TOBB'dan Tanýtým lobisi ataðý

Cuma, 16 Şubat 2007 16:25
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði, Brüksel içinde her türlü lobi faaliyetinin yapýlacaðý dev bir merkez kurmak için düðmeye bastý. Benzer bir çalýþma da New York'ta gerçekleþtiriliyor

Özel sektörün þemsiye örgütü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði, Brüksel içinde her türlü lobi faaliyetinin yapýlacaðý dev bir merkez kurmak için düðmeye bastý. Benzer bir çalýþma da New York'ta gerçekleþtiriliyor

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB), ülkenin tanýtýmýna dönük 'lobicilik'te etkin olmak için adeta seferberlik ilan etti. Son dönemde sözde Ermeni soykýrýmý tasarýsý ve AB müzakere sürecinde yaþanan sýkýntýlar nedeniyle Türkiye'nin yurtdýþý lobi faaliyetlerindeki aksaklýklarý dikkate alan TOBB, özel sektürün þemsiye örgütü olarak AB'de ve ABD'de büyük merkezler kurma hazýrlýklarýný baþlattý.

 

EN BÜYÜK SÝVÝL ATAK BAÞLIYOR

Hem ticari anlamda ülkeler ile iliþkileri geliþtirmek, hem de siyasi konularda hükümetlere yardýmcý olmak amacýyla bir süredir sivil toplum kuruluþlarýnýn yaptýðý çalýþmalarýn en büyüðü olacak bu atak, yurtdýþýnda dev ofisler açma adýmý ile baþlayacak. TOBB bu anlamda ilk çalýþmasýna AB çevrelerindeki etkinliðini artýrmak için Brüksel ofisini büyüterek baþlayacak. Bu doðrultuda yönetim kurulunun üç önemli üyesini Brüksel'e gönderen TOBB dev bir merkez açmak için bina arayýþýna girdi. Yapýlan çalýþmalar sonucunda 6-7 alternatif ortaya çýktý. Bu alternatifleri deðerlendirmeye alan TOBB yönetimi, dev merkezde, Dýþ Ekonomik Ýliþkiler Kurulu (DEÝK), TOBB-ETÜ, TEPAV, ÝKV gibi kuruluþlara da yer verecek.

 

TÜRKÝYE SERGÝSÝ

Ayrýca Türkiye'nin tanýtýmý için Brüksel'de sürekli sergiler ve mini fuarlarýn yer alacaðý binada lobi faaliyetleri, düzenlenecek toplantýlarla sürekli hale getirilecek. Yeni bina satýn alýndýktan sonra Brüksel'de çalýþan sayýsý artýrýlýp 30 kiþilik lobi timi oluþturulacak. TOBB'un dýþ ataðýnýn ikinci ayaðý New York'ta gerçekleþecek. ABD'nin en önemli kenti olan New York'ta Türkevi'nin yýkýlýp, yeniden inþasý için de Dýþiþleri Bakanlýðý ile protokol imzaladý. 1977’de satýn alýnan ve tamamý Türkiye Cumhuriyeti'ne ait 11 katlý Türkevi'nde baþkonsolosluk ve baðlý ataþelikler, Birleþmiþ Milletler nezrinde Türkiye Daimi Temsilciliði, KKTC ve Merkez Bankasý New York Temsilciliði ofisleri yer alýyor. Bina yeniden yapýlandýrýldýktan sonra TOBB'un da ofisi olacak. Türkevi'nde kurulmasý planlanan ofis ile Devlet Bakaný Kürþad Tüzmen'in 'tik tak' dediði ticaret takýmlarý için ilk adým atýlacak. Binanýn iki yýlda bitirilmesi hedefleniyor.

 

BÝRLÝK’TEN YARDIM ÝSTEDÝ

Türkiye'nin Brüksel'deki Daimi Temsilciliði yeni bir binaya taþýmak istediði öðrenildi. Devlet Bakaný Ali Babacan, daimi temsilcilik için 150 metrekarelik yeni bir bina arýyor. Babacan, konuyla ilgili olarak TOBB'dan yardým istedi. Babacan'ýn Brüksel'de bina almak için araþtýrma yapan TOBB'a "Siz araþtýrma yaptýnýz, bize de yardýmcý olun, daimi temsilciliðe uygun bina varsa bizi haberdar edin" dediði belirtildi.

 

BRÜKSEL MESKEN TUTULDU

Ýþ dünyasýnýn ve diðer alanlarda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluþlarýnýn baþta Avrupa Birliði'nin baþkenti Brüksel olmak üzere önemli merkezlerde temsilcilikleri bulunuyor. TÜSÝAD’ýn Brüksel'deki ofisinin baþýnda Bahadýr Kaleaðasý, Washington'da ise Abdullah Akyüz var. Brüksel'de temsilcilikleri bulunan diðer kuruluþlar ise Ýstanbul Tekstil ve Ýhracatçý Birlikleri, Türkiye Genç Ýþadamlarý Derneði ve TUSKON... Bu arada yine TOBB'un öncülüðünde, TÜBÝTAK, KOSGEB ile TESK’in kurduðu TUR&BO Brüksel'de faaliyet gösteriyor.

 

 

Celal TOPRAK / Bugün gazetesi

Resim Galerisi

rifat-hisarciklioglu.20061223145556.jpg

Facebook