Ýhracat artýþý markalaþmayý hýzlandýrýyor

Friday, 17 August 2007 17:36
Adres Patent Genel Müdürü Çavuþoðlu, ihracattaki artýþýn marka baþvurularýný artýrdýðýný, bu yýlýn ilk 6 ayýnda marka tescilinde geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 20 artýþ yaþandýðýný kaydetti.

Firmalara marka, patent ve tasarým lisans sözleþmelerinin hazýrlanmasýnda ve kayýt iþlemleri konularýnda hizmet veren Adres Patent Genel Müdürü Av. Ali Çavuþoðlu, ihracattaki artýþýn marka baþvurularýný da artýrdýðýný belirterek, ''Özellikle gýda, tekstil ve mobilya sektöründe marka tescilinde artýþ var. Marka bilinci de arttý” dedi.

 

Gazetecilerin sorularýný yanýtlayan Çavuþoðlu, Türkiye'deki toplam tescilli marka sayýsýnýn 450 bin civarýnda olduðunu söyledi.

 

Bu yýlýn 6 aylýk döneminde marka tescilinde geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 20 artýþ yaþandýðýný ifade eden Çavuþoðlu, “Yýl sonuna kadar yerli ve yabancý toplam 80 bin baþvuru bekliyoruz'' dedi.

Çavuþoðlu, ''Marka baþvurusundaki artýþýn nedeni bu sene ihracatta çok yüksek artýþ olmasý. Özellikle gýda, tekstil ve mobilyada artýþ var. Marka bilinci de arttý. Firmalar kendilerine web sitesi yapmak istiyor, bunun için de marka baþvurusu zorunlu'' dedi.

 

-''EN AZ 1 MARKAYA SAHÝP FÝRMA SAYISI 255 BÝN''-

Türkiye'de 1 milyon 200 bin adet firma bulunduðunu belirten Çavuþoðlu, en az bir markaya sahip firma sayýsýnýn 255 bin adet olduðunu kaydetti.

 

Çavuþoðlu, “Ülker'in 2 binden fazla markasý var. Eczacýbaþý'nýn 739, Eti'nin 526 markasý var. Özellikle ilaç firmalarýnýn yüzlerce markasý bulunuyor” dedi.

 

Adres Patent olarak firmalarýn marka patent tasarým tescil iþlemlerinin vekilliðini yaptýklarýný ve danýþmanlýk hizmeti verdiklerini anlatan Çavuþoðlu, www.markaborsasi.com adlý web sitelerinde ise kullanýlmayan tescilli marka ve patentlerin satýþýný saðladýklarýný anlattý.

Çavuþoðlu, ''Bazý firmalar birden fazla marka alýyor sonra kullanmýyor. Biz de müþterilerin kullanýlmayan hazýr markalarýna aracýlýk ederek bunlarý satýyoruz. Müþteriler tescilli markayý almayý tercih ediyorlar çünkü diðer türlü bir marka tescili ortalama bir yýl zaman alýyor'' diye konuþtu.

Tescilli markalarý 5 bin dolarla ile 100 bin dolar arasýnda sattýklarýný söyleyen Çavuþoðlu, sitelerinde þimdiye kadar 20'ye yakýn marka satýþý yaptýklarýný kaydetti.

 

-''MARKA OLUÞTURMAK GÝTTÝKÇE ZORLAÞIYOR''-

Ülker gibi büyük firmalarýn marka tescilini kendi bünyelerinde yaptýrdýðýný, Adres Patent olarak kendilerine daha çok sanatçýlar ve KOBÝ firmalarýnýn geldiðini ifade eden Ali Çavuþoðlu, ''Bazý insanlar da yeni markalarý tercih ediyor. Bir kiþinin kendi markasýný oluþturmasýnýn maliyeti yaklaþýk bin 250 YTL'' dedi.

 

Ali Çavuþoðlu, marka talebinin en çok gýda ve tekstil sektöründen geldiðini, en çok marka tescili yapýlan ilin baþýnda ise yüzde 50 ile Ýstanbul'un geldiðini belirtti. Çavuþoðlu, ''Bunu Ýzmir ve Ankara izliyor. En az marka tescili yapan il ise Tunceli'' diye konuþtu.

 

Gelen markalarýn yüzde 80'inin yabaný isimli olduðuna iþaret eden Çavuþoðlu, ''Ýnsanlar firmalar Türkçe isim bulmakta zorlanýyorlar çünkü güzel isimlerin çoðu alýnmýþ. Yüzlerce binlerce yabancý isimden arayýp marka oluþturmaya çalýþýyorlar. Marka oluþturmak gittikçe zorlaþtý. Ýnsanlarda bir de yabancý kelime özlemi var. Türk Patent Enstitüsü bu konuda teþvik verirse Türkçe isimler artabilir'' diye konuþtu.

 

-YABANCI TESCÝLLÝ MARKA SAYISI YÜZDE 88,5 ARTTI-

Türk Patent Enstitüsünün web sitesinde yer alan verilere göre, 2006 yýlýnýn ilk 6 ayýnda 17 bin 253 olan yerli tescilli marka sayýsý 2007 yýlýnýn ilk 6 ayýnda yüzde 20,1 artýþla 20 bin 722'ye yükseldi. Geçen yýl ilk 6 ayda 3 bin 110 olan yabancý tescilli marka sayýsý ise bu yýl ayný dönemde yüzde 88,5 artýþla 5 bin 863'e ulaþtý.

 

6 aylýk dönemde yerli yabancý toplam marka tesciline bakýldýðýna ise geçen senenin ilk 6 ayýnda 20 bin 363 olan marka tescil sayýsý bu yýlýn 6 aylýk döneminde yüzde 30,6 artýþla 26 bin 585'e ulaþtý. Yerli tescilli marka baþvuru oraný 2006 yýlýnda yüzde 84,7'den bu yýl yüzde 77,9'a geriledi.

Image Gallery

marka-patent.jpg

Facebook