklýoðlu, TOBB-ETÜ'de gerçekleþtirilen 65. Olaðan Genel Kurul'un açýlýþýnda yaptýðý konuþmada, iþsizlik konusunda önemli açýklamalarda bulundu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu, hükümete yeni istihdam yaratýlmasý konusunda destek vererek "Hep beraber kamu ve özel sektörün elbirliðiyle istihdam seferberliðini baþlatalým. 1,3 milyon deðil, daha fazla istihdamý bu camia yapar. Dün yaptýk yarýn da en iyisini yapacaðýz. Herkes emin olsun, önümüzdeki dönemde istihdamýn hýzla arttýðýný göreceðiz" dedi.

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði Baþkaný Hisarcýklýoðlu, TOBB-ETÜ'de gerçekleþtirilen 65. Olaðan Genel Kurul'un açýlýþýnda yaptýðý konuþmada, iþsizlik konusunda önemli açýklamalarda bulundu.

 

Ýþsizliðin, Türkiye'nin en büyük sorunu olduðunu herkesin bildiðini, iþ dünyasý olarak, bu sorunun Türkiye'nin geleceðini tehdit ettiðinin farkýnda olduklarýný belirten Hisarcýklýoðlu, bunun sadece iktisadi deðil, ayný zamanda sosyal bir mesele olduðunu, toplumsal barýþý ve sosyal yapýyý tehlikeye soktuðunu kaydetti. "Türkiye'nin geleceðine ortak olan bizler, sorunlara da, çözümlere de ortaðýz" diyen Hisarcýklýoðlu, þunlarý kaydetti:

 

"Ancak bir noktanýn da altýný çizmek istiyoruz. Bizler, sizin de her zaman belirttiðiniz gibi ne aldatan olduk ne de aldanan olduk. Birileri gibi (aslý yok yaylasýnda binbeþyüz koyunumuz var) iddiasýnda bulunmadýk. Masa baþýnda hesap yapýp, yüzbinlerce yeni istihdam saðlayacaðýz, havasý vermeye çalýþmadýk. Yanlýþ anlaþýlsak da gözümüzün gördüðünü konuþtuk. Özel sektörün tek çatý örgütü olarak, firmalarýmýzla ve diðer iþ dünyasý örgütleriyle beraber, istihdam sorununun çözümü için arayýþ içinde olduk. Ve baþardýk.

 

2002-2008 arasýnda özel sektörümüz, 3 milyon kiþiye yeni istihdam saðladý. Üstelik kayýtdýþý ekonomiyi de azalttýk. Nereden anlýyoruz? Çü nkü yine ayný dönemde sigortalý istihdamý 3,6 milyon kiþi büyüdü. Yani hem istihdamý hem de kayýtlý çalýþan sayýsýný artýrmýþýz. Peki, bunu nasýl baþardýk? Bunun cevabý, istikrar ve reform sürecidir, ekonominin büyümesidir. Devletten para-pul istemiyoruz. Rakiplerimizle eþit þartlarda mücadele edebilelim, bu bize yeter."

 

Konuþmasýnda istihdam rakamlarýna da deðinen Hisarcýklýoðlu, Þubat itibariyle son 1 yýlda, sanayideki istihdam artýþýnýn 292 bin kiþi, inþaatta 110 bin kiþi, hizmet sektörlerinde de 423 bin kiþi olduðunu, yani özel sektörün istihdamýnýn yaklaþýk 825 bin kiþi arttýðýný kaydetti.

Türkiye'nin iþ ve yatýrým ortamý düzeldikçe, ekonomi büyüdükçe, istihdamý artýrdýklarýnýn ortada olduðunu kaydeden Hisarcýklýoðu, istihdam meselesinde kesin çözümün, çarklarýn daha hýzlý dönmesi, üretim ve rekabet gücünün artmasýndan geçtiðini anlattý. Çarklarýn dönmeye devam etmesi için, itici güce ihtiyaç bulunduðunu ifade eden Hisarcýklýoðlu, böyle bir rüzgârý tekrar estirmeleri halinde bu camianýn, istihdam sorununu yine çözeceðini vurguladý.

