Dünya Bankasý Bilgi Merkezi Açýldý

Perşembe, 09 Kasım 2006 19:37
Hisarcýklýoðlu: “Bilgi merkezi, Dünya Bankasý çalýþmalarýnýn, proje, rapor ve yayýnlarýn, TEPAV vasýtasýyla çok geniþ bir kitleye yayýlmasýný amaçlýyor”

Türkiye Ekonomi Politikalarý Araþtýrma Vakfý (TEPAV) ve Dünya Bankasý Bilgi Merkezi açýldý. TEPAV binasýna kurulan Bilgi Merkezi’nin açýlýþý TOBB Baþkaný M. Rifat Hisarcýklýoðlu, Dünya Bankasý Türkiye Direktörü Andrew Vorkink ve TEPAV Direktörü Güven Sak tarafýndan gerçekleþtirildi.

 

Açýlýþtan önce konuþan TOBB Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu, son 4 yýldýr Türkiye'de yaþanan yapýsal dönüþümün ekonomik ivmenin kamu destekleri ya da kamu harcamalarýndan deðil, þirketler kesiminin dinamiklerinden kaynaklandýðý yeni bir ortamýn ortaya çýkmasýný saðladýðýný söyledi.

 

TOBB olarak bu yeni ortamý anlayýp, bu ortamda ekonomik büyümeyi sürdürülebilir kýlacak politikalar üretmek amacýyla, baðýmsýz bir araþtýrma merkezine ihtiyaçlarý olduðunu gördüklerini belirten Hisarcýklýoðlu, bu ihtiyaç nedeniyle TEPAV'ý kurduklarýný hatýrlattý.

 

TEPAV'ýn amaçlarýndan birisinin de dünyadaki benzer kurumlarla bilgi paylaþýmý ve teknik iþbirliðini geliþtirmek olduðunu anlatan Hisarcýklýoðlu, bu amaçla Dünya Bankasý ile iþbirliðine gittiklerini kaydetti. Hisarcýklýoðlu þunlarý söyledi:

 

''Dünya Bankasý, kalkýnma konularýyla ilgilenen ve sürdürülebilir kalkýnma için bilgi paylaþýmýnýn önemine inanan bir kuruluþtur. TEPAV ve Dünya Bankasýnýn bilgi paylaþýmý konusundaki ortaklýðý bu bilgi merkezi projesini ortaya çýkarmýþtýr.

 

Bilgi merkezi, Dünya Bankasý çalýþmalarýnýn, proje, rapor ve yayýnlarýn TEPAV vasýtasýyla çok geniþ bir kitleye yayýlmasýný amaçlamaktadýr. Ben bu merkezin kýsa sürede geliþeceðini ve özellikle kalkýnma konusunda Türkiye'nin en güçlü referans noktalarýndan birisi haline geleceðine inanýyorum.''

 

Açýlýþta gazetecilerin sorularýný yanýtlayan TOBB Baþkaný Hisarcýklýoðlu, bugün açýklanan AB Ýlerleme Raporu ile ilgili deðerlendirmelerde bulunurken, ''Yine son dakika Avrupa Birliði aklý selimle hareket edip bu müzakerelerin akamete uðramamasýný saðlayacaktýr'' dedi.

 

Bir gazetecinin bugün açýklanan AB Ýlerleme Raporu'nda, Türkiye'nin limanlarýný 14-15 Aralýk 2006 tarihinde toplanacak liderler zirvesine kadar Güney Kýbrýs Rum kesimine açmasý için süre tanýndýðýnýn hazýrlatýlmasý üzerine Hisarcýklýoðlu, Türkiye'nin bu konuda somut ve net olarak görüþlerini ortaya koyduðunu söyledi.

