ABC MENŞEİ ŞAHADETNAMESİ

Menşe Şahadetnamesi, 4458 sayılı Gümrük Kanunu´nun 17 ila 21 inci maddeleri ile buna bağlı Gümrük Yönetmeliği´nin 23 ila 33 üncü maddeleri çerçevesinde düzenlenir.

Menşe Şahadetnamesi, İhraç konusu eşyanın akit ülke menşeli olduğunu veya gördüğü değişiklik ve işlemler dolayısıyla o ülke menşeli sayılması gerektiğini bildiren belgedir.

Gümrük işlemleri, ülkeler arasında mevcut ticaret anlaşması hükümlerine göre yapılmakta olduğundan, örneğin malın gönderildiği ülkede tercihli gümrük rejiminden yararlanması veya konulan kota sınırlamasının dolup dolmadığının belirlenmesi için gümrüğe gelen malların menşelerinin belirlenmesi gerekir.

Dış Ticaret Servisi, Menşe Şahadetnamelerinin, tasdiki ve diğer işlemlere yönelik taleplerini yerine getirmektedir.


Menşe Şahadetnamesinin Düzenlendiği Ülkeler

A.TR Dolaşım Belgesi, Eur.1 Dolaşım Sertifikası ve Form A (Özel Menşe Şahadetnamesi) düzenlenen ülkeler dışında kalan üçüncü ülkeler için Menşe Şahadetnamesi düzenlenir.


Eşyanın Menşeinin Tayini ve Tespiti

Kara suları dahil olmak üzere, tümüyle bir ülkede elde edilen veya üretilen eşya o ülke menşelidir. Tümüyle bir ülkede elde eldin veya üretilen eşya ifadesinden;

 1. Nakliye ve depolama sırasında ürünlerin iyi durumda muhafaza edilmesini sağlamak için yapılan havalandırma, yayma, kurutma, hasar gören parçaların atılması ve benzeri işlem ve işçilik,
 2. Tozun giderilmesi, kalburlama, ayıklama, sınıflandırma, eşleştirme, yıkama kesme gibi basit işlem veya işçilik,
 3. Eşyanın ambalajında ve montajında değişiklik yapılması,
 4. Eşya üzerinde veya ambalajının üzerinde işaret, etiket ve diğer tanıtıcı işaretlerin konması
 5. Yukarda sayılan hususlardan iki veya daha fazlasının bir arada gerçekleştirilmesi
 6. Eşyanın üretildiği ülkeden Türkiye´ye doğruca getirilmeyerek üçünü bir ülke veya ülkeler yoluyla getirilmiş ve oradan geçici depolama yerlerine ve antrepolara konmuş olsa dahi, menşe ülkesi değişmez.
 7. Başka bir ülkede antrepoya konmaksızın sadece araç değiştirilerek eşyanın getirilmesi halinde eşyanın geldiği ülke değişmez.

Dış Ticaret Servisi Tarafından Yapılacak Tasdik İşlemleri

İhracatçılar veya kanuni yetkili temsilcileri tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde doldurulan ve imza edilen menşe şahadetnamesi, Türkçe faturanın kaşelenip imzalanmış bir fotokopisi ile birlikte Dış Ticaret Servisine verilir.

 1. Dış Ticaret Servisi, Menşe Şahadetnamesinin kurallara uygun olarak doldurulup doldurulmadığını kontrol edip, belgede kayıtlı eşyanın ilgili mevzuat uyarınca hangi ülke menşeli olduğu hususunda, ihracata ait diğer evrakları da inceleyerek kesin bir kanıya vardıktan sonra tasdik işlemini tamamlar.
 2. Tasdik işlemleri tamamlandıktan sonra, menşe şahadetnamesinin "C" nüshası, fatura fotokopisi, dilekçe ve tevsik edici diğer belgeler alıkonularak. "A","B" nüshaları ihracatçıya ya da yetkili kanuni temsilcisine verilir.

Menşe Şahadetnamesinin Tasdiki İçin Dış Ticaret Servisimiz Tarafından İstenecek Evraklar

 • Yurtdışına kesilen, Türkçe fatura fotokopisi
 • Üretici Firmaların, Kapasite Raporu
 • Üretici Firma Değilse, İmalatçı Faturası
 • Eşya ithal edilmişse, İthalat Beyenamesi, İthalat faturası, Gümrük vezne alındısı

Menşe Şahadetnamesindeki Kutulara Yazılacak Hususlar

Menşe Şahadetnamesindeki Kutulara Yazılacak Hususlar (Ek:20) verilmiştir.


Menşe Şahadetnamesinin Düzenlenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Menşe Şahadetnamesi, eşliğinde yapılan ihracat işlemlerinde, eşyanın varış ülkesi ile ticaret yapılan ülkenin farklı olması durumunda: belgenin alıcıya ilişkin kutusuna, sevkiyatın yapılacağı ülke ve ilgili firmanın unvanı ile detay bilgilerinin yanı sıra "in the name of........." ibaresinin yazılması koşuluyla, ihracat beyannamesinde bildirilen alıcı firma da belirtilebilir. Ayrıca, ithalatçı firma tarafından, "in the name of........." ibaresinin alıcı ile ilgili bilgilerin kaydedildiği kutu yerine ihracatçı ile ilgili bilgilerin yer aldığı kutuya dercedilmesi de mümkündür.

İhracat gereği menşe şahadetnamesinin aslından başka, bir veya birkaç takım olarak aynı suret isteniliyorsa, bütün takımların içeriğinin, aslına uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir. Fotokopi olarak düzenlenen suretlerin tasdik işlemi yapılmamaktadır.

Libya´ya ihracat yapan firmalarımızın, ihraç edecekleri malların menşe Şahadetnamelerini Libya´nın İstanbul Başkonsolosluğu veya anılan ülkenin Ankara Büyükelçiliğine onaylatmaları gerekmektedir.

Menşe Şahadetnamesi, biri beyaz üzerine yeşil meneviş zeminli "A" diğer ikisi beyaz renkli "B" ve "C" halinde üç nüshadan oluşan takımdır. "C" nüshasının (Ek:20) 8. sütununun sağ alt köşesinin firma yetkilisi tarafından imzalanıp, kaşelenmesi gerekmektedir.

ARAMA

Facebook


Memnuniyet Anketi

Üye Bilgi Güncelleme Formu

İhale Bülteni

Şikayet ve Öneri Formu

Üye Bilgi Sorgulama