 

Delegelere "Çözer miyiz arkadaþlarým?" diye soran Hisarcýklýoðlu, alkýþlarla karþýlanmasý üzerine bu kez de "Peki bu iþsizlik meselesini çözmeye hazýr mýyýz?" sorusunu yöneltip yine alkýþ alýnca, "O zaman biz hazýrý z. O zaman hep beraber kamu ve özel sektörün elbirliðiyle istihdam seferberliðini baþlatalým. 1,3 milyon deðil, daha fazla istihdamý bu camia yapar. Dün yaptýk. Daha da iyisini yapacaðýz. Herkes emin olsun, önümüzdeki dönemde istihdamýn hýzla arttýðýný göreceðiz" diye konuþtu.

Refah dolu yarýnlarýn, akýl dolu bugünlerle baþlayacaðýný, bunun için önce zihinlerin deðiþmesi gerektiðini belirten Hisarcýklýoðlu, "Zihinler dar olursa ufkumuz da dar olur. Ufkumuz dar olursa, dünyayý yakalayamayýz. Geride kalýrýz. Ortak hedefimiz, zengin, özgür ve mutlu bir Türkiye'dir" dedi. Teþebbüs hürriyetinin temelinin burada olduðunu ve demokrasinin bunun için þart olduðunu ifade eden Hisarcýklýoðlu, istikrarýn daha fazla demokrasi olduðunu, sadece demokrasinin olduðu bir yapýnýn, hiçkimsenin vazgeçemeyeceði din, vicdan ve teþebbüs özgürlüðünün garantisi olduðunu anlattý.

 

"Demokrasi olmalý ki, huzur ve istikrar olsun. Keyfilik deðil, kural hakimiyeti olsun. Ýliþkiler deðil, kurallar belirleyici olsun, rekabet eþit þartlarda yapýlsýn. Bizim vergilerimizle maaþlarýný alanlar, milletin amiri deðil, hizmetkârý olsun" diyen Hisarcýklýoðlu, siyasetin, siyasi platformlarda yapýlmasý gerektiðini belirterek "Kimse kendine durumdan vazife çýkartmasýn. Güçlünün haklý olduðu deðil, haklýnýn güçlü olduðu bir Türkiye olsun" diye konuþtu.

 

Demokrasiyi sloganlaþtýrmak yerine, kurumsallaþtýrmak zorunda olduklarýný belirten Hisarcýklýoðlu, aksi takdirde hakkýn ve vicdanýn deðil, gücü elinde bulunduranýn dediðinin olduðu, zayýf ve adaletsiz bir sistemin doðacaðýný, böylelikle zayýflayan bir bünyeye, her türlü belanýn musallat olacaðýný kaydetti. Hisarcýklýoðlu, bunun sonunda da ülkenin, yasadýþý yapýlanmalara ve yolsuzluklara karþý zayýf düþeceðini belirtti.

 

Ýþte bu nedenle TOBB camiasý olarak, Türkiye'yi daha demokratik ve zamanýn ruhuna uygun bir ülke yapma yönünde atýlacak adýmlarý desteklediklerini ve desteklemeye devam edeceklerini belirten Hisarcýklýoðlu, demokrasi konusunda, hep siyasilerden bir þeyler beklenilmemesi gerektiðini söyledi. "Buradan herkese seslenmek istiyorum. Daha iyi bir gelecek, daha güçlü bir Türkiye için önce vicdanýmýzýn sesine kulak verelim. Zaman, mekan ve konu sýnýrý olmaksýzýn vicdan, bu ülkenin temel harcý olmalý. Vicdanýnýz sizi itham etmezse, baþkalarýnýn ithamýnýn deðeri yoktur. Ýradenize hâkim olacak, ama vicdanýnýzýn esiri olacaksýnýz. Unutmayýn ki, yüzümüzün ve gözlerimizin rengi ne olursa olsun, gözyaþlarýmýzýn rengi aynýdýr" diye konuþtu.