 

2004 yýlý Nisan ayýnda AB'nin Güney Kýbrýs Rum kesimini tam üye yapmasýnýn uluslararasý hukuka uygun olmadýðýný daha önce söylediklerini belirten Hisarcýklýoðlu, AB'nin þu anda kendi içinde problemli olan bir kesimi topluluða aldýðýný söyledi. Bu problemi çýkarýnýn Türk tarafý deðil, tam tersi AB olduðunu belirten Hisarcýklýoðlu, bu iþin AB'nin baþýný aðrýtacaðýný o zaman söylediklerini tekrarladý. Annan Planý'na KKTC tarafýnýn evet demesi halinde KKTC'ye uygulanan ambargonun kaldýrýlarak dünya ekonomisine entegrasyonun saðlanmasý ve mali yardýmlarýn baþlamasýna iliþkin ifadelerde bulunulduðunu hatýrlatan Hisarcýklýoðlu, þöyle dedi:

 

''Fakat o tarihten bu tarafa hiçbir geliþme olmadý. Þimdi bir tarafýn verdiði sözler söz oluyor da bir tarafýn verdiði sözler söz olmuyor mu acaba? Ýki taraf da karþýlýklý olarak verdiði sözleri tutmak zorunda.

 

Türkiye, bu çerçevede, KKTC üzerindeki ekonomik ambargo kaldýrýlarak dünya ekonomisine entegrasyonu saðlanýr ve mali yardýmlar baþlarsa Güney Kýbrýs Rum kesimine ait olan gemilere limanlarýný açacaðýný ifade etmiþti. Bundan baþka hiçbir siyasetçinin zaten yapacaðý bir þey yok. Daha geriye gidemez. Türkiye'de hiçbir siyasetçi geriye gidemez. Yani bu sadece seçim malzemesi deðil, bu Türkiye'nin meselesi. Türkiye'nin meselesi olduðu için bundan dolayý kimse geriye gidemez.

 

Ben tahmin ediyorum, yine son dakika AB aklý selimle hareket edip bu müzakerelerin akamete uðramamasýný saðlayacaktýr. Buna inanýyorum. Dün Brüksel'deydim aþaðý yukarý aldýðým bilgiler bu çerçevede geliþeceði doðrultusunda. Tabii bu belli olmaz.''

 

2004'de bütün dünya kamuoyunda Türkiye'nin bu konuda haklý konumda olmasýna karþýn bugün yavaþ yavaþ haksýz konuma gelmeye baþladýðýna iþaret eden Hisarcýklýoðlu, bunun Türkiye'nin haklýlýðýný anlatmaya devam etmemesinden kaynaklandýðýný bildirdi. Bu haklýlýðýn gerek halk, gerek siyasi liderler nezdinde her fýrsatta anlatýlýyor olmasý gerektiðini belirten Hisarcýklýoðlu, bunun da iç kamuoyuna yönelik deðil, dýþ kamuoyuna yönelik olarak yapýlmasý gerektiðini bildirdi.

 

Bu konuda sivil toplum kuruluþlarýndan, meslek örgütlerine kadar herkese görev düþtüðünü vurgulayan Hisarcýklýoðlu, bir soru üzerine gelinen noktada iliþkilerde herhangi bir ''kriz beklemediðini'' söyledi. Hisarcýklýoðlu, ''Daha bunun Aralýk ayý var. O zamana kadarki süre içinde bu iþin makul tarafýnýn ortaya çýkacaðý inancý içindeyim'' dedi.

 

Yaþananlardan çok etkilenmemek gerektiðini de belirten Hisarcýklýoðlu, ''Ne beklerseniz onu görürsünüz. Kötüyü beklerseniz kötüyü, iyiyi beklerseniz iyiyi görürsünüz'' diye konuþtu.

 

Cari açýk konusundaki bir soruya verdiði yanýtta ise ekonomi büyüdükçe cari açýðý küçültmenin mümkün olmadýðýný söyleyen Hisarcýklýoðlu, bunun için tedbirlerin var olduðunu kaydetti.

 

4 seneden bu yana Türkiye'nin bir sanayi politikasýnýn olmadýðýný ifade ettiklerini kaydeden Hisarcýklýoðlu, þöyle dedi: ''Türkiye'nin ihracatý arttýkça cari açýðý artýyor. Çünkü sanayimiz tamamýyla ithalata baðlý olarak büyüyor. Ýhracatýmýz ithalata dayalý olarak büyüyor. Türkiye'nin orta vadede yapýsal tedbiri, sanayi politikasý, sanayi stratejisi yok. Bunu ortaya koymamýz lazým. Bu noktada TOBB olarak biz her türlü katkýyý yapmaya hazýr olduðumuz her ortamda ifade ediyoruz. Bu günde ifade ediyoruz.''

