MİSYON - VİZYON

Vizyonumuz; Kurumumuzun İdeal Geleceği

Dünyanın ve Aliağa’nın teknolojik, ekonomik, eğitim ve sosyal yaşamına entegre olmuş ve kendini sürekli geliştirerek; tüm paydaşlarına fayda sağlayan, Türkiye’nin örnek Ticaret ve Sanayi Odası olmak.

 • Altyapısı tamamlanmış olan Organize Sanayi Bölgesini tanıtmak ve doluluğunu sağlamak.
 • Üyeleri ile birlikte nefes almak, paylaşmak ve gelişmek, üyelerinin ve ticari faaliyette bulunan tüm kuruluşların ihtiyaçlarını doğru algılamak, bu ihtiyaçların karşılanmasında planlayıcı ve uygulayıcı olarak aktif rol almak
 • Yerel kurumlarla ortak hareket platformu oluşturmak ve Aliağa’nın sosyo ekonomik gelişimde önemli ve vazgeçilemez aktörlerden biri olarak konumumuzu sürekli hale getirmek.
 • Güçlü olmak için kurumsal yapılanma sürecini tamamlamak, kendine ait okul ve üniversiteye sahip olmak.
 • Yeni yatırımlar için özendirici şartların oluşmasına liderlik etmek.
 • Bölgemizde sanayileşmenin olumsuz etkisini ortadan kaldırmak amacı ile çevre duyarlı sanayi kültürünün oluşturulması

 

Misyonumuz; Kurumumuzun Varlık Sebebi

Yasal çerçevesi belirlenmiş olan temel faaliyetlerimiz ve buna ek olarak bölgemizde tespit edilen ticari, ekonomik ve sosyal ihtiyaçların karşılanmasında aktif olur ve birleştirici rol oynar.

 • Katılımcı ve şeffaf yönetim

Üyelerimiz ile bilgi toplama ve bilgilendirme amaçlı düzenli ve sürekli toplantıların sektör bazında yapılması. Bu yolla üyelerin taleplerini birinci ağızdan algılamak, çözümlerinde etkinliği ve zamanındalığı sağlamak.

 • İlçe ekonomisinin geliştirilmesi

Yerel, ulusal ve uluslar arası yatırımcıların ve özellikle aktif olmayan yerel sermayenin ilçenin ticari ve ekonomik yaşamına kazandırılması.

Bu amacı gerçekleştirmek için Aliağa’nın yatırım imkânlarının; bölgesel, ulusal ve uluslar arası arenada tanıtımını yapmak, altyapı çalışmalarını yürütmek, bu amaçla yerel, ulusal ve uluslar arası kurum ve kuruluşlarla işbirlikleri yapmak.

 • Altyapı çalışmaları kapsamında;
 1. a.Organize Sanayi Bölgesi’nin altyapı ve enerji çalışmalarının tamamlanması
 2. b.Aliağa’da faaliyette olan büyük sanayi kuruluşlarının varlığını, Aliağa’nın ulusal ve uluslar arası platformlarda yatırım imkânlarının tanıtımının sürekliliği ve etkinliğinin sağlanması
 3. c.Aliağa’yı ulusal ve uluslar arası teşvik ve destekler kapsamına aldırma çalışmaları için kulis yapılması
 4. d.Mevcut destekler ve teşvikler konusunda yatırımcı ve üyeleri güncel olarak bilgilendirecek bir iletişim sisteminin geliştirilmesi ve etkin kullanımının sağlanması
 5. e.Yatırımcıların finansal konularda destek alabileceği finansman kuruluşları ile finansal konularda yatırımcılar için imtiyaz koşullarının oluşturulması
 6. f.Ağır sanayi kuruluşlarının ürünlerinin ve bu ürünlerin işlenmesine yönelik yatırımları teşvik etmek
 7. g.Ticari bağlantıların kurulması ve ilişkilerin geliştirilmesi için Aliağa’da yerleşik ağır sanayi kuruluşları ile orta ölçekli yatırımcıları iş platformlarında buluşturmak
 8. h.Üyelerin ve diğer ticari unsurların ticari vizyonlarının geliştirilmesi amacı ile ulusal ve uluslar arası fuarlara katılım ve ziyaret programlarının oluşturulması çalışmalarının yapılması.
 • Üyelerin yasal gelişmeler hakkında bilgilendirilmesi ve yasal şartları karşılamaları

Ulusal ve uluslar arası gelişmeleri ve düzenlemeleri izlemek, üyelere söz konusu gelişmeler ve düzenlemeler hakkında seminerler vermek. Bu yolla üyelerimizin yasal yükümlülüklerini yerine getirmelerinde güncelliği ve etkinliği sağlamak, üyelerimizin karşılaşması muhtemel cezai yaptırımları önlemek.