 

Ekonomide dünya ile rekabet için, dünya standartlarýný nasýl benimsediyseler demokrasi'de, dünya standardýna ulaþmalarý gerektiðine vurgu yapan Hisarcýklýoðlu, þunlarý kaydetti:

"Bu anlamda sadece siyaseten deðil, ekonomik ve toplumsal olarak da yeni ve çaðdaþ bir Anayasa;ya ihtiyaç duyuyoruz. Çünkü bu Cumhuriyet, bürokrasinin hakimiyeti için deðil, hakimiyeti milliye için kuruldu. Bu Cumhuriyet, kimsesizlerin kimsesi olmak için kuruldu. Katýlýmcý bir yönetim anlayýþý getiren, hak ve özgürlükleri koruyan, çaðdaþ bir Anayasamýz ve herkesin güvendiði bir yargý sistemimiz olmadan, 2023 yýlýndaki hedeflerimize ulaþamayýz.

 

Toplumun, daha çaðdaþ ve refah içinde yaþamasýna hizmet etmeyen yasal düzenlemeler, bir türlü sona ermeyen bürokratik, þekilci anlayýþ, artýk sona ermelidir. Ve bütün bu demokratikleþme süreci, demokratik sabýr ve olgunlukla yönetilmelidir. Deðiþimi kalýcý hale getirmenin ve sonuçlarýyla birlikte insanlarý mutlu kýlmanýn baþka bir yolu da yoktur."

Konuþmasýnda siyasetçilere de seslenen Hisarcýklýoðlu, dünya standardýnda demokrasi isteniyorsa siyasal sistemin daha demokratik ve daha katýlýmcý olmasý gerektiðine iþaret etti. Kaliteli demokrasinin yolunun, demokratik siyasetten geçtiðini, milletle vekili arasýndaki iliþkinin güçlendirilmesi gerektiðini belirten Hisarcýklýoðlu, Siyasi Partiler ve Seçim Kanunlarýnýn bu çerçevede mutlaka yenilenmesi gerektiðini bildirdi.

 

Konuþmasýnda dünya ve Türkiye ekonomisine iliþkin görüþlerini de dile getiren Hisarcýklýoðlu, 2009 yýlýnda dünya ekonomilerinin ortalama yüzde 5 küçüldüðünü, dünyada üretilen mal ve hizmetlerin toplam deðerinin 3,3 trilyon dolar azaldýðýný, 182 ülkeden 133'ünde ekonomik daralma yaþandýðýný, küresel ticaret hacminin 3,6 trilyon dolar, yani yüzde 25 gerilediðini, 27 milyon kiþinin de iþini kaybettiðini anlattý.

 

Þimdi, kontrolsüz küreselleþme sonucu ortaya çýkan olumsuz etkileri giderme, kurallý ve adil rekabete dayalý bir piyasa ekonomisine geçme dönemi olduðunu belirten Hisarcýklýoðlu, ürettiklerinden fazlasýný kazanan finans kesiminin dizginlenmesi, çalýþanlarýn ve üreticilerin adil bir þekilde paylarýný alabildikleri yeni bir dönemin baþlamasý gerektiðini vurguladý. Hisarcýklýoðlu, "Ve artýk herkes þu gerçeði görmelidir; para ticareti, yoksulluk ve yolsuzluk, mal ticaretiyse refah ve zenginlik getirir" dedi.

 

Dünya ekonomisine entegre olan Türkiye'nin doðal olarak krizden etkilendiðini belirten Hisarcýklýoðlu, ekonominin 125 milyar dolar kayba uðradýðýný, iþsiz sayýsýnýn 1,1 milyon kiþi arttýðýný , sanayide yüzde 7,2, ticarette yüzde 10,4, inþaat sektöründe yüzde 16,3 gerileme yaþandýðýný anlattý.

