Odamız Bremen Yatırım Ajansını Ağırladı

Salı, 26 Temmuz 2011 13:39
Odamız Türkiye ile Almanya arasında işbirliğine bir ivme kazandırabilmek için Bremen Yatırım Ajansı İzmir Müdürü Kemal Şen’i ve Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası İzmir Bürosu Müdürü Ünal Eren’i konuk etti.

ODAMIZDAN TÜRK-ALMAN ÝÞBÝRLÝÐÝ GÝRÝÞÝMLERÝ

Odamýz Türkiye ile Almanya arasýnda iþbirliðine bir ivme kazandýrabilmek için Bremen Yatýrým Ajansý Ýzmir Müdürü Kemal Þen’i ve Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odasý Ýzmir Bürosu Müdürü Ünal Eren’i konuk etti.


Odamýz Baþkaný Adnan Saka, misafirlere geçtiðimiz ay Almanya’ya, Hamburg ve Bremen’e lojistik köy incelemek üzere gezi düzenlediklerini belirterek, misafirlere Aliaða Organize Sanayi Bölgesi’ne götürdüðünü, burada bulunan firmalar ve ALOSBÝ hakkýnda geniþ bilgiler verdiðini ifade etti. Adnan Saka iþbirliði saðlanmasý adýna gerekli giriþimlerin yapýlacaðýný, sonuçlarýný da ilerleyen dönemde göreceklerini söyledi.


Odamýza gelen misafirlerden Kemal Þen, baþkan Saka’ya Aliaða hakkýnda verdiði bilgilerden dolayý teþekkür etti. Türk-Alman firmalarýnýn ortak yatýrým yapmalarý konusunda organizasyonlar yapabileceklerini söyleyen Þen son olarak bu alandaki çalýþmalara birlikte devam etmenin yararlý olacaðýný ifade etti.

Resim Galerisi

web.20110726114016..jpg

Facebook