Denizcilik Sektörü Aliaða’da Toplandý

Cuma, 24 Nisan 2009 03:53
Deniz Ticaret Odasý Ýzmir Þubesi tarafýndan yýlda iki kez yapýlan sektör buluþmalarý kapsamýnda Aliaða Ticaret Odasý’nda denizcilik sektör toplantýsý gerçekleþtirildi.

Deniz Ticaret Odasý Ýzmir Þubesi tarafýndan yýlda iki kez yapýlan sektör buluþmalarý kapsamýnda Aliaða Ticaret Odasý’nda denizcilik sektör toplantýsý gerçekleþtirildi.

 

Deniz Ticaret Odasý Ýzmir Þube Baþkaný Geza Dologh baþkanlýðýnda Aliaða’da toplanan denizcilik sektörü, Aliaða Ticaret Odasý Baþkaný Adnan Saka’nýn önerisiyle Aliaða’da Petkim tarafýndan yaptýrýlacak olan Teknik ve endüstri Meslek Lisesi’nde denizcilik bölümü açýlmasý için giriþimlerde bulunma kararý aldý.

 

Deniz Ticaret Odasý Ýzmir Þube Baþkaný Geza Dologh , Baþkan Yardýmcýsý Özden Çokdeðer, Þube Müdürü Halil Hatipoðlu ve beraberindeki heyet, Aliaða Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Adnan Saka’yý makamýnda ziyaret ettikten sonra Aliaða Ticaret Odasý Seminer salonunda liman ve iskele yetkilileri ile Acenta temsilcilerinin oluþturduðu Sektörel grupla toplantýya geçildi.

 

Toplantýya Aliaða Kaymakamý Emir Osman Bulgurlu, Deniz Ticaret Odasý Ýzmir Þube Baþkaný Geza Dologh, Aliaða Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Adnan Saka ve Aliaða Belediyesi Baþkan Yardýmcýsý Münir Nurettin Bayrav katýldý.

 

DENÝZCÝLÝK, ALÝAÐA’NIN LOKOMOTÝF SEKTÖRLERÝNDEN BÝRÝ.

Toplantýnýn açýþ konuþmasýný yapan Aliaða Kaymakamý Emir Osman Bulgurlu , “Hýzla büyüyen ve geliþen Aliaða’mýzýn lokomotif sektörlerinden denizciliðin sorunlarýný konuþmak ve çözüm bulmak üzere toplandýk. Deniz Ticaret Odasý tarafýndan düzenlenen bu sektör buluþma toplantýlarýnýn fevkalade faydalý olduðunu düþünüyorum. Denizci ülke denizci millet idealine ulaþmak için denizcilik sektörünün sorunlarýnýn çözülmesi gereklidir. Bu yüzden bu tür Sektörel buluþmalar hem denizcilik camiasý hem de ilçemizin geliþimi açýsýndan büyük önem taþýyor.” Dedi.

 

GEZA DOLOGH: SEKTÖRÜ YARINLARA HAZIRLIYORUZ

Deniz Ticaret Odasý Ýzmir Þube baþkaný Geza Dologh sektörün gelecekte daha güçlü olmasý için bugünden gerekli altyapýnýn saðlanmasý gerektiðini ifade ederek, denizcilik ve liman sektöründe yaþanan ara eleman ihtiyacýna deðindi.  Dologh; hýzla büyümeye devam eden denizcilik sektörünün, iyi eðitilmiþ personel sorunu ile karþý karþýya olduðunu belirterek, ülkemizde gemi adamý açýðýnýn 7 bin civarýnda bulunduðunu ifade etti.

 

MESLEK LÝSESÝNE DENÝZCÝLÝK BRANÞI ÖNERÝSÝ

Aliaða Ticaret Odasý Baþkaný Adnan Saka, Socar-Petkim Petrokimya Holding tarafýndan Aliaða’da, Haydar Aliyev'in adýnýn verileceði teknik ve endüstri meslek lisesi yaptýrýlacaðýný hatýrlatarak, yapýlacak okulda denizcilikle ilgili bölüm olmasý için giriþimlerde bulunulabileceðini önerdi.

 

DENÝZCÝLÝK SEKTÖRÜNDE ARA ELEMAN ÝHTÝYACI

Aliaða Ticaret Odasý Baþkaný Adnan Saka, “Aliaða, denizcilik sektörü açýsýndan önemli bir üs haline geldi. Burada sektörün en önemli ihtiyaçlarýndan biri gemici ara eleman ihtiyacýdýr. Socar-Petkim Petrokimya Holding tarafýndan yapýlacak olan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi içinde açýlacak bir bölümle bu ihtiyacý karþýlayabiliriz. Petkim tarafýndan yapýlacak Lisenin açýlmasýyla þuan ki Aliaða Mesleki Teknik Eðitim Merkezi’nde de böyle bir bölüm açýlabilir.  Bu yýl Kuzey Ege Çandarlý Limaný kurulmaya baþlanacak, sektörel yatýrýmlar hýz kazanýyor. Nemrut Ýskelelerinde, Petkim’de gemi sökümde böyle elemanlara ciddi ihtiyaç var. Yýlda 4-5 bin geminin gelip gittiði Aliaða’da böyle bir bölüm ihtiyacý açýktýr.  Sadece gemi adamý deðil, liman operasyonlarýna yönelik vinç, yükleme boþaltma operatörlüðü gibi birçok alana yönelik nitelikli ara eleman böylece yetiþtirilebilir.” Dedi.

 

SEKTÖREL ALTYAPI MÜSAÝT

Öneri sektör temsilcileri tarafýndan da benimsendi. Aliaða Kaymakamý Emir Osman Bulgurlu da yaptýðý konuþmada; “Aliaða’da meslek lisesi’nde böyle bir branþýn açýlmasýyla sektöre ciddi bir ara eleman yetiþebilir. Bölgede sektörel altyapý da buna müsait. Böyle bir yapýnýn önce bir meslek lisesinde, daha sonra ise bir yüksekokul hüviyetinde yapýlmasý imkaný doðabilir.” Diye konuþtu. 

Konuþmalarýn ardýndan toplantýda soru cevap bölümüne geçilerek sektör temsilcilerinin sorunlarýna çözüm arandý. 1,5 saat süren toplantýda gümrük sorunlarýndan mevzuat ve uygulamada karþýlaþýlan problemlere kadar bir çok konu deðerlendirildi.

 

FOTOÐRAF:

 

FOTO 1FOTO 2, FOTO 3, FOTO 4FOTO 5, FOTO 6, FOTO 7 

 

 

Son Eklenenler

Resim Galerisi

geza-dologh-saka.jpg
yukarı git