Ýhracat rekoruna Ege’den büyük katký

Pazartesi, 01 Ekim 2007 18:05
Türkiye, 2007 yýlý sonu için ortaya koyduðu 100 milyar dolarlýk ihracat hedefini 3 ay öncesinden kýrdý. Ege'nin bu baþarýya katkýsý 9 milyar 606 milyon dolar oldu

Türkiye, 2007 yýlý sonu için ortaya koyduðu 100 milyar dolarlýk ihracat hedefini 3 ay öncesinden kýrdý. 100 milyar dolarlýk ihracat rekorunu 3 ay önceden kýrmanýn mutluluðunu yaþadýklarýný belirten Ege Ýhracatçý Birlikleri Baþkanlar Kurulu Baþkaný Mustafa Türkmenoðlu, “Ege Bölgesi olarak rekora 9  milyar 606  milyon dolarlýk katký koymanýn mutluluðunu yaþýyoruz” diye konuþtu.

 

Türkiye’nin 2007 yýlýnýn Ocak – Eylül döneminde geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 23.49’luk artýþla 75 milyar 750 milyon 998 bin dolarlýk ihracat baþarýsýna imza attýðýna iþaret eden Türkmenoðlu, þöyle devam etti: “Ege Bölgesi 2007 yýlýnýn Ocak – Eylül döneminde 9 milyar 606 milyon 738 bin dolarlýk ihracat gerçekleþtirdi. 2006 yýlýnýn ayný döneminde ise Ege Bölgesi’nin ihracatý 8 milyar 301 milyon 515 bin dolardý. Ege Bölgesi olarak ihracatýmýzý yüzde 15.7 arttýrdýk.”

 

ÝZMÝR EGE BÖLGESÝ’NDE BAÞI ÇEKÝYOR

Ege Bölgesi ihracatýna iller bazýnda baktýðýmýzda Ýzmir, 2007 yýlý Ocak – Eylül döneminde yaptýðý 4 milyar 849 milyon 887 bin dolarlýk ihracat ile Ege Bölgesi illeri arasýnda birinci sýradaki yerini korudu. Ege Bölgesi illeri içerisinde Manisa 2 milyar 182 milyon 916 bin dolarlýk ihracat ile ikinci sýrada, Denizli 1 milyar 549 milyon 137 bin dolarlýk ihracat ile üçüncü sýrada yer aldý.

 

Ege Bölgesi ihracatýnýn Türkiye ortalamasýnýn altýnda arttýðýna iþaret eden Ege Ýhracatçý Birlikleri Baþkanlar Kurulu Baþkaný Mustafa Türkmenoðlu, “Ege Bölgesi ihracatýnda tarým ürünleri, konfeksiyon, doðaltaþ baþta olmak üzere yerli girdi kullanýmý yüksek olan sektörler ciddi aðýrlýða sahip. Döviz kurlarýnýn bu þekilde seyrettiði bir ortamda dünya ile rekabet etmemiz imkansýz. Türkiye’ye gelen sýcak paranýn soðutulmasý gerekir. Bunun yolu da Merkez Bankasý’nýn faizleri düþürmesinden geçer. FED faizde yüzde 10 indirim yaptý. MB’den de bu oraný esas alarak faizleri 1.75 puan indirmesini istiyoruz” diye konuþtu.

 

ÝLLER

01 Ocak –

30 Eylül 2006 ($)

01 Ocak –

30 Eylül 2007 ($)

Deðiþim (%)

Ýzmir

4,362,775,488

4,849,908,788

11

Manisa

1,966,250,308

2,182,916,478

11

Denizli

1,246,751,370

1,549,137,462

24

Aydýn

256,591,472

340,133,901

33

Balýkesir

153,186,952

205,222,318

34

Muðla

79,499,326

150,431,227

90

Afyon

101,523,981

148,391,491

47

Kütahya

59,083,200

102,729,322

73

Uþak

75,853,324

77,867,076

3

Toplam

8,301,515,425

9,606,738,066

15,7

 

Kaynak: Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi

Resim Galerisi

eib-mustafa-turkmenoglu.jpg

Facebook