 • Üyelerin haklarının ve çıkarlarının korunması

Düzenli ve sürekli üye toplantıları, meslek komiteleri toplantıları, meclis toplantıları ile üyelerin talepleri ve şikayetleri konusunda bilgilenmek, alınan bilgiler ışığında üyelerin haklarının ve çıkarlarının savunulması için ALTO Yönetim Kurulu’nun kurumsal ve bireysel ilişkilerini etkin kullanarak bölgesel, ulusal ve uluslar arası girişimlerde bulunmak.

 • Üyelerin bölgesel, ulusal ve uluslar arası rekabette güçlenmesi, teknik ve personel altyapılarının iyileştirilmesi, ticari bağlantıların kurulması ve ilişkilerin geliştirilmesi

Üyeleri, sektörlerindeki gelişmeler hakkında bilgilendirmek, yönetim, üretim ve ticari faaliyetlerde becerilerini geliştirmek amacı ile etkin danışmanlık hizmetleri vermek. Bu yolla üyelerimizin sektörlerinde uzmanlaşmalarına katkı sağlamak.

Üyelerin kurumsal ve bireysel gelişimlerine katkıda bulunmak amacı ile sürekli eğitimler planlamak.

Üyelerimize ve Aliağa’nın ticari yaşamında bulunan unsurlara nitelikli personel yetiştirilmesi amacı ile eğitim kurumları oluşturmak için planlama ve projelendirme çalışmalarını sonuçlandırmak. Sonraki dönemlerde bu kurumları hizmete açmak.

 • Ticarette etik kurallara uyulmasında etkin rol alma

Yasal şartları da içeren “ALTO Etik Kurallar Beyanı”nı oluşturmak ve etik kurallar hakkında üyelerimizin bilgilendirilmesi, etik kuralların üyelere benimsetilmesi ve üyeler tarafından uygulanması amacı ile çalışmalar yapmak.

 • Hizmet kalitesini yükseltmek, üye memnuniyetini ve toplumsal memnuniyeti artırmak

Yasal yükümlülüklerin yanında toplumsal yükümlülükleri de dikkate alarak hizmet alanımızı yasaların bize vermiş olduğu sınırlar çerçevesinde genişletmek, hizmet verdiğimiz kulvarlarda minimum uluslar arası standartlara (Kalite Yönetim Sistemi ve TOBB Akreditasyon Sistemi) uygun hizmet vermek.

 • Yeni yatırımlar ve fabrika kurulumlarında teknik destek verilmesi

Fizibilite çalışmalarının yapılması, yatırımlarda ve kurulumlarda üyelerin doğru yönlendirilmesi konularında danışmanlık hizmeti vermek amacı ile uzman kuruluşlarla işbirliği anlaşmaları yapmak.

 • Üyelerimizin ekonomik yapılarının güçlendirilmesi, ekonomik krizlere karşı hazırlıklı olmaları ve dayanıklılıklarının sağlanması,

Kriz Yönetimine ilişkin Eğitim ve seminerler organize etmek, danışmanlık hizmeti vermek amacı ile uzman kuruluşlarla işbirliği anlaşmaları yapmak.

 

 • Önleyici ve uzlaşmacı bir lider kurum olmak, bu kapsamda, 5174 Sayılı TOBB Kanunu kapsamında verilen Tahkim Kurumunu işletmek. Bunun için üyeleri bilgilendirmek ve üyelerimizi adli prosedür ve masraflardan korumanın yanında üyelerimize uzlaşma kültürünü aşılamak.

 

