TOBB'dan Futbol Þöleni turnuvasý

Perşembe, 13 Mart 2008 16:19
TOBB Oda/ Borsa Futbol Þöleni 15 Mart Cumartesi günü baþlayacak ve 30 Mayýs 2008 tarihinde Ankara’da üçüncülük ve þampiyonluk maçlarýnýn oynanmasýyla sona erecek.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði tarafýndan, odalar arasýnda dayanýþmayý arttýrmak amacýyla futbol turnuvasý düzenlendi. TOBB Oda/ Borsa Futbol Þöleni 15 Mart Cumartesi günü baþlayacak ve 30 Mayýs 2008 tarihinde Ankara’da üçüncülük ve þampiyonluk maçlarýnýn oynanmasýyla sona erecek. Turnuvanýn ilk gününde, 5 grupta yer alan Aliaða Ticaret Odasý, Ýzmir Ticaret Borsasý ile karþýlaþacak. Grup maçlarý tek maç eleme usulünde yapýlacak. Karþýlaþmalarda Oda ve borsalarýn meclis üyeleri ile azami 2 personel yer alabilecek.

 

TOBB Futbol þöleni, Türkiye genelinde 16 grupta gerçekleþecek. Turnuvada Ýzmir, 5. grupta yer alýyor. 5. Grubun ilk karþýlaþmalarý 15 Mart Cumartesi günü Ýzmir Ekonomi Üniversitesi Halý Sahasýnda yapýlacak.

 

Turnuvanýn Ýzmir grubunda 15 Mart Cumartesi günü ilk maç Saat 12.00’de Turgutlu Ticaret Sanayi Odasý ile Ege Bölgesi Sanayi Odasý arasýnda oynanacak. Saat 14.00’de ise grubun iddialý takýmlarýndan Aliaða Ticaret Odasý, Ýzmir Ticaret Borsasý ile karþýlaþacak. Ayný gün saat 16.00 da Akhisar Ticaret Borsasý ile Ýzmir Ticaret Odasý Karþýlaþacak. Turnuvada 22 mart Cumartesi günü Ýzmir Ticaret Borsasý -Aliaða Ticaret odasý maçýnýn galibi ile Akhisar Ticaret Borsasý- Ýzmir Ticaret Odasý maçýnýn galibi karþýlaþacak. Grupta liderlik karþýlaþmasý ise 29 Mart Cumartesi günü saat 14.00’de oynanacak.

 

Aliaða Ticaret Odasý genel Sekreteri Takdir Yarýþ, turnuvanýn TOBB çatýsý altýndaki oda ve borsalar arasýndaki dayanýþma ve iþbirliðini geliþtireceðini ifade ederek, “Oda olarak Sportif ve sosyo kültürel faaliyetler içinde olmaya çalýþýyoruz. TOBB Futbol Þöleninin de fair play ruhu içinde güzel maçlara sahne olacaðýný düþünüyoruz. Oda olarak ilk karþýlaþmamýzda Ýzmir Ticaret Borsasý ile karþýlaþacaðýz. Ýzmir grubunda birbirinden güçlü takýmlar var. Biz de maçlarda iddiamýzý ortaya koyacaðýz” dedi.

 

 

Resim Galerisi

tobb-odalar- birligi.jpg

Facebook