Bayim Olur musun? Fuarı 13 Aralık'ta

Çarşamba, 21 Kasım 2007 15:06
13-16 Aralık 2007’de gerekçeleşecek Bayim Olur musun? 5. Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı, Megafon Canlı Toplantı Merkezi’nde gerçekleşen bir basın toplantısıyla start verdi.

13-16 Aralýk 2007’de gerekçeleþecek Bayim Olur musun? 5. Franchising ve Markalý Bayilik Fuarý, Megafon Canlý Toplantý Merkezi’nde gerçekleþen bir basýn toplantýsýyla start verdi.

 

Media Force Fuarcýlýk, UFRAD (Türkiye Franchising Derneði) iþbirliði ile düzenlenen, “Bayim Olur musun? 5. Franchising ve Markalý Bayilik Fuarý” Megafon Canlý Toplantý Merkezi’nde yapýlan bir toplantýyla start verdi. 13-16 Aralýk 2007 tarihlerinde, Ýstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleþecek olan fuarýn tanýtým toplantýsý, Expo Channel televizyonu tarafýndan canlý olarak verildi. Çok sayýda basýn mensubu, UFRAD Yönetim Kurulu ve Baþkaný Dr. Mustafa Aydýn ve Media Force yetkililerinin katýldýðý tanýtým toplantýsý, verilen kokteylle son buldu.

 

25 BÝNÝN ÜZERÝNDE ZÝYARETÇÝ

Fuarda giriþimcilere yönelik olarak; yatýrým için en çok nelere ihtiyaç duyulduðu konularýnda ve yatýrýma yaparken dikkat edilmesi gereken hususlarda UFRAD seminerler düzenliyor. Fuar ve bu seminerler hakkýnda ayrýntýlý bilgi veren UFRAD Yönetim Kurulu Baþkaný Dr. Mustafa Aydýn, Bayim Olur musun? Fuarý’nýn ülke ekonomisine çok büyük katkýlarda bulunduðunu, franchising sisteminin büyüyüp geliþmesinde büyük payý olduðunu belirterek, franchising sistemi hakkýnda bilgi verdi. Megafon Canlý Toplantý Merkezi’nde konuþan UFRAD Genel Baþkaný Aydýn, “UFRAD kurulduðu yýldan bu yana franchising sisteminin yaygýnlaþtýrýlmasý, ülke ekonomisinin geliþmesi adýna birçok seminer, fuar ve organizasyonla özel giriþimci ve serbest meslek mensuplarýnýn yaný sýra özel kuruluþlarýn ve kamu kuruluþlarýnýn yöneticilerine de hizmet vermektedir” diye konuþtu. Franchising sisteminin Türkiye’de yeni geliþen, yatýrýmcýlar tarafýndan yeni algýlanan bir sistem olduðunu, fuarlarýn sistemin anlaþýlmasý için çok etkili bir yol olduðunu dile getiren Aydýn þunlarý söyledi: “25 binin üzerinde ziyaretçinin gezdiði, 16 Aralýk’a kadar gezilebilecek fuarda, 200’ün üzerinde marka katýlýmcý olarak bulunuyor. UFRAD’ýn önemli görevlerinden biri de Türk markalarýnýn uluslararasý pazarlarda kendilerine yer edinmesidir. Derneðimiz, 50 üzerindeki üye marka ile yaklaþýk iki bin franchisor’a güvenli ve kararlý iþ ortamý saðlamaktadýr. Bütün Türkiye genelinde 300’ün üzerinde franchise veriliyor. Bunlarýn yüzde 60-70’i fuarlar sayesinde gerçekleþiyor. Özellikle gýda ve emlak sektöründe fuar süresince 150-200 müracaat oluyor. Bunlar ciddi bir elemeden geçirildikten sonra görüþmelere çaðýrýlýyor. Fuar süresince katýlýmcýlara seminerler verilecek. Burada franchising almak isteyenlere yardýmcý olacaðýz. Seminerleri, akademisyenler, sektör temsilcileri ve duayenleri ile danýþmanlar veriyor. Fuarýn tüm katýlýmcýlar açýsýndan baþarýlý geçmesini temenni ediyorum.”

 

‘GÝRÝÞÝMCÝLERÝN FUARI’ DAHA DA BÜYÜYOR

Media Force Grubu Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Can Özatay da Media Force’un baþarýlarýný dile getirdi, Media Force Fuarcýlýk’ýn, Konsept fuarcýlýk alanýnda bugüne dek gerçekleþtirdiði organizasyonlarla baþarýlara imza attýðýný ifade etti. Bayim Olur musun? Franchising ve Markalý Bayilik Fuarý’ný bugüne dek 4 kez baþarýyla gerçekleþtirdiklerini, fuarýn artýk kendi markasýný yarattýðý söyledi. Özatay, “Giderek uluslararasý boyut kazanan fuarý, bu yýl 13-16 Aralýk tarihinde 5. kez gerçekleþtireceðiz. ‘Giriþimcilerin Fuarý’ olarak adlandýrýlan fuar, giriþimcilerin cesaret bulmasýna, yönlerini saðlýklý biçimde bulmasýna ve en saðlýklý kararlarý vermelerine yardýmcý olmaktadýr.

 

UFRAD ile birlikte düzenlediðimiz fuar sayesinde bugüne dek pek çok franchisor doðmuþtur ve sistemde ciddi ölçüde büyüme meydana gelmiþtir. Önümüzdeki senelerde fuara daha çok yabancý katýlýmcýnýn gelmesini saðlayacaðýz. Böylece yabancý yatýrýmlarýn ülkemize girmesini, dünya markasý olmak isteyen yerli markalarýmýzýn yurt dýþýna açýlmasýný saðlayacaðýz. Böylece ülke ekonomisine katma deðer saðlamaktan da kývanç duymaktayýz” diye konuþtu.

 

UFRAD’ýn fuar boyunca vereceði seminerlerin, uzman eðitimcileri ve birbirinden faydalý konularýyla, giriþimcilerin yeni ticari hayatlarýna adým atmadan önce kaçýrmamalarý gereken bir eðitim süreci olacaðýnýn altýný çizen Özatay, fuarýn ve seminerlerin herkese en üst düzeyde katký saðlayacak biçimde geçmesi temennisinde bulundu.

 

Resim Galerisi

bayim-olurmusun-fuari.gif

Facebook