TOBB Ticaret Odalarý konseyi toplandý

Perşembe, 10 Ocak 2008 19:59
TOBB Ticaret Odalarý Konseyi toplantýsý; M. Rifat Hisarcýklýoðlu, Konsey Baþkaný Sinan Aygün ve ALTO Yönetim Kurulu Baþkaný Adnan Saka ile diðer Konsey üyelerinin katýlýmýyla, TOBB Merkez Binasýnda yapýldý

TOBB Ticaret Odalarý Konseyi toplantýsý; TOBB Baþkaný M. Rifat Hisarcýklýoðlu, Konsey Baþkaný Sinan Aygün ve Aliaða Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Adnan Saka ile diðer Konsey üyelerinin katýlýmýyla, 9 Ocak 2008 Çarþamba günü TOBB Merkez Binasýnda gerçekleþtirildi.

 

TOBB Ticaret Odalarý Konseyi toplantýsý; TOBB Baþkaný M. Rifat Hisarcýklýoðlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Konsey Baþkaný Sinan Aygün ve Konsey üyelerinin katýlýmýyla, 9 Ocak 2008 Çarþamba günü TOBB Merkez Binasýnda gerçekleþtirildi. Toplantýda, 2007 yýlý deðerlendirilmiþ ve aþaðýdaki hususlarýn kamuoyuna duyurulmasý kararlaþtýrýldý;

 

1. Önceki 5 yýlda makroekonomik rakamlarda görülen düzelmenin 2007 yýlýnda devam etmemesi, ekonomide baþlatýlan dönüþüm ve modernleþme sürecinin devamý açýsýndan ciddi bir risktir.  

 

2. 2007’de siyasi gündemin ön plana çýkmasýyla, ekonomide atýlmasý gereken adýmlar kesintiye uðramýþtýr ve 2007 yýlý, ekonomideki reformlar açýsýndan kayýp bir yýl olmuþtur. Bunun sonucunda büyüme oranlarýnda ciddi gerileme yaþanmýþtýr. Büyüme’deki kan kaybý, hem iþsizlik sonunun çözümünü zorlaþtýrmakta, hem de AB ülkeleri seviyesine yaklaþmamýzý önlemektedir.  

 

3. Rekor seviyelere ulaþan dýþ ticaret açýðý ve cari açýk, ekonomideki en büyük kýrýlganlýk kaynaðý olmaya devam etmektedir. Döviz kurlarýnda 5 yýldýr süren deðerlenmenin de göz ardý edilemez etkisiyle ekonominin artan dýþ baðýmlýlýðý, þirketlerimizin ayakta durmasýný güçleþtirmektedir. Protesto edilen senet tutarlarýnýn 2007’nin ilk 11 ayýnda yüzde 44 artmýþ olmasý, iç piyasada yaþanan sýkýntýlarýn en çarpýcý göstergesidir.  

 

4. Bu olumsuz tablonun sadece 2007 yýlýyla sýnýrlý kalmasý, 2008’de atýlacak adýmlara baðlýdýr. Bu çerçevede ekonomideki istikrarýn baþlýca saðlayýcýsý olan kamudaki mali disiplin öncelikle yeniden tesis edilmeli, reel sektörümüzün rekabet gücünü artýracak mikro ekonomik reform paketi uygulamaya konulmalýdýr.  

 

5. Ýþgücü üzerindeki ücret dýþý mali ve idari yüklerin azaltýlmasý yönündeki yapýsal tedbirler ve bu kapsamda sosyal güvenlik reformu bir an önce hayata geçirilmelidir.  

 

6. Enerji’de yaþanan sýkýntýlarýn aþýlmasý için enerji piyasalarýnýn serbestleþtirilmesi süreci hýzlandýrýlmalý, doðalgaz’da yaþana arz sýkýntýsýna karþý özel sektöre ithalat izni verilmelidir.  

 

7. Son zamanlarda TTK 711. madde hükmünden yararlanýlarak, “çekin elinden rýzasý olmaksýzýn çýkmýþ olduðu iddiasýyla çekin ödenmesinin durdurulmasý” uygulamasýna sýkça rastlanýlmaya baþlanmýþtýr. Bu maddenin kötü niyetle kullanýlmasýnýn önüne geçecek düzenleme yapýlmalýdýr.  

 

8. Finansal Kiralama sektöründeki KDV oranlarýnýn %1’den %18’e yükseltilmesi, özel sektör yatýrýmlarýna darbe vuracaktýr. Ama en az bunun kadar dikkat edilmesi gereken husus, kamu idaresinin artýk terk etmesi gereken bu tip karar alma alýþkanlýðýdýr. Kurallarýn bir gecede deðiþtirilmesi, güven ortamýný da zedelemektedir.  

 

9. Turizm sektöründeki KDV’nin rakip ülkelerle ayný seviyeye çekilmiþ olmasýndan büyük memnuniyet duyulmuþtur. Ancak bu kapsama alýnmayan Deniz Turizminde de KDV oranýnýn ayný seviye çekilmesi gerekmektedir.

 

10. Küresel arenada mücadele için, þirket büyüklüðünün önemi artmýþtýr. Büyüme için gerekli olan da finansmandýr. Þirketlerimizin finansmana eriþim koþullarýný iyileþtirecek ve finansman çeþitliliðini artýracak düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadýr.

 

Resim Galerisi

ticoda-konsey-10012008.jpg

Facebook