 

- DÜNYA BANKASI TÜRKÝYE DÝREKTÖRÜ ANDREW VORKINK –

Dünya Bankasý Türkiye Direktörü Andrew Vorkink, özellikle içinde yaþanýlan yüzyýlda bir 'bilgi devrimi' yaþandýðýna iþaret ederken, bilgi paylaþýmýnýn, eskisinden çok daha büyük bir önem taþýdýðýný söyledi.

 

Vorkink, Türkçe olarak yaptýðý konuþmasýnda, bilgilerin paylaþýmýnýn; kalkýnma konularýyla ilgili tartýþmalarý teþvik etme ve bu konudaki anlayýþý geliþtirmenin yaný sýra kalkýnma sürecindeki þeffaflýðý ve sorumluluðu arttýrdýðýný söyledi.

 

Vorkink, bilgi paylaþýmýnýn ayný zamanda, özellikle Dünya Bankasýnýn çeþitli ülkelerde, Hükümetler, Akademik Topluluklar, Sivil Toplum Örgütleri, Medya ve buna benzer kuruluþlar ile birlikte gerçekleþtirmekte olduðu çalýþmalarla ilgili destek projelerinin kalitesini de yükselttiðini vurguladý.

 

Dünya Bankasýnýn, 2003 yýlýndan bu yana, bilgi birikimi ve bilgi kaynaklarýný paylaþmak suretiyle, müþterilerine daha iyi hizmet vermek amacýyla dünyanýn dört bir yanýndaki geleneksel arþiv kütüphanelerini Bilgi Merkezlerine dönüþtürdüðünü belirten Vorkink, bunu gerçekleþtirirken, diðer ülkelerde benzer araþtýrmalarla ilgilenen kurumlarla oluþturulan ortaklýklar sonucunda elde edilen deneyimlerin, Bankanýn Bilgi Merkezini, baþka bir kurum içinde inþa etmesinin daha baþarýlý olduðunu gösterdiðini söyledi.

 

Vorkink, Ankara'daki bu Bilgi Merkezinin, Dünya Bankasýnýn çalýþmalarýný mümkün olan en geniþ topluluða yayma kapsamýnda, Bankanýn sahip olduðu bilgileri halka açmayý hedeflediðini kaydetti.

 

TEPAV bünyesindeki Merkezin, ''Kalkýnma'' konusunda, Türkiye'nin en güçlü odak noktalarýndan birisi haline gelmeyi hedeflediðini belirten Vorkink, Merkezin sunacaðý hizmetleri ise þöyle sýraladý: "Dünya Bankasý proje dokümanlarý, rapor ve yayýnlarýna online eriþim, internette kalkýnma ve araþtýrma sitelerine eriþim, kalkýnma konusunda özel doküman derlemelerine eriþim, Banka'nýn yaný sýra diðer uluslararasý kuruluþlar, Hükümetler ve Sivil Toplum Kuruluþlarý tarafýndan yayýnlanan kalkýnma ile ilgili yayýnlara eriþim. Kullanýcýlarýn derlemeyi görmelerine olanak tanýyan kapsamlý bir katalog sistemine eriþim."

 

Bu arada Türkiye'deki görev süresinin sona ermesi nedeniyle gelecek hafta Türkiye'den ayrýlacak olan Vorkink, TOBB Baþkaný M. Rifat Hisarcýklýoðlu'nun ''Vorkink'in bir yýl sonra Ýstanbul'da çalýþacaðýný, kendisini Ankara'dan Ýstanbul'a kaptýrdýklarýný söyleyip Beþiktaþ taraftarý olduðunu'' hatýrlatmasý üzerine, Beþiktaþ'ýn lig þampiyonluðunu kazanacaðýný söyledi.

Resim Galerisi

tepav-tobb.jpg

Facebook