Ticaret Odalarý Konseyi Ortak Bildirisi

Salı, 16 Ocak 2007 19:11
TOBB Konsey Toplantýsý; Sanayi ve Ticaret Bakaný Ali Coþkun, TOBB Baþkaný M. Rifat Hisarcýklýoðlu Konsey Baþkaný Sinan Aygün ve Konsey Üyelerinin katýlýmýyla TOBB Merkez Binasýnda gerçekleþtirildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði Ticaret Odalarý Konsey Toplantýsý; Sanayi ve Ticaret Bakaný Ali Coþkun, TOBB Baþkaný M. Rifat Hisarcýklýoðlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Konsey Baþkaný Sinan Aygün ve Konsey Üyelerinin katýlýmýyla TOBB Merkez Binasýnda gerçekleþtirildi.  


Konsey toplantýsýnda, gündemdeki yasa tasarýlarý detaylý biçimde görüþülmüþ ve aþaðýdaki hususlarýn kamuoyuna duyurulmasý kararlaþtýrýldý.  


1- Gelir Vergisi Kanununda Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun Tasarýsý mükellef lehine yeniden gözden geçirilmelidir. Ücretlilere uygulanmasý düþünülen asgari geçim indirimi bütün gelir vergisi mükelleflerine uygulanmalýdýr. Vergi incelemelerinin esas ve yöntemleri belirlenerek keyfi uygulamalara yol açmayacak þekilde kanunda maddeleþtirilmelidir. Kanunun yasalaþmasýný müteakip yönetmelik ve teblið gibi ikincil mevzuat ivedilikle çýkarýlmalý ve mükellefler zamanýnda bilgilendirilmelidir.  


2- Yeni Türk Ticaret Kanun Tasarýsý genel itibariyle olumlu olmakla birlikte, 23.12.2006 tarihinde TOBB Merkez Binasýnda gerçekleþtirilen Türk Ticaret Kanunu Tasarýsý ile ilgili düzenlenen paneldeki, iþ dünyasýnýn kanuna iliþkin talepleri göz önüne alýnarak gerekli deðiþikliklerin yapýlmasý gerekmektedir. Yönetim Kurulu Üyelerine iliþkin getirilen yüksek öðrenim þartý ülkemiz gerçekleriyle baðdaþmamaktadýr. Kanunda öngörülen hapis cezalarý parasal cezalara dönüþtürülmeli ve bu cezalarýn ödenemez yükseklikte olmamasý saðlanmalýdýr. Kanunun yürürlükte olan diðer kanunlarla olan uyumsuzluklarý giderilmelidir.  


3- TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunca hazýrlanan indirimli satýþlarla ilgili Tüketicinin Korunmasý Kanunundaki deðiþiklik teklifleri biran önce ele alýnarak mevcut haliyle yasalaþtýrýlmalýdýr.  


4- Ýl Özel Ýdaresi ve Belediye Gelirleri Kanun Tasarýsý iþ alemine yeni vergiler ve mevcut vergilerde belirli deðiþikliklere giderek ek yükler getirmektedir. Ayrýca Tasarýya göre bazý yeni harçlar ve bazý harçlarýn oranlarýnda da deðiþiklikler öngörülmektedir. Zaten vergi ve istihdamýn üzerindeki yükler nedeniyle ayakta kalma mücadelesi veren Türk iþ alemi yerel yönetimlerin insafýna býrakýlarak, yeni getirilen vergi yükleriyle iþletmeleri daha zor günler beklemektedir.

Resim Galerisi

tobb-odalar- birligi.jpg

Facebook