İlk 100'de Aliağa'dan 15 Şirket

Cuma, 24 Haziran 2011 11:59
Aliağa firmalarının ilk 3’te yer aldığı ve Aliağa’dan toplam 15 şirketin ilk 100’e girdiği listede şirketlerin 2010 yılındaki üretimden satışlarına göre Tüpraş 8 milyar 123 bin lira ile birinci oldu.

Ýlk üç sýra Tüpraþ, Habaþ ve Petkim'in

Ýzmirli firmalarýn üretimden satýþlarý 2010’da bir önceki yýla göre yüzde 21 artarken, karlar bir önceki yýla göre yüzde 11 yükseliþ gösterdi. EBSO Baþkaný Yorgancýlar, “Þirketlerin 2011’de de büyümeye devam etmesini bekliyoruz” dedi.

Aliaða firmalarýnýn ilk 3’te yer aldýðý ve Aliaða’dan toplam 15 þirketin ilk 100’e girdiði listede Þirketlerin 2010 yýlýndaki üretimden satýþlarýna göre Tüpraþ 8 milyar 123 bin lira ile birinci oldu. Habaþ, 2 milyar 827 milyon lira ile ikinci, Petkim de 2 milyar 789 bin lira ile üçüncü oldu.

Aliaða’nýn ülke ekonomisine olan katkýsý deðerlendirilmeli

Ýzmir’de ilk 100 firmanýn açýklanmasýndan sonra bir deðerlendirmede bulunan Aliaða Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Adnan Saka: “Ýzmir, hem sanayi hem de ekonomik anlamda ülke ekonomisinde bulunmasý gereken noktaya doðru ilerliyor. Sanayi, üretim, istihdam ve ticarette hýzla büyüyor, büyümeye de devam edecektir. Burada bizi en mutlu eden konu ise açýklanan 100 firmadan 15’inin Aliaða firmasý olmasýdýr. Aliaða'nýn ilk üç firmasý incelendiðinde Türkiye'nin en karlý ve istihdamý yüksek firmalarý olduðu görülür. Bu sebeple Aliaða'nýn hýzlý geliþmesine yerel yönetimlerin de ayak uydurmasý ve buna göre planlama yapýlmasý gerektiðini görmeliyiz” dedi.

Aliaða’nýn Ýzmir’in geliþmesine ve ülke ekonomisine bu denli katký saðlamasýnýn göz ardý edilemeyeceðini belirten Saka,  durum böyleyken Aliaða’nýn yatýrýmlar konusunda önünün açýlmasý ve teþviklerin yatýrýmcýlar için daha etkin ortaya koyulmasý gerektiðini vurguladý.

Ýlk 100’e giren Aliaða Þirketleri

 

  -Tüpraþ A.Þ. Ýzmir Rafineri Müd.

  -Habaþ A.Þ. Ýzmir Þubesi

3   -Petkim Petrokimya A.Þ.

  -Ýzmir Demir Çelik A.Þ.

10 -Sider Dýþ Ticaret A.Þ.

13 -Özkan Demir Çelik A.Þ.

14 -Kocaer Haddecilik A.Þ. Aliaða Þb.

19 -Akdeniz Kimya A.Þ.

27 -Kardemir Ltd. Þti. Aliaða Þb.

41 -Çebitaþ Demir Çelik End. A.Þ.

46 -Opet Petrolcülük A.Þ.

51 -Ege Gübre Sanayi A.Þ.

59 -Viking Kaðýt A.Þ.

65 -Micha Galvanizli Çelik A.Þ.

69 -Gür-Pet Petrol Ltd. Þti.

Resim Galerisi

dsc_0033.jpg

Facebook