Değerlerimiz; Çalışma Felsefemiz ve Temel İlkelerimiz

 • Yasalara Uygunluk Temel Yükümlülüğümüzdür; Tüm Faaliyetlerimizde Yasalara Uygunluğun Sağlanması için Kurumsal, Bireysel ve Toplumsal Bilincin Artırılması amacı ile Bilgilendirme ve Bilinçlendirme Çalışmalarını kesintisiz Yürütüyoruz.
 • Toplumumuzun Bilgisi, Yetkinliği ve Yeteneği Geleceğimizdir; Bu amaçla Eğitime Destek Veriyoruz, Aliağa’ya Köklü Eğitim Kurumları Kazandırmak için Çalışmalarınızı Yürütüyoruz.
 • Katılımcılık ve Şeffaflık (hesap verebilirlik); Bu kapsamda Öncelikli olarak Üyelerimiz ve diğer Faydalanıcılarımızın Aktif Katılımı ile Hizmet Vermek ve Tüm Faaliyetlerimizde Açık ve Hesap Verebilir bir Yönetim Sergiliyoruz.
 • Çalışanlarımız Başarımızın Temel Taşıdır; Bu Kapsamda Çalışanlarımızın Beşeri Değerlerini Yükseltmek ve Yüceltmek için Temel Performans İhtiyaçlarını Karşılıyoruz.
 • Üyelerimiz Var Oluşumuzun Sebebidir; Bu Kapsamda Üyelerimizin Gelişmesi için Hizmet Kalitemizi Artırmak, Yasal Yükümlülüklerimiz Dışında Üyelerimize Katma Değer Sağlayacak, Ticari İlişkilerini Geliştirecek, Teknolojilerini Yükseltecek, Bilgi ve Danışmanlık Destekleri Veriyoruz.
 • Araştırmacı, Birleştirici ve Uzlaşmacı Misyonumuzu Geliştirmek; Bu amaçla, İlçemizin, Bölgemizin ve Ülkemizin Kurumlarını, Belirlediğimiz Amaçlara Ulaşmak için Seferber Ediyoruz.

 

Akreditasyon İlkelerimiz

 • Odamızın hizmet kalitesinin geliştirilmesi için uygulanan ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ve TOBB Akreditasyon Standart şartlarına uygun Entegre Yönetim Sistemi uygulamasında kararlı olmak
 • Entegre Yönetim Sistemimiz tüm süreçleri açık ve anlaşılır tarif etmek, yasal koşulların karşılanması ve proses gereklerini etkin uygulamak için önemlidir ve sürekli güncellenir
 • Ölçülebilir tüm proseslerde performans kriterlerine göre izleme ve ölçme metotlarını kullanmak ve sonuçlarını objektif karar alma süreçlerinde kullanmak
 • Entegre yönetim sistemini etkin uygulamak, kurumun geleceğine ilişkin stratejileri oluşturmak, uygulamak, üyelerin ve toplumun memnuniyetine odaklı çalışmak
 • Değişen yasal ve teknik şartlara öncelikle kurumsal yapıda uyum sağlamak, üyelerin bireysel ve kurumsal olarak bilgilenmesine ve gelişimine katkı sağlamak
 • Tüm hizmet proseslerimizde çözüme ve hızlı hizmete odaklı çalışmak, yasal çerçeve içinde işlemleri zorlaştıran bürokratik düzenlemeleri üye lehine değiştirmek.
 • Entegre Yönetim Sistemimizin sürekli gelişmesi için iç ve dış (bağımsız) tüm kontrol mekanizmalarını çalıştırmak ve sonuçları objektif karar alma süreçlerinde kullanmak.

 

Yönetim Politikamız

Katılımcı, şeffaf ve objektif yönetim kültürümüzü, değişen şartları ve talepleri dikkate alarak sürekli geliştirmek, üyelerimiz ve toplumumuza kesin fayda sağlamak.

 • Üyelerinizin sahip olduğu kaynak ve risklerin yönetilmesi konularında bilgi ve operasyon desteği vererek bireysel ve kurumsal gelişimlerine katkı sağlamak,
 • Bunun için üye profillerine sahip olmak, ihtiyaç analizleri yapmak ve bunları sürekli güncellemek,
 • Teknik, Ticari ve Yasal gelişmeleri izlemek ve üyelerimizi zamanında ve doğru bilgilendirmek,
 • Oda hizmet kalitesini artırmak için insan kaynaklarını yetkin hale getirmek ve bu yetkinliğin sürekliliğini sağlamak,
 • Tüm hizmet birimleri ve yönetim organlarımızın, hizmetlerimizin üyelerimize ve toplumumuza kesin fayda sağlamaya odaklanması için planlı çalışma, kesintisiz ve nitelikli iletişim kültürümüzü geliştirmek,
 • Üyelerimiz, yerel ve ulusal kurumlar ile ilişkilerimizi uzlaşma ve gelişme temelinde sürdürmek. Bölgemizin gelişmesi ve kalkınmasında kurum olarak üstlenebileceğimiz sorumlulukları üstlenmek ve başarmak,
 • Kalite Yönetimi ve TOBB Akreditasyon Sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirilmek.

ARAMA

Facebook


Memnuniyet Anketi

Üye Bilgi Güncelleme Formu

İhale Bülteni

Şikayet ve Öneri Formu

Üye Bilgi Sorgulama