 

Anadolu'da giderek artan bir sýkýntýyý da paylaþmak istediðini belirten Hisarcýklýoðlu, bürokratlar tarafýndan, her iþletmenin potansiyel olarak vergi kaçýran, kötü niyetli bir mükellef gibi algýlanmasýnýn iþ yapmayý imkansýz hale getirdiðini kaydetti. Bir kýsým denetim elemanlarýnýn "Biz raporumuzu yazalým, sonra siz yargýya gidip çözün" þeklinde, umursamaz bir tavýr içinde olduklarýný öne süren Hisarcýklýoðlu, bu haksýz muameleye maruz býrakýlan müte þebbisin, üzerine yapýþan damgadan kurtulmak için mahkeme kapýlarýnda yýllarca uðraþ verdiðini bildirdi.

 

Vergi cezalarýnýn neredeyse yüzde 90'ýnýn, mahkemeden geri dönü yor olabileceðini ifade eden Hisarcýklýoðlu, ancak kaybedilen itibarýn geri gelmediðini söyledi. "Elbette biz, denetime karþý deðiliz. Karþý olduðumuz, haksýz ithamlarla damgalanmaktýr. Denetimi yapan memura da sorumluluk yüklenmeli. Yazdýðý rapor yanlýþ çýktýðýnda, bunun hukuki bir sonucu olmalýdýr" dedi.

 

Daha güçlü bir Türkiye için, önce yatýrým ortamý nýn, rakipleriyle ayný kaliteye yükseltilmesi gerektiðini vurgulayan Hisarcýklýoðlu, bu çerçevede, Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Vergi Sistemi Reformu ve perakende sektörünün düzenlenmesi gibi yatýrým ortamýný iyileþtirecek yasal düzenlemelerin hýzla tamamlamasýný istedi.

 

Þirketlerin finansmana eriþiminin kolaylaþtýrýlmasýnýn, hükümetin Kredi Garanti Fonu'na ilave teminat saðlamasýnýn, Eximbank'ýn kaynaklarýnýn artýrýlmasýnýn KOBÝ'lere önemli bir destek oluþturduðunu belirten Hisarcý klýoðlu, Avrupa Birliði piyasalarýnda büyüyen sorunlarý dikkate alarak, yurtdýþýnda alternatif pazarlara açýlmayý kolaylaþtýrmak üzere ihracat sigortasý sisteminin daha etkin çalýþtýrýlmasý gerektiðini söyledi.

 

Birikmiþ vergi ve sosyal güvenlik prim borçlarýnýn yeniden yapýlandýrýlmasýnda büyük fayda gördüklerini belirten Hisarcýklýoðlu, hükümetin benzer bir adýmý 2004 yýlýnda atarak, 7,5 milyar lira gelir elde ettiðini ve çok sayýda müteþebbisin iþ hayatýna tutunmasýný saðladýðýný kaydetti. Özellikle küresel kriz sonrasýnda ihtiyaç duyulan böyle bir adýmýn, hem kamu bütçesini rahatlatacaðýný hem de daha fazla firmanýn ayakta kalarak üretmesini ve istihdam saðlamasýný mümkün kýlacaðýný belirten Hisarcýklýoðlu, kamu alacaklarýna uygulanan yüzde 30 civarýndaki yýllýk faizlerin son derece yüksek olduðunu ve daha makul, ödenebilir seviyelere çekilmesini istedi. Akaryakýt üzerindeki aðýr vergi yüklerinin, hem rekabet gücünü azalttýðýný hem de kayýtdýþýlýðý teþvik ettiðini belirten TOBB Baþkaný, enerjiyle ilgili tüm yüksek vergilerin ise belli bir vade içinde azaltmasýný istedi.

 

Konuþmasý sýrasýnda sýk sýk delegelerden alkýþ alan Rifat Hisarcýklýoðlu, sözlerini "Biz, bu ülkeye hizmet için varýz. Biz, bu ülkenin sevdalýsýyý z. Allah, bu ülkeye ve sizlere, daha büyük hayaller kurma ve bunu gerçekleþtirme gücü versin. Yolumuz açýk olsun. Þansýmýz bol olsun. Allah hepimizin yardýmcýsý olsun" diye tamamladý. 

 

Resim Galerisi

rifat-tobb.jpg

Facebook