Kalkýnma ajanslarý

Pazar, 20 Ağustos 2006 01:11
Burhan Özfatura yazýyor... Eski Ýzmir Büyükþehir Belediye Baþkaný Burhan Özfatura, Ýzmir Kalkýnma Ajansý’nýn kurulmasýnda yola çýkarak “Kalkýnma Ajanslarý”ný yazdý.

Türkiye’de, yeni bir uygulama olarak, "kalkýnma ajanslarý" baþlatýldý. Aslýnda, bu ajanslarýn il bazýnda deðil, bölgesel bazda kurulmasý daha isabetli olurdu. Zira, tek baþýna bir vilayetin kalkýnmasý, çarpýklýklar doðuracak, eþitsizlikleri artýracaktýr. Önemli olan, bölgenin topyekün kalkýnmasýdýr.

1- Sayýn valilerin, kuruluþ safhasýnda ve icraatta, belediye baþkanlarý ile çok sýký bir iþbirliði ve dayanýþma içinde olmasý gereklidir.

2- Ayný þekilde, politik ve ideolojik saplantý içinde olan; her hayýrlý icraata karþý çýkan; bir kýsmý da dýþ odaklarýn maþasý kuruluþlar hariç olmak üzere sivil toplum örgütleri ile ciddi bir iþbirliði yapýlmalýdýr.

3- Bugüne kadar yapýlmýþ çok ciddi çalýþmalar mevcuttur. Her þeye sýfýrdan baþlayýp, zaman ve kaynak israfýna sebebiyet verilmemelidir. Mesela;

a) Ýzmir’de, çok güzel iþbölümü toplantýlarý yapýlmýþtýr. Harika hedefler tespit edilmiþtir.

b) Ege Belediyeler Birliði ve EGEV olarak, "Bölgesel kalkýnma planý" hazýrlanmýþ; mükemmel araþtýrma ve çalýþmalar elde edilmiþtir.

c) Gündem-21 Ýzmir Grubu’nun (benim baþkanlýk dönemimde) yaptýðý araþtýrmalar, bastýrdýðý kitaplar, kesinlikle ihmal edilmemelidir.

(Bu çok baþarýlý ve çalýþkan ekipten, Ýzmir Kalkýnma Ajansý’na davet oldu mu, bilmiyorum? Olmamýþsa, hatadýr.)

(Yine, bu konularda yýllarca emek vermiþ, bir Uður Yüce’nin ve Ege Belediyeler Birliði Genel Sekreteri Mehtap Tuna’nýn olmayýþý, ciddi bir israftýr.)

e) Gerek, Ýzmir Ticaret Odasý’nýn; gerekse Ege Bölgesi Sanayi Odasý’nýn, "stratejik plan" çalýþmalarýndan mutlaka istifade edilmelidir.

4- Þehrin, tüm düþünen beyinlerinin iþtirak edeceði bir toplantýda; hedefleri ve stratejileri, kýsa-orta ve uzun vadeli olarak tespit etmelidirler.

5- Çalýþmalarda, profesyonel ekiplerden yararlanýlmasý þarttýr. Zira, seçilen üyelerin çoðunun, bu iþe ayýracak çok fazla zamaný olmayacaktýr. Her birinin kendi iþi gücü vardýr.

Baþarýnýn, bir tür hobi veya boþ vakit deðerlendirmesi, zihniyeti ile saðlanmasý mümkün deðildir.

6- Popülizme fýrsat verilmemelidir. Öncelikler dizisi saðlýklý tespit edilmeli; verimlilik esas alýnmalýdýr.

7- Baþarý için, iktidarýn samimi ve dürüst davranmasý da þarttýr. Zýrt pýrt gecekondu affý vb. ihanetler sergilenecek ise hatalý teþvik politikalarý uygulanacaksa tüm bu çalýþmalar boþa gidecek demektir.

Hele, hele; iç göçü önleyecek tedbirler alýnmaz; Kimlik Bildirimi Kanunu ciddi olarak uygulanmaz; ikamet ilmuhaberi uygulanmasý getirilmezse; baþarý þansý hiç yoktur.

Hayýrlý olsun...

Resim Galerisi

burhanozfatura.jpg